Folket selv - ikke skolestyrene

Kilde: Nielsen, Ragna (m.fl.): Foredrag holdt paa Riksmaalsforbundets landsmøte 1911. Kristiania 1911.

De abnorme sproglige tilstande vi lever under for tiden ser jeg kort uttrykt slik: Gjennem lovgivning og stortingspraksis er to skriftsprog stillet side om side - et litet kultivert sprog uten tradition og uten synderlig utbredelse i det praktiske liv, men dog et sprog med visse nationale fortrin, og saa vort almindelige kultiverte skriftsprog, et sprog som unegtelig endnu lider av visse nationale mangler. Nu er vel de fleste oplyste mennesker i landet enig om at en sproglig regeneration, en sproglig fornyelse, er nødvendig og nyttig. Et fornorskningsarbeide er paakrævet, et nationalt maalstræv nyttig. Der er bare uenighet om midlerne, om de veie maalstrævet skal følge.

Med de sproglige tilstande vi nu har i landet er der bare to veie, der her kan være tale om: Man kan bygge sit stræv paa landsmaalet, arbeide ut fra det formelt nationale og kultivere det. Eller man kan ta riksmaalet som utgangspunkt, arbeide ut fra det kultiverte element og nationalisere det yderligere. Med andre ord spørsmaalet blir: Skal vi arbeide for at kultivere landsmaalet eller for at nationalisere riksmaalet?

Jeg er opmerksom paa, at der kan gjøres indvendinger mot denne formulering, den dækker ikke helt de faktiske forhold, forsaavidt som landsmaalet jo er kultivert op til brukbarhet paa enkelte av aandslivets felter, og riksmaalet jo ogsaa eier mange nationale elementer. Men skal man kort, som i et slagord, uttrykke det som dog maa være det skillende i kampen, det som i hovedsaken maa være de ideelle programmer for de to partier, saa blir det dog dette: Landsmaalets kultivering, riksmaalets nationalisering. Alt eftersom man søker nationale værdier eller livsværdier overhodet fortrinsvis i livsytringers ytre form eller i deres indhold, alt eftersom man ser grundlaget for norsk nationalt liv og utvikling først og fremst i samliv med den almindelige europæiske kultur eller i selvgod avstængthet, arbeider man for at faa et helt nationalt norsk kulturmaal paa vort skriftsprogs grund eller paa landsmaalets grund. Maalmændene mener øiensynlig: Faar vi bare en norsk, national form, kommer nok kulturindholdet. Vi mener omvendt: Har vi først de nationale kulturværdier - og de har vi i riksmaalskulturen - saa kommer nok den nationalere form. Hvorledes vi bør lægge an vort arbeide for en mer national form for vort sprog, vil dr. Western tale om.

Jeg skal faa lov at peke paa en enkelt side av vort rent defensive arbeide, kampen mot maalmændenes overgrep i folkeskolen paa landet.

Fru Nielsen har i sit foredrag vist, hvor pædagogisk uforsvarlig den nuværende forvirrede tilstand er. Jeg vil faa lov til at peke paa, hvor uforsvarlig denne ordning er nationalt set.

Alle land hvor der bare bor mennesker av samme stamme har ét sprog. Og av alle baand som binder mennesker sammen i samfund er netop enhet i sprog og dergjennem i kultur det sterkeste. Det har nu lyktes vore statsmagter, som først av alle har til pligt at verge den nationale samling, at faa istand to skriftsprog i landet paa kunstig vis. Maalmændene har ret i dette: Vi har nu faktisk to skriftsprog i landet. Men vi behøver ikke at ha det. For øieblikket er det de ledende maalmænds taktik at gjøre motsætningen mellem disse to sprog skarpest mulig. Dergjennem haaber de omsider at fortrænge riksmaalet helt. Sit virksomste kampmiddel har de lært av preusserne i Slesvig. De tar barnene. Med hjemmel i norsk lov har en række bygder kunnet bestemme at norske barn ikke skal lære at skrive norsk kulturmaal, det loven selv kalder «det almindelige bokmaal», men et andet, det lovgiverne altsaa ser som «det ualmindelige». Det er den underlige teori om de to sprogs likestillethet som har faat istand denne ordning. Vort storting - ogsaa vore riksmaalsvenlige stortingsmænd - later til at ville holde liv i denne natur- og livsstridige teori at landsmaal og riksmaal skal være likestillet. Endnu er det ikke gaat op for vore lovgivere, at det er en forbrydelse mot barnene at opdra dem efter en teori, som praksis, som livet selv hver eneste dag viser er falsk. Hvor meget end stortinget gjennem sine love dekreterer likestillethet, livets love er dog sterkere og de sætter stortingets love tilside. Livets lov er nu idag trods statsmagternes anstrengelser uomtvistelig denne, at alle som vil naa frem til den høieste kundskap i sit fag, han maa gjennem riksmaalet. Landsmaalet eier praktisk talt ikke kundskapsbøker, det eier ingen videnskapelig literatur. Med andre ord livets lov er den, at de som vil ha del i norsk national kultur maa gjennem riksmaalet. Jo høiere han vil op, jo mindre hjælper landsmaalet ham.

I alle andre verdens civiliserte land er statens love paa det punkt i overensstemmelse med livets lov. Alle barn som overhodet lærer noget, de lærer landets kulturmaal, enten det falder dem tungt eller let, enten det ligger deres hjemlige dialekt fjernt eller nær. Bare paa den maate faar man en oplyst nation og en sterk nation. Vort land har altsaa valgt at gi love, som er i den mest direkte strid med livets lov. Vi har desuten gjort det nationale spørsmaal om landets fællessprog til et bygdespørsmaal. Hver bygd i landet skal faa lov til at bestemme, hvad sprog barnene skal opdrages i, hvad der er kongeriket Norges skriftsprog og talesprog. Det staar til hvert enkelt bygdesamfund at avgjøre, om norsk kulturenhet skal sprænges. Saa langt ned har maalstrævet bragt os.

Maalmændenes hensigt med dette er jo klar: Som deres mønster og store forbillede preusserne i Slesvig vil avnationalisere danskerne, skal de norske skolebarn - om man kan bruge et saa fælt ord - avriksmaaliseres. Ved at opdra et slegtled, eller store dele av et slegtled, som vokser op uten synderlig kundskap i landets almindelige sprog, skapes der, mener maalfolket, for det første nye tilhængere til maalsaken og dernæst - og det har de ret i - der skapes en platform for nye krav. Naar staten i sine skoler undlater at opdra barnene i kultursproget, men i stedet opdrager dem i et andet sprog øves der uret mot disse barn, saalænge ikke dette deres sprog ogsaa er en nøkel til kundskap og kultur. Den som øver den uret pligter da at ta konsekvensen og gjøre uretten minst følelig. Paa en av to maater. Enten maa staten si: Dette er galt, holde op at gjøre galt og forandre loven. Eller ogsaa maa den av al magt søke at skaffe landsmaalsbarna adgang til at læse det samme i sit sprog, som riksmaalsbarn læser i sit. Denne sidste vei har staten allerede slaat ind paa. Henved 100.000 kr. er bevilget til kunstig ophjælp av en landsmaalsliteratur og denne bevilgning er en fast aarlig post paa budgettet.

Riksmaalspartiet maa strengt og uten vaklen holde fast ved det første: lovens omgjørelse. Vi maa hævde uavkortet og uten avprutning: Spørsmaalet om skolesproget er et nationalt spørsmaal, et statsspørsmaal, ikke et bygdespørsmaal. Enten riksmaal eller landsmaal i Norge maa være vort program. Og saa arbeider vi samtidig for riksmaalet. Men «Enten eller», ikke dette feige «Baade og».

Dette er vort lange maal, det vi aldrig maa tape av syne. Men det nytter ikke nu idag at ville tænke paa at faa en slik forandring gjort. Vi maa først reise en stor indignation hele landet over, mot den nationale svækkelse som ligger i dette at holde oppe to sprog, mot den uret som øves mot folkeskolebarnene. Ja det er nemlig folkeskolebarnene, de som forut er vanskeligst stillet i livets kamp, vore lovgivere i demokratiets misbrukte navn, holder ute fra det eneste sprog, som kan hjælpe dem frem. Men den indignation er endnu ikke reist, den blusser bare hist og her, endnu er der bare en spredt liten forbitrelse.

Kampen mot denne unationale dobbelthet i sprog maa være hovedopgaven i vort forsvar. Her maa kampen føres, baade fordi det er her faren er størst, og fordi man bare paa dette felt kan række det store folk og faa dem med. Ved arbeidet for folkeskolebarnene skal riksmaalspartiet ryste av sig beskyldningen for at være en overklassebevægelse.

Men vi maa lære av maalmændene. Vi maa lære at føre en mere opportunistisk politik. Mens vi arbeider for det lange maal, maa vi ogsaa arbeide for de mer nærliggende. Først maa vi kræve av vore repræsentanter i stortinget, at de uten prutning stemmer mot disse aarlige maalbevilgninger. Hvem skal faa respekt for et parti, hvis repræsentanter stemmer for bevilgning til den sak de motarbeider! Selv om de ikke evner at stemme bevilgningen ned, skal de vise sit standpunkt i sin stemmegivning. Og hvordan skal vi nogengang faa majoritet i stortinget, hvis vi ikke tør være i minoritet?

Dernæst maa vi arbeide for at folkeskoleloven, i de aar som gaar før vi faar den som vi vil ha den, blir slik at misbruk, magtmisbruk er utelukket. Nu lyder § 73 slik:

«Undervisningen skal foregaa i det norske sprog. Skolestyret bestemmer, om skolens læse- og lærebøker skal være avfattet paa landsmaal eller i det almindelige bokmaal, og i hvilket av disse maal elevernes skriftlige arbeider i almindelighet skal avfattes. Dog skal eleverne lære at læse begge maal. Inden skolestyret fatter sin beslutning, skal overtilsynets og derefter kredsens erklæringer være indhentet.»

Altsaa, avgjørelsen av dette landsvigtige spørsmaal om sproget det er lagt i hænderne paa et skolestyre, som gjennem indirekte valg er valgt paa ganske andre præmisser. Vi maa med en mund kræve at folket selv faar avgjørelsen. Den gamle folkeavstemningstanke, som det forrige landsmøte av riksmaalsfolk lot falde, er nu tat op igjen i den mer levedygtige form, kommunal avstemning om skolens sprog, i det saakaldte 10-mandsforslag. Dette forslag vil, at § 73 herefter skal lyde saa:

«Undervisningen skal foregaa i det norske sprog. Herredets ved kommunevalg stemmeberettigede indvaanere avgjør om skolens læse- og lærebøker skal være avfattet paa landsmaal eller i det almindelige bokmaal, og i hvilken av disse maalformer elevernes skriftlige arbeider i almindelighet skal avfattes. Eleverne skal dog lære at læse begge maalformer. Den maalform, som brukes ved denne lovs ikrafttræden, skal brukes fremdeles, indtil det ved avstemning er besluttet at indføre den anden maalform. Avstemning foretages, naar 200 eller tyvendeparten av herredets stemmeberettigede indvaanere sender begjæring herom til herredsstyret. Avstemningen sker efter de samme regler som for valg av herredsstyre bestemt. Det sist optagne mandtal benyttes. Før avstemning finder sted skal skolestyret og overtilsynet uttale sig. Beslutning som er fattet ved saadan avstemning, kan først omgjøres efter 5 aars forløp.» (Paragraf 64 i byskoleloven forandres likedan).

Forslagsstillerne er Hagerup Bull, Austeen, Brevig, Grini, Lindvig, Sandberg, Furuholmen og Tandberg av høire og liberale, J. Hestnæs av konsoliderte venstre og sogneprest Eriksen av socialisterne.

Mot dette forslag er der reist en voldsom motstand i alle maalblade og av ledende maalmænd. Selve principet: Folket selv, ikke skolestyret undgaar de helst. Det er jo ogsaa et noksaa vanskelig skjær at klare for folk, som mener de er mer demokratiske end os andre. De har derfor rettet angrepet mot dette at der skal bli ét sprog for hele kommunen, ikke som nu adgang til at la hver skolekreds faa sit, man har anket over at en bestemmelse skal gjælde i 5 aar. Jeg mener begge disse bestemmelser er rigtige. Det er galt nok at landet skal sprogkløives om ikke bygderne skal det. Og jeg mener, at en saa vigtig avgjørelse bør prøves i 5 aar før den styrtes om.

Men alle disse bestemmelser er biting, mindre væsentlig mot det ene centrale: At folk selv gjennem avstemning skal faa fastslaa sprogformen. For det første er det i mine øine det ene principrigtige, naar vi først skal ha lokalt selvstyre i en slik sak. Men dernæst er det ogsaa en fordel for os alle. Alt det underjordiske muldvarparbeide, som nu drives, faar da mindre betydning. Alle de tyranniske skolestyrer mister da anledning til at paatvinge bygderne landsmaalet mot deres vilje, selv om skoledirektøren hjelper dem. Og ikke mindst: Dette helt uvedkommende sprogspørsmaal trækkes ut av kommunepolitik og kommunevalg, hvor det rettelig ikke hører hjemme, men hvor det nu ved valgene paa grund av den slette lov maa drages ind mange steder.

Maalmændene hævder, at de retter sig efter folkeviljen nu ogsaa. Alle kjender eksempler paa det motsatte. Jeg skal nævne et av de styggeste. I Vennesla ovenfor Kristiansand blev der holdt avstemning over spørsmaalet landsmaal eller riksmaal i skolen. I Hunsfos kreds blev der intet resultat efter det første møte, da der møtte for faa, 22 av 180 stemmeberettigede. Paa næste møte møtte der op 23. Av disse stemte 14 for landsmaal. Med dette overvældende flertal for landsmaal av 180 stemmeberettigede indførtes saa maalet. Fjorten dage efter sendtes der ind en avstemningsliste undertegnet 86 forældre for riksmaal, 14 for landsmaal. Paa det tidspunkt denne liste kom var der bare 100 stemmeberettigede. Saa skolestyret behøvet ikke at være i tvil om folkemeningen. Men beslutningen blev ikke omgjort.

I Vigelands kreds stemte 7 for riksmaal, 5 for landsmaal tiltrods for at avstemningstemaet var forfattet paa følgende uredelige vis:

«Først stemtes over, hvorvidt den nye retskrivning skulde indføres. Dette forslag faldt mot 2 stemmer. Derefter stemtes alternativt mellem at beholde den gamle retskrivning indtil videre og landsmaalet med det utfald, at 5 stemte for landsmaalets indførelse og 7 for at beholde den gamle retskrivning.» Saavidt protokollen.

Skolestyret besluttet holdt nyt avstemningsmøte. Resultatet var 10 for landsmaal og 8 for riksmaal. Der blev sendt anmodning om nyt kredsmøte. Skolestyret sa nei og besluttet: Landsmaalet indføres i kredsen. Saa viser det sig at der var anvendt urigtig stemmeretsfundament. Efter de rigtige regler var resultatet 6 for riksmaal og 5 for landsmaal. Der blev øieblikkelig klaget til departementet, som gjennem skoledirektøren meldte tilbake at stemmeretsgrundlaget hadde været falsk. «Departementet maa under disse omstændigheter anse det rettest at spørsmaalet om kredsens undervisningssprog igjen optages til fornyet behandling av skolestyret, saafremt derom maatte fremkomme andragende fra kredsen i henhold til en paa nyt kredsmøte fattet beslutning.» 2 ½ maaned efter at dette svar var kommet skoledirektør Skard ihænde, blev det sendt skolestyret med en følgeskrivelse fra Skard, at efter skoledirektørens mening bør skolestyret ikke gjøre hvad departementet «anser rettest». Skolestyret fulgte vinket og meddelte riksmaalspartiet, at dets andragende ikke foranlediget noget skridt fra skolestyrets side. Saa krævedes kredsmøte avholdt allikevel. Her stemte 54 for riksmaal, 20 for landsmaal. Men skolestyret har intet gjort. Som mine damer og herrer vet har riksmaalspartiet faat istand en egen skole for disse to kredse. Men arbeiderne maa der betale for sine barn i denne skole mens statens folkeskole staar halvtom. Slik arter sig det nationale og demokratiske styre i praksis under den nuværende lov.

Bare dette ene tilfælde berettiger til at kræve en forandring, som den 10-mandsforslaget foreslaar. Det viser bedre end mange ord, hvorledes tilstanden er. Styret har ment at landsmøtet skulde ta sit standpunkt til dette forslag og foreslaar derfor vedtat følgende uttalelse: Riksmaalsforbundets landsmøte henstiller indtrængende til regjeringen at foreslaa folkeskolelovens § 73 (§ 64) ændret slik, at det blir folket selv og ikke skolestyret som avgjør enten landsmaal eller riksmaal skal være skolens sprog.