Vi er i rute med kulturløftet

Kilde: http://odin.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/taler/minister/043061-090005/dok-bn.html

President!

Takk til komiteen for et godt samarbeid så langt. Flertallsregjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet. Kulturpolitikken skal respektere kunsten og kulturens egenverdi. Samtidig kan vi gjennom et kulturløft også bidra til å nå andre samfunnsmål; gode oppvekstvilkår, livskvalitet og helse, integrering, kreativitet og næringsutvikling, - og ikke minst bekjempelse av fattigdom, og sørge for at alle får delta i et inkluderende samfunn.

Regjeringen vil gjennomføre et løft for kulturen og for frivillig sektor. Grunnlaget er Kulturløftets mål om at 1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kulturformål i 2014.

Da vi diskuterte Kulturmeldingen ble det sagt at Kulturløftet var å sparke inn åpne dører, deretter populistisk overbud og til sist umulig å gjennomføre. President, Kulturløftet var verken en selvfølge, overbud eller umulighet.

Vi hadde 24 dager på å utforme vårt alternativ. De brukte vi godt. Vi fikk plass til 166 mill. kroner det første året, og 149 mill. kroner til rene kulturformål. Vi er i rute.

Budsjettet innebar en ny giv i frivillighetspolitikken. Frivillig sektor betyr enormt mye for samfunnet vårt. Vi retter opp forslaget om et nytt kutt på 15 mill. kroner på Frifond. I tillegg sørger vi for at 10 nye frivillighetssentraler kan starte opp i 2006.

Regjeringens kulturpolitikk sørger for inkludering: Gjennom flerkulturelle tiltak, flerspråklige bibliotektjenester, bibliotek i fengsel, kulturkort for ungdom, festivalstøtte og regionale museer. Dette gir muligheten til å oppleve og å uttrykke seg gjennom kunst og kultur, uavhengig av geografi, kjønn og sosiale skillelinjer. Den samiske kultursatsing er også en del av dette.

Budsjettet skaper arbeidsplasser: At flere kan leve av sitt kunstneriske arbeid, for eksempel de foreslåtte økninger til frie sceniske grupper, pop/rock, ensemblestøtte, festivalstøtte, orkestre og stipend for kunstnere.

Teatrene, region- og distriktsopera, litteratur- og bibliotekformål, museer - og ikke minst musikkfeltet er styrket med over 22 mill. kroner.

Vi får nå etablert en egen tilskuddsordning for dans. Den nye tilskuddsordningen og arbeidet med å sikre egne lokaler for Dansens Hus er en bevisst satsing for å løfte denne kunstformen.

Bevilgningene til oppstart av arbeidet med å etablere et nasjonalt opplevelsessenter for pop- og rockhistorie i Trøndelag, en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans og jazzscenen i Oslo, markerer en enestående satsing på de rytmiske musikksjangrene.


En viktig del av Soria Moria-erklæringen og Kulturløftet er å øke satsingen på norsk film. Og etter år med kutt innebærer budsjettet for 2006 en helt ny giv. Budsjettøkningen gir rom for å lage flere filmer og bedre filmer. Flere produksjoner bør gi høyere kvalitet og økt publikumsoppslutning for norske filmer på kino. Det er et mål for regjeringen å øke publikumsoppslutningen om norske filmer til 25 %.

Et annet viktig område for regjeringen er pressestøtten. Den foreslåtte økningen på 7,5 mill. kroner sikrer pressestøtten som betyr at pris- og lønnsveksten kompenseres.

Regjeringen foreslår å bevilge 17 mill. kroner til gjennomføring av en prøverunde for Rally-VM. En vellykket gjennomføring av prøverunden i februar 2006 kan sikre Norge en offisiell VM-runde fra 2007, og vil medføre betydelige næringsmessige ringvirkninger.

For oss er Kulturløftet ikke bare penger, det er også å løfte kultur. Finansministeren har sagt det slik: Kultur er investering i demokrati, nytenkning og alt som gjør livet verdt å leve - og god næringspolitikk. Statsministeren sier: Kultur handler om de grunnleggende tingene i vårt samfunn, om identitet, tilhørighet, engasjement om glede og underholdning, og om å ha mening med tilværelsen. Enhver kulturminister er opptatt av kultur. Jeg er stolt av å tilhøre en regjering hvor finansministeren, statsministeren, kommunalministeren og hele regjeringen er opptatt av å gi kulturen et løft.