Trontale

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/Trontaler.html?id=87094

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser det nyvalgte Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for fedrelandet.

Regjeringen har sin verdiforankring i rettsstatens og demokratiets prinsipper og i den kristne og humanistiske kulturarv. Respekten for det enkelte menneske, for menneskeverdet og menneskerettighetene er grunnleggende.

I år markerer Norge 100 år som uavhengig nasjon. Velferdsnivået er høyere og økonomien er bedre enn noensinne. Det er også våre muligheter til å hjelpe dem som ikke er så godt stilt.

Regjeringen vil trygge og bygge ut velferdsordningene, og fortsatt prioritere arbeidet mot fattigdom, både nasjonalt og internasjonalt.

Norges internasjonale engasjement og arbeid for fred, menneskerettigheter og utvikling skal følges opp offensivt.

Det vil bli ført en aktiv miljøpolitikk, basert på prinsippet om bærekraftig utvikling.

Regjeringens hovedmål for den økonomiske politikken er arbeid til alle, økt verdiskaping, rettferdig fordeling og langsiktig bærekraftig utvikling.

Norges olje- og gassformue gir store muligheter, men samtidig et stort forvalteransvar. Regjeringen vil aktivt følge opp de etiske retningslinjene for Statens petroleumsfond.

Petroleumsinntektene skal forvaltes slik at de også kommer senere generasjoner til gode. For å sikre dette er det viktig å følge retningslinjene for en forsvarlig, gradvis innfasing av oljeinntektene i økonomien. Den økonomiske politikken må også ta hensyn til økte utgifter i fremtiden, blant annet som følge av et økende antall eldre.

Regjeringen fremmer forslag om å opprette Statens pensjonsfond basert på Folketrygdfondet og Statens petroleumsfond.

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Pensjonssystemet, øvrige velferdsordninger og skattesystemet må derfor stimulere til arbeid. Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om pensjonsreform. Som ledd i dette har Regjeringen fremmet lovforslag om obligatorisk tjenestepensjon.

Regjeringen viderefører det inntektspolitiske samarbeidet. Moderate lønnsoppgjør er nødvendig for å sikre en fortsatt sterk konkurranseutsatt sektor og lav arbeidsledighet.

Regjeringen vil samarbeide med partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv. Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om strategier og virkemidler overfor personer som har problemer med å få fotfeste i arbeidslivet. Dette arbeidet vil også bli styrket gjennom opprettelsen av en ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om seniorpolitikk.

Regjeringen vil gjennomføre skattereformen. Målet er et bedre og mer rettferdig skattesystem som bidrar til økt verdiskaping.

Arbeidet med modernisering og forenkling av offentlig sektor skal fortsette. Brukerretting, økt valgfrihet og bruk av ny teknologi er sentralt i dette arbeidet.

eringen verdsetter og vil sikre gode vilkår for frivillig arbeid, og vil øke skattefradraget for gaver.

Regjeringen vil følge opp kulturmeldingen og legge til rette for et aktivt og engasjerende kulturliv.

Regjeringen ønsker et åpent samfunn og vil legge til rette for dialog mellom ulike religioner nasjonalt og internasjonalt. Folkekirken skal styrkes og trosopplæringsreformen videreføres.

Regjeringen vil oppfylle Norges internasjonale forpliktelser overfor urfolk og nasjonale minoriteter. Finnmarksloven skal gjennomføres. Avtalen om konsultasjoner mellom Sametinget og Regjeringen vil bli fulgt opp.

Arbeidet med å integrere og inkludere innvandrere og deres etterkommere skal intensiveres. Regjeringen ønsker en samfunnsgagnlig og styrt innvandring. Det skal gis beskyttelse til mennesker som trenger det. Arbeidet for å forhindre tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal fortsette.

Regjeringen vil gi barnefamiliene trygghet og økt valgfrihet, blant annet gjennom gode permisjonsordninger, kontantstøtten og barnehagesatsingen. Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om evaluering av barnebidragsreformen.

Regjeringen viderefører arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner.

Forebyggende innsats for utsatte barn og unge skal styrkes. Det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernet og andre tjenestetilbud for barn, unge og familier skal videreutvikles.

Regjeringen vil videreføre arbeidet for likestilling. Fra 1. januar etableres et nytt, felles håndhevingsapparat mot diskriminering.

Helsetilbudet skal bygges videre ut med særlig vekt på behandling av psykisk syke og rusavhengige.

Satsingen på forebyggende helsearbeid vil bli videreført, blant annet gjennom handlingsplanen for fysisk aktivitet, bedret smittevern og forebyggende tiltak mot tobakk.

Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om fremtidens pleie- og omsorgstjenester, der økt kapasitet og bedre kvalitet blir viktige temaer.

Regjeringen har satt i gang en bred evaluering av sykehusreformen som skal gi en helhetlig vurdering av helseforetaksmodellens virkemåte, egnethet og resultater.

Arbeidet for likestilling og økt tilgjengelighet for funksjonshemmede skal videreføres.

Regjeringen har en aktiv tilnærming til de utfordringene som ble drøftet ved behandlingen av stortingsmeldingen om makt og demokrati. Det skal gjennomføres en utredning av konsekvensene av å grunnlovsfeste det lokale selvstyret. Regjeringen vil styrke utredningsprosessen i arbeidet med internasjonale traktater.

Arbeidet med utvikling og modernisering i kommunesektoren vil bli videreført. Fortsatt modernisering er en forutsetning for gode og trygge velferdsordninger fremover.

gen vil fremme forslag til nye bestemmelser om interkommunalt samarbeid i kommuneloven. I tillegg vil det bli fremmet en proposisjon med forslag til endringer i andre deler av kommuneloven, blant annet om direkte valg av ordfører.

Målet for regionalpolitikken er å ta vare på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og å utløse verdiskapingspotensialet i alle deler av landet. Regjeringen vil legge frem en hovedstadsmelding.

Det vil bli lagt til rette for en god gjennomføring av Kunnskapsløftet i grunnopplæringen. Kompetanseløftet for skoleledere, lærere og instruktører vil bli videreført. Nye læreplaner skal tas i bruk i grunnskolen og deler av videregående opplæring høsten 2006. Det er satt i gang en bred evaluering av Kvalitetsreformen i høyere utdanning.

ingen vil bidra til et mer læringsorientert arbeidsliv og bedre samarbeid mellom utdanningssystemet og arbeidslivet.

Forskningsinnsatsen skal styrkes. Viktige prioriteringer i årene fremover vil være grunnforskning, innovasjon og internasjonalisering.

eringen vil videreføre en fremtidsrettet næringspolitikk for å legge til rette for innovasjon og omstilling, økt verdiskaping og videreutvikling av velferdssamfunnet. Målet er at Norge skal bli et av verdens mest nyskapende land. Arbeidet med forenkling for næringslivet vil bli intensivert.

Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig marin næring, blant annet ved å styrke markeds- og forbrukerperspektivet.

Økonomisk utvikling i landbruket og nye markedsbaserte næringer skal sikres ved å ta i bruk landbrukets og bygdenes egne ressurser.

Regjeringens mål for petroleumsvirksomheten er å sikre langsiktig ressursforvaltning og verdiskaping på norsk kontinentalsokkel innenfor miljømessig forsvarlige rammer og i sameksistens med andre næringer. Regjeringen vil legge frem en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og oljevernberedskap vil bli fulgt opp.

Regjeringen vil øke bruken av fornybare energiressurser og naturgass.

De nasjonale virkemidlene for å oppfylle Norges forpliktelse under Kyotoprotokollen skal utvikles videre. Regjeringen vil sette i verk nødvendige tiltak for at Norge skal overholde utslippsforpliktelsene i Gøteborgprotokollen innen 2010.

l prioritere kollektivtransport og miljøvennlig transport. Satsingen på moderne miljøteknologi i transportsektoren vil fortsette. Regjeringen vil arbeide aktivt for bedre fremkommelighet på vegnettet og høyere sikkerhet i alle transportformer.

vil prioritere tiltak for å nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Det vil fortsatt bli ført en offensiv politikk for å motvirke nedbygging av strandsonen og for å bedre allmennhetens tilgang. Ved avhending av eiendommer fra Forsvaret skal også friluftslivets interesser tilgodeses.

Regjeringen vil fortsette omstillingen og moderniseringen av Forsvaret. Vår evne til å delta i internasjonale operasjoner og flernasjonale reaksjonsstyrker skal styrkes.

Norges sikkerhet er forankret i et sterkt NATO og et FN med god fredsskapende evne. Regjeringen vil bidra til å styrke deres roller.

Regjeringen vil prioritere de internasjonale operasjonene i Afghanistan, Sudan, Irak og Kosovo.

Regjeringen vil arbeide videre for styrkede internasjonale forpliktelser til ytterligere kjernefysisk nedrustning og for å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. På grunnlag av erklæringen fra FN-toppmøtet vil Regjeringen arbeide aktivt for fattigdomsbekjempelse, beskyttelse av sivilbefolkningen i konfliktområder, fredsbygging og reform av FN.

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å styrke FNs menneskerettighetsapparat og den internasjonale rettsorden.

På utviklingsområdet vil Regjeringen slette mer gjeld, styrke utviklingsbistanden og bidra til et internasjonalt løft for Afrika. Regjeringen vil legge frem en handlingsplan om miljø i utviklingspolitikken og styrke det internasjonale samarbeidet om naturressursforvaltning basert på prinsippene for bærekraftig bruk.

Regjeringen vil fortsette arbeidet i Verdens handelsorganisasjon for å styrke det multilaterale handelsregelverket. Prioriterte mål i den pågående forhandlingsrunden vil være bedret markedsadgang for norske varer og tjenester, og å sikre at forholdene blir lagt til rette for et aktivt landbruk i hele landet. Det vil også bli lagt vekt på å sikre mer rettferdige handelsvilkår for utviklingslandene.

Regjeringen vil fortsette satsingen på nye frihandelsavtaler gjennom EFTA.

Det skal fortsatt føres en aktiv europapolitikk. Gjennom de nye finansieringsordningene under EØS-avtalen vil Norge bidra til sosial og økonomisk utjevning i det utvidede EØS.

Regjeringen vil føre en strategisk og aktiv nordområdepolitikk for å sikre norske interesser. Samarbeidet med Russland, sentrale vestlige land og EU vil bli styrket.

Det vil bli ført en resolutt politikk i kampen mot kriminalitet. Norge vil bidra til bekjempelse av terrorisme og organisert kriminalitet, blant annet gjennom et bredt internasjonalt samarbeid. Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel for perioden 2005-2008 vil bli fulgt opp aktivt.

vil følge opp stortingsmeldingen om flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering. Det vil bli etablert en krisestøtteenhet som skal støtte lederdepartementet og Regjeringens kriseråd i krisesituasjoner. Regjeringen vil prioritere oppgaven med effektivt å kunne bistå nordmenn i utlandet ved kriser og katastrofer.

Stortingsvalget ga en endret politisk sammensetning av Stortinget. Den nye parlamentariske situasjonen vil kunne endre grunnlaget for det videre arbeid med flere av de bebudede sakene.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjerning, og erklærer Norges 150. Storting for åpnet.