Underklassens stilling til fædrelandets forsvar

Kilde: Johan Scharffenberg: Underklassens stilling til fædrelandets forsvar. Kristiania 1918

I et enkelt foredrag kan jeg langtfra række at drøfte alle sider av det store problem, hvorvidt og hvordan 2 1/2 million mennesker i dette vidtstrakte land evner at forsvare dets frihet hvis de for alvor vil.

Det spørsmaal, jeg her særlig vil behandle, er hvordan den norske underklasse naturlig bør stille sig til det nationale selvforsvar. (Med »underklasse« mener jeg alle, hvis aarsindtægt falder under gjennemsnittet for det hele folk). -

Jeg vil først ta frem et minde fra 10 aar tilbake, fra den 7de juni 1905. Den dag var jeg med paa at faa istand i Kristiania arbeidersamfund et protestmøte mot det saakaldte »Bernadottetilbud«.

Paa dette møte, hvor jeg var en av talerne, blev det aapent erkjendt fra arbeidernes side, at de var enig i selve unionsopløsningen, og de saa ogsaa, hvilke farer for en konflikt den kunde medføre. Jeg husker saa godt slutningen av møtet, og det var det træk, jeg vilde ta frem. Forsamlingen - en meget stor forsamling av Kristiania-arbeidere - sang første og sidste vers av »Ja, vi elsker«, og da vi kom til disse ord: »Ogsaa vi naar det blir krævet, for dets fred slaar leir«, rakte jeg uvilkaarlig haanden op, og allesammen skjønte det med en gang og rakte haanden op. Og dengang kunde det være blit alvor, og ihvertfald var alvoret sikkert hos de norske arbeidere, som da sa, at ogsaa de, om det blev krævet, vilde være med paa at slaa leir for Norges fred.

Men nu under verdenskrigen, da vi ikke har nogensomhelst sikkerhet for, hvad den nærmeste fremtid kan bringe vort land, sier arbeiderpartiet: »Avvæbning uten videre. Avvæbning uten spor av garantier«. Og det sier, at hvis det faar flertal i Norges Storting, vil det ogsaa med engang inddra vort nøitralitetsvern.

La os først se litt paa, hvordan Det norske arbeiderparti er naadd frem til dette program. Paa sit program av 1891 hadde Det norske arbeiderparti formet punkt IX saaledes: »Oprettelsen av internationale voldgiftsdomstole. Militarismens avskaffelse, og indførelse av almindelig folkevæbning«. Det var ikke nøiere sagt, hvad man mente med det sidste, men jeg antar det var en ordning omtrent som den schweiziske man tænkte paa. Vi skal lægge merke til, at der ikke var sat som første post »Militarismens avskaffelse«, men at det var sat i spissen: »Oprettelse av internationale voldgiftsdomstole«, noget som ikke avhang bare av Norge. Med andre ord: Det som man kaldte militarismens avskaffelse, var sat som punkt 2; det skulde gjennemføres, efterat man hadde faat oprettet internationale voldgiftsdomstole, og det vilde blit et langt lærret at bleke. Og selv under den forutsætning, at der blev oprettet internationale voldgiftsdomstole, hadde man dog som sidste post: »Indførelse av almindelig folkevæbning«. Selv da vilde man beholde et folkevern. Det er programmet av 1891. Da gik det an at være norsk socialdemokrat og dog holde paa folkevæbning og forsvar.

Dette program blev først ændret paa landsmøtet i Kristiania 1906 efter et foredrag av Ragnvald Paulson »Folkevæbning eller avvæbning?«, et foredrag jeg siden kommer tilbake til. Der kom programmet (punkt 15) til at lyde saadan: »Militarismens avskaffelse, oprettelse av internationale voldgiftsdomstole«. Det blev saaledes gjort den ikke uvæsentlige forandring, at det som vel skulde være garantien for, at vi uten risiko kunde nedlægge vort forsvar, er sat som andet punkt. Man har sat »Militarismens avskaffelse« i forgrunden, og strøket alt om folkevæbning. Men selv dette program av 1906 viste sig at kunne være gjenstand for forskjellig fortolkning. Det vil huskes, at stortingsmand Bonnevie i stortinget nærmest gjorde gjældende den opfatning, at man dog ikke kunde avskaffe alt forsvarsvæsen, før man hadde visse garantier, navnlig gjennem oprettelsen av saadanne internationale voldgiftsdomstole; men netop for denne opfatning har man jo paa det- mest forsvarsfiendtlige hold inden arbeiderpartiet gaat meget haardt irette med hr. Bonnevie.

Og som følge av denne meningsforskjel blev da programmet paa landsmøtet i Trondhjem 1915 yderligere skjærpet saaledes, at ikke nogensomhelst bortfortolkning skulde være mulig. Nu lyder programmet saa:

»Punkt 6, a: Avvæbning.

b: Stedsevarende nøitralitet.

c: Obligatoriske ubetingede voldgiftsavtaler«.

Det blev gjort gjældende, at saasnart arbeiderpartiet faar flertal i Norges storting, skal uten nogensomhelst garanti i retning av voldgiftsavtaler e. l. alt forsvarsvæsen tillands og tilsjøs nedlægges, og Norge lægges forsvarsløst. Det forpligter arbeiderpartiets stortingskandidater sig til.

Ogsaa om dette program av 1915 er det jo at si, at punkt c.: »Indførelse av obligatoriske, ubetingede voldgiftsavtaler«, er noget som ikke Norge ensidig kan gjennemføre. Der skal to til at træffe en avtale. Om vi noksaa meget sier til alverden at vi er villig til at indgaa obligatoriske ubetingede voldgiftsavtaler - det vil si avtaler om, at en hvilkensomhelst tvist, selv om den gjælder landets bestaaen som selvstændig stat, skal gjøres til gjenstand for en voldgiftsdom - saa kommer jo ikke en saadan avtale istand, medmindre et andet land ogsaa er villig til at gaa ind paa en slik voldgiftsavtale med Norge. Saadanne obligatoriske, ubetingede voldgiftsavtaler findes der saavidt jeg vet, bl. a. mellem Danmark og Holland og vistnok ogsaa mellem Danmark og De forenede Stater. Men der er ogsaa stater som sier, at de aldeles ikke vil gaa ind paa saadanne altomfattende voldgiftsavtaler, hvorefter selve rikets udelelighet og selvstændighet kan bli gjenstand for en voldgiftsavgjørelse av en tredjemand. Det er meget lange utsigter til, at f.eks. Det tyske rike skal ville gaa ind paa slike obligatoriske ubetingede voldgiftsavtaler med Norge, saa vi kan ha nogen garanti deri. Jeg ser her ganske bort fra spørsmaalet om, hvilket værd saadanne voldgiftsavtaler virkelig kan ha, naar der ikke staar nogen magt bak dem. Ved traktaters værd overhodet maa der jo sættes et spørsmaalstegn nu efter Belgiens skjæbne.

Det, som ikke noksom kan understrekes, er imidlertid at avvæbningen efter programmet skal komme straks, selv om de obligatoriske voldgiftsavtaler ikke er istandbragt. Man skal ikke først vente paa, at Norge faar nogensomhelst international garanti; man vil uten videre gaa til at nedlægge alt forsvarsvæsen tillands og tilsjøs, hvis arbeiderpartiet faar flertal. Det blev understreket saa sterkt som overhodet mulig paa landsmøtet i Trondhjem.

Hvad den »stedsvedvarende nøitralitet« angaar, er den naturligvis noget, som Norge kan forkynde. Vi kan si, at vi altid vil være nøitrale, og at vi ikke vil inddrages i andre folks krige. Men dette er igjen en ting, som ikke avhænger bare av Norges gode vilje. De andre folk kan svare: »Ja, vi hører, at Dere ikke vil være med i vore stridigheter; men det kan kanske være i vor interesse at tvinge Dere til at ta parti med eller mot os«. Men paa norsk grund skal der da ikke staa nogensomhelst magt bak ordene om den stedsevarende nøitralitet, skjønt det ialfald hittil har været en folkeretslig grundsætning, at en nøitral stat selv pligter at hindre de krigførende magteri at besætte nogen del av sit omraade.

I denne forbindelse vil jeg komme litt ind paa vort nuværende nøitralitetsvern. Der blev jo paa landsmøtet i Trondhjem endog rettet sterke angrep paa den socialdemokratiske stortingsgruppe, fordi den i august 1914 stemte for de 15 millioner kr. til nøitralitetsvernet. Hr. Buen tok dog et litet forbehold, hvor man mellem linjerne meget tydelig kan læse, at det ikke var saa ganske, frivillig, at Norge holdt sit nøitralitetsvern. Fhv. statsraad Konow (Hedemarken) og stortingspræsident Mowinckel har offentlig oplyst det, som ethvert tænkende menneske forresten maatte kunne si sig selv, at det ikke er nogen rent frivillig sak, naar vi nu holder et nøitralitetsvern tillands og tilsjøs. Det er uimotsagt oplyst, at de krigførende magters repræsentanter i Kristiania spurte vor regjering hvad den agtet at gjøre, og om den vilde søke at opretholde Norges nøitralitet. Og først da regjeringen paa landets vegne hadde forsikret, at Vi skulde gjøre, hvad vi evnet, erklærte de krigførende magter at de vilde respektere Norges nøitralitet.

Det er sagt mig fra meget velunderrettet hold, at ganske lignende forespørsler blev der, navnlig fra Tyskland, rettet til Danmark, og der endogsaa med en temmelig tydelig trusel om, at hvis Danmark ikke gjorde, hvad det kunde, i retning av minespærringer i belterne osv., vilde Tyskland besætte Kjøbenhavn. Jeg tror saameget heller, at dette forholder sig saa, fordi den nuværende radikale danske regjering efter hele sin fortid: vilde være tilbøilig til at ofre mindst mulig paa forsvaret, og naar den allikevel opretholder et nøitralitetsvern, som visst falder adskillig dyrere end vort, er det vel, fordi den føler sig nødt og tvungen til det. Ved en skjæbnens ironi har den nuværende danske forsvarsminister, dr. Munch, været en av de ivrigste avvæbningsmænd, en av dem, som med sterkest overbevisning har fremholdt, at det ikke nytter nogenting at ville forsvare Danmark; allikevel har han nu under verdenskrigen forlangt og faat større bevilgninger til forsvaret end sagtens nogen tidligere dansk forsvarsminister. Nu under presset av en virkelig fare har dr. Munch som den meget dygtige og kloke mand, han er, utviklet og utnyttet Danmarks militære evne, og han har offentlig erklært, at det ikke er paa skrømt, at Danmark har et nøitralitetsvern. Under kampen om den presselov, som det radikale ministerium fandt nødvendig, mindet ogsaa dets organ »Politiken« om, at de belgiske aviser nu tryktes i - England, med andre ord: hvis Danmark ikke var forsigtig, kunde det komme til at lide samme skjæbne som Belgien.

Men her hjemme skal vi være saa storartede, at midt under krigen kan et stort parti, som ved forrige valg mønstret vel en fjerdedel av de avgivne stemmer, beile til vælgerne for at vinde flertal med et program som sier, at det straks vil nedlægge alt forsvar, saasandt det faar flertal i Norges storting. Det skyter under sin agitation denne programpost saa langt frem, at det vel formodentlig haaber at vinde stemmer just paa denne post, og tror at der allerede er et flertal i Norges underklasse for at lægge alt forsvar ned.

Her staar vi da ved det store rystende spørsmaal: Er forholdene i Norge slik, at det for underklassen er et naturlig standpunkt, at den ikke vil ofre en øre, end si et liv for at værge landet?

Underklassen er folkets store flertal; hvis den virkelig tænker og føler slik i forsvarssaken, da er i sandhet Norges forsvar haabløst. En hær, hvis soldater ikke ønsker at forsvare landet, kan ikke seire. Derfor rummer dette spørsmaal saa dypt et alvor: Stemmer det bedst med underklassens sande vel, at alt forsvarsvæsen skal avskaffes i Norge - og det mens en verdenskrig raser, før endnu en fredsslutning er kommet istand, en fredsslutning, som kan bli kritisk nok for Norge, selv om vi ikke har været med i krigen? For efter denne forfærdelige krig maa der vel komme en stor kongres, som skal tegne et nyt verdenskart, med opdeling i besiddelser og interessesfærer.

Hvad vilde følgen bli, hvis nøitralitetsvernet blev inddrat, mens krigen endnu varer? Jo, ganske utvilsomt et kapløp mellem den engelske og den tyske flaate om, hvem av dem først skulde besætte vigtige punkter paa vor kyst. Og om denne mulighet sier altsaa et stort parti, at dette skal vi ganske rolig finde os i, at det er i folkets interesse, at vi ikke rører en finger for at hindre det. Vi skal ikke bruke noget magtmiddel; vi skal bruke diplomatiske protester, vi skal protestere med pen og mund, med ord, ord - - - men vi skal ikke sætte nogen mands vilje bak det, vi skal ikke ofre en lillefinger for at hindre, at fremmede magter indretter sig paa, vor kyst. Og det vilde jo ikke bare bestaa i, at skiben laa paa havnen. De vilde nok ogsaa sende tropper iland og lægge beslag paa vore hjælpemidler, vor telegraf, vore jernbaner, vore kornforraad o. s. v., overhodet ta ledelsen i sin haand som i Luxemburg. Mot en saadan meget nærliggende mulighet skal vi ikke gjøre andet end komme med diplomatiske protester. Høist sandsynlig vilde Norge derved selv bli krigsskueplads, med bombardement av de besatte havne o. s. v.

Disse muligheter erkjender de forsvarsfiendtlige agitatorer uforbeholdent.

2den august 1914, like efter verdenskrigens utbrudd holdt ungsocialisterne i Kristiania et stort mote i cirkus, hvor »Klassekampens« redaktør Eugène Olaussen bl. a. uttalte: »La dem ta Kristianssand, Stavanger og Bergen, vi kan allikevel ikke forsvare dem«. Norges selvstændighet er »ikke to sure sild værd.« »Det norske folk har ingen interesse av at forsvare sin nøitralitet, vi har bare interesse av at sørge for matforsyningen.«

Taleren synes ikke at ha bekymret sig synderlig om, hvordan hans klassefæller i Kristianssand, Stavanger og Bergen vilde faa det under en okkupation, og heller ikke synes han at ha overveiet, hvordan Norges matforsyning skulde foregaa, hvis det blev tyskerne, som besatte disse vigtige kystbyer. Hans ord har imidlertid interesse som vidnesbyrd om tænke- og følemaaten inden vide kredse av arbeiderungdommen i byene.

- Før jeg gaar nærmere ind paa spørsmaalet om forsvaret for vor nøitralitet, som vil bli aktuelt for Norge, hvis avvæbningsprogrammet faar flertal ved førstkommende valg, vil jeg se litt paa selve grundsynsmaaterne. Jeg maa da ikke alene tale om forsvaret, men ogsaa om det begrep man kalder fædrelandet, og om fædrelandsfølelsen.

Det kan jo nemlig ikke negtes, at paa de hold inden arbeiderpartiet, hvor man ivrigst har kjæmpet for fuldstændig avvæbning, har man ogsaa i stor utstrækning latterliggjort selve fædrelandsfølelsen og begrepet fædreland. For at man ikke skal si, dette er en bakvaskelse, vil jeg bare henvise til Ragnvald Paulsons førnævnte foredrag »Folkevæbning eller avvæbning« hvor fædrelandskjærligheten likefrem haanes. Side 15 staar der: »Fædrelandskjærlighet ja! Men det er en indbildning dette med fædrelandskjærlighet! De arbeidende klasser har ikke nogen fædrelandskjærlighet.« Og dette utvikles da nærmere, og saa heter det side 16: »Fædrelandskjærligheten er et taaket begrep - det er en frase - en fordom. Ja, man kan si som Hinke Bergegren, at det er den dummeste av alle fordomme«. - - - » Fædrelandskjærlighet i den forstand, som patriotene mener det, har de arbeidende klasser altsaa ikke. Og har de det, saa er denne følelse blit dem kunstig indpodet av overklassen« o. s. v. Og fra »Klassekampen« og andre forsvarsfiendtlige arbeiderblade kan man jo hente fuldt av lignende uttalelser. Jeg tror derfor ikke, det kan bestrides naar jeg sier, at der - ialfald for manges vedkommende - er en sammenhæng mellem dette krav om ubetinget og øieblikkelig avvæbning og en fornegtelse av selve begrepet fædreland og en forhaanelse av fædrelandskjærligheten.

Det er her, jeg gjerne vil faa lov til at fremlægge et- om jeg saa maa si - naturvidenskabelig syn paa det, som egentlig ligger til grund for fædrelandskjærligheten og nationalfølelsen.

o. s. v., alt hvad der nu skiller mellem menneskene indbyrdes, om vi kunde tænke os, at vi kunde faa laget hele menneskeheten om til en saadan ensartet graa velling, som vi saa fordelte rundt om paa hele jordkloden, hvorledes vilde det saa gaa i løpet av nogen hundrede aar? Om vi i anno 1920 kunde faa en absolut homogen, fuldstændig ensartet menneskehet, hvor den ene lignet den anden, som den ene drape vand ligner den anden, og vi spredte den utover jorden, og om vi kunde sove i 200 aar, og saa vaakne og se paa utfaldet, vilde vi da finde igjen en saadan fuldstændig ensartet menneskehet, hvor vi kunde ta en mand fra det sorteste Afrika, en mand fra Norge og en fra Australien, uten at der vilde være spor av forskjel at se paa dem? Nei, det vilde ikke gaa saa.

De naturforhold, hvorunder menneskene lever, sætter sit præg paa dem, som levevis og naturforhold sætter sit præg paa dyr og planter. De nationale eiendommeligheter opstaar derved, at slegt efter slegt lever i det samme land, og for en stor del paa samme sted i landet, og derved efterhaanden præges av naturforholdene. Jeg vil ikke hermed ha uttalt noget om, hvorvidt naturforholdene kan ændre selve de arvelige anlæg. Dette er omstridt. Den danske arvelighetsforsker professor W. Johannsen sondrer mellem kjønscellernes »anlægspræg« og individets »fremtoningspræg«. Dette sidste er resultatet av vekselvirkningen mellem det arvede »anlægspræg« og omgivelsernes paavirkning. At mennesker av samme avstamning kan faa et forskjellig »fremtoningspræg« ved at leve under forskjellige livsforhold gjennem flere slegtled, er der ingen tvil om. Det har f. eks. været paastaat, at de indvandrede europæere over i De forenede stater mere og mere i sin legemsbygning, hodeform o. s. v. nærmer sig til indianertypen - uten spor av krydsning. Det er ikke saa, at der indgiftes indianerblod. Nei, det er simpelthen naturforholdene, som sies at ompræge de indvandrede europæere i retning av den oprindelige indfødte type. De nationale eiendommeligheter er efter mit skjøn et likefrem naturprodukt, et resultat av at slegt efter slegt lever i et bestemt land, hvis kaar efterhaanden sætter sit præg paa menneskene selv.

Og her i vort land har vi nu i ganske særegen grad det, man med et uttryk fra dyreavlen kan kalde stedegne typer. Det er ikke bare av det gode, idet der mangesteds har været for meget indgifte. I avstængte bygder vilde man ved genealogiske undersøkelser sikkerlig kunne paavise, at indbyggerne i en hel grænd er i slegt indbyrdes og nedstammer fra nogen ganske faa mennesker, som for hundreder av aar siden flyttet ind der. Og siden har slegten bodd der søn efter far.

Eftersom samfærdselsmidlerne utvikles, blir der naturligvis mindre av dette; befolkningen blir mere flytende. Men der er endnu i vort land saa tydelige forskjelligheter mellem de forskjellige bygdelag, at antropologer - som den avdøde brigadelæge Arbo - med stor sandsynlighet kan træffe typen blandt en flok soldater og si, at han der er fra Trøndelagen, og han der er fra Sætersdalen o. s. v.

Dette er en meget væsentlig del av grundlaget for fædrelandsfølelsen, at man er tilpasset for de naturforhold, hvorunder ens fædre i hundreder av aar har levet. Dette er igjen grunden til hjemveen, som saa mange norske utvandrere har følt saa saart, og til det besynderlig rotløse, som der efter beskrivelserne fra De forenede stater ofte skal være over den første generation, som er født i det fremmede land. Det skal være farligst for denne første generation, som saa at si, hverken er fugl eller fisk, ikke helt amerikansk og ikke helt norsk. Men saa tilpasses de senere slegtled efterhaanden til de nye forhold, og blir mere og mere amerikanere.

Denne utvikling foregaar ubevisst og uavhængig av den menneskelige vilje, den skyldes simpelthen naturforholdenes indvirken paa det til en viss grad plastiske, formbare levende menneskemateriale. Men saa kommer der naturligvis en hel del bevisste ting til, for vort eget lands vedkommende f. eks. bevisstheten om, at i dette mange steder saa haarde land har

slegt efter slegt brutt steinen - vi kan mangesteds oppe i vore dale se disse umaadelige gjærder av stein, som er brutt op av aakeren - bevisstheten om, at hver vei, som er bygd, hver bro, som er lagt over elvene, og i nyere tid hver jernbanestump, er en frugt av vore fædres og vort eget arbeide. Slegt efter slegt har levet i dette land og gjort landet til hvad det er nu idag.

Her kan være saa mangt at bøte. Et samfund blir aldrig færdig. Det er likesom en have; den blir aldrig saadan luket for ugræs at der ikke gror ugræs op paany. Man blir aldrig

færdig med at bygge sit land. Men allikevel, som landet er, og som folket er, har de to virket paa hverandre og skapt hverandre. Landet har formet folket, og folket har formet landet, og paa den maate blir der en uløselig sammenhæng mellem dette bestemte land og dette bestemte folk, de hører inderlig og uadskillelig sammen, og det folk som tusener av aar har levet i landet, føler uvilkaarlig, at det har større ret end nogen anden til at bo og bygge og raade i sine fædres land.

Dette er det samtidig naturgivne og historisk betingede grundlag for fædrelandskjærligheten, den følelse man haaner som den »dummeste av alle fordomme«. Det er det med følelser, at man kan ikke disputere om dem, deres berettigelse kan ikke hevises fornuftmæssig, likesaalitt som de kan fremtvinges ved en viljeakt. Man kan ikke disputere om den ting, hvorvidt man bør elske far eller mor. Enten gjør man det, eller man giør det ikke. Likesaalitt kan man disputere om, hvorvidt man skal elske sit fædreland; man giør det, eller man giør det ikke.

Men det har jo vist sig under denne krig, at alle de forhaabninger, socialdemokratiet stillet til, at underklassen i det ene land skulde føle sig mer solidarisk med underklassen i det andet land end med de andre klasser i sit eget land, de brast som brændt traad. De bedste socialdemokrater i de forskjellige land kjæmper mot hinanden. Lederen av det internationale socialistiske bureau, belgieren Vandervelde, en av socialdemokratiets ypperste intelligenser, blev kong Alberts minister under krigen, og han sa i 1915, da Branting spurte ham om fredsutsigterne, at der ikke kan være tale om fred, saa længe der staar en tysk soldat paa belgisk grund. Vore antimilitaristers fordums store lys, franskmanden Hervé, er under krigen blit en glødende fædrelands- og forsvarsven o. s. v.

Der er noget i dette som har glædet mig. Krigen selv glæder mig ikke, men det glæder mig at se det oprindelige bryte frem i menneskenaturen, tvers gjennem det tillærte. Det glæder mig, naar en tysker føler sig som tysk, en franskmand som fransk, en englænder som engelsk, en svenske som svensk - og en nordmand som norsk, fordi jeg mener, at et naturinstinkt gjør sig gjældende, som man ikke uten skade for sindets dypeste kræfter kan undertrykke og fornegte. De, som har ræsonnert sig til, at de er verdensborgere og ikke længer tilhører nogen enkelt nation, synes mig at maatte være rotløse væsener som ikke længer staar organisk fæstet til en bestemt jordbund, - saasandt det da er alvor og ikke bare talemaater, at de virkelig har ryddet al nationalfølelse ut av sit sind.

Man roser et dyr, naar man kalder det et »rasedyr«. Det er heller ingen skam for et menneske at være av god rase og rasebevisst. Denne tale om, at man bare er »internationalist« (»verdensborger av gemyt«, som Per Gynt kaldte sig), lyder i mine øren like luset, som om en hund vilde si: »Jeg tilhører ingen særskilt rase, jeg er en gjennemsnitskjøter«. »Mennesket« eller »menneskeheten« er bare tankespind; likesaalitt som »hunden« eksisterer, eksisterer »mennesket«, - den levende virkelighet er mange slags hunde og mange slags mennesker, nogen i nær slegt, andre saa indbyrdes avvikende, at det har været omstridt, om alle menneskeraser kan ha fælles avstamning.

Hermed vil jeg slet ikke ha frakjendt det abstrakte begrep »mennesket«, »menneskeheten« en viss ideel betydning, men ret forstaat er der heller intet motsætningsforhold mellem en slik ideel internationalisme og nationalfølelsen.

Og her kommer jeg tilbake til denne betragtning av fædrelandsfølelsen som noget værdiløst, eller ialfald som noget lavere. Ragnvald Paulson sier videre i sit foredrag: »Der er noget, som er større end fædrelandskjærlighet, og det er menneskekjærlighet«. Altsaa, vi skal ikke særlig elske dem, som staar os nærmest, men vi skar elske den hele menneskehet. Australnegre og zulukaffere skal vi elske likesaa høit som nordmænd. Hvad vil nu det overført paa privatlivet si? Jo, at vi skal elske en vildfremmed kineser likesaa høit som vor egen far eller mor eller søster eller bror eller datter eller søn. Er det ikke saadant man kalder at »gaa over bækken efter vand«? Jeg tror ikke rigtig paa denne altomfattende menneskekjærlighet, som samtidig ikke har nogen særlig varm følelse for dem, som dog faktisk ved blodets baand staar en nærmest.

Hvordan er det rigtige syn paa forholdet mellem de nationale værdier og det internationale kulturarbeide? Jeg kan bruke et billede. Naar der tales om de nationale værdier som en foragtelig hindring for menneskehetens fælles kulturfremskridt, kan det sammenlignes med, at en musiker vilde si: »Jeg vil ikke bare spille mit instrument, jeg vil ikke nøie mig med at spille klarinet eller fløite eller violin, jeg vil spille alle instrumenter«. Der vilde ikke bli god musik av det. Et godt orkester opstaar paa den maate, at hver enkelt musiker først og fremst mestrer sit særlige instrument, og passer dets tone ind i den store fælles symfoni. Paa same vis skal hver nation la sin tone lyde i menneskehetens store kor.

Netop fordi det norske folk har levet i tusener av aar i Norge, det svenske i Sverige, det danske i Danmark o. s.v., eier hvert enkelt folk noget, som intet andet folk har. For ikke to landes natur er ens. Netop ved at utforme sin egen nationale personlighet kan et folk yde noget, som intet andet folk i verden kan yde. Intet andet folk i verden hadde kunnet skape den norske folkemusik og den kunstmusik, som gjennem Grieg, Svendsen og andre er bygget paa den. Det vilde være et tap for verdenskulturen, om en hvilkensomhelst national personlighet - om aldrig saa liten, om bare 80 000 mennesker som det islandske folk - gik under. Der vil mangle en liten tone i den store fælles symfoni. Netop ved at utforme sig selv saa høit som mulig kan et folk yde den største indsats i det internationale samarbeide. Der er saa langtfra nogen motsætning mellem det at ære og agte og utvikle nationale eiendommeligheter, og det at ta del i det internationale kulturarbeide, at tvertimot utviklingen og bevarelsen av de nationale eiendommeligheter er en betingelse for at kunne gjøre en særegen og uerstattelig indsats i det fælles store kulturarbeide for den hele menneskehet.

Jeg vil ikke si et ondt ord om de mennesker, som forkynder sin mangel paa nationalfølelse; ti som alt sagt, følelser kan ikke fremtvinges, man har dem eller man har dem ikke. Men la mig atter bruke et billede fra musiken. Jeg har aldrig hørt, at de mennesker, som ikke har musikøre, mener, at de staar over de musikalske mennesker. Det er en ærlig sak, at et umusikalsk menneske sier, som jeg engang hørte en dansk politiker si: »For mig er musik kun larm«. Men den umusikalske burde dog vel nærmest regne dette som en mangel, og naar han hører andre mennesker si, at de har sine største og rikeste stunder ved musiknydelse, burde han forstaa, at de har noget fremfor ham, som han savner. Men de, som latterliggjør fædrelandskjærligheten, synes jo nærmest at mene, at de som har fædrelandsfølelse, de som uten hysteri og uten hykleri kan si: »Jeg elsker mit fædreland«, de har en defekt, og ikke de som mangler fædrelandskjærlighet.

Mon der ikke ligger et feilsyn i denne ringeagt for fædrelandskjærligheten?

Netop nu under krigen, da man har hat anledning til at se, hvilken mægtig sporende kraft fædrelandskjærligheten er, og det sandelig ikke mindst hos underklassen rundt omkring i de krigførende land, burde der vaakne en liten tvil hos dem, som herhjemme haaner fædrelandskjærligheten som den dummeste av alle fordomme. Hvordan har fædrelandskjærligheten virket ute i de krigførende land? Den har virket slik, at før de fleste er alt deres eget blit smaat, de har følt, at der er noget, som bestaar, naar den enkelte forgaar, at ens egen lille livsflamme bare er en gnist i det store fælles baal. Og der er kanske mangen en, som har følt det saa, da hans egen flamme brandt ut, forat fædrelandets flamme kunde lyse høiere, just i det øieblik har han levet rikere end i hele sit tidligere liv.

Er der i dette noget, som ret forstaat skulde stride mot socialismens ideal? Socialisme er avledet av ordet »socius«, som betyr fælle. Socialisme er læren om det menneskelige fællesskap, læren om at den enkelte skal indordne sig under det hele. Agitationen arter sig desværre ofte som om socialismens maal bare skulde være at sætte underklassen op mot overklassen. Men rigtig set er socialismens ideal ikke utdypelse, men utslettelse av klasseforskjellen. Kampen blir ofte saa bitter, at det ser ut, som om den ene klasse ikke har nogen fællesfølelse med den anden klasse. Men netop nu ser vi i et land som Tyskland, hvor socialdemokratiet er sterkere og bedre organisert end kanske i noget andet land, fællesfølelsen slaa ut i lue, saa sterk som kanske aldrig før føler det tyske folk værdien av sin riksenhet.

Overhodet kan det med sikkerhet sies, at en række av utlandets ledende socialdemokrater ikke finder det nationale forsvar i mindste maate stridende mot socialismens grundtanker, og misbilliger det norske arbeiderpartis avvæbningsprogram. En av Schweiz's ledende socialdemokrater, medlem av kantonen Basel Stadts regjering, dr. Herman Blocher, som kjender skandinaviske forhold meget nøie, har til mig uttalt, at han anser en isolert norsk avvæbning som »Unsinn« (usans).

Der findes andre samfundend menneskesamfundene. Vi finder vidunderlig organiserte, saa at si socialistiske samfund hos enkelte insektarter, som maur, bier og i varme land termitter. Men er det ikke rart, at disse dyresamfund ogsaa har forsvar? Baade hos mauren - ialfald hos enkelte arter - og hos termitterne findes der særegne »soldater«, som bare er soldater. De har en staaende hær, saa at si. Termitterne f. eks. har nogen soldater med ualmindelig store kindbakker, de duer ikke til nogen anden ting end til at bite fra sig og slaas, naar tuen blir angrepet. Ellers næres og underholdes de av de saakaldte arbeidere. Forresten tar hos termitterne ogsaa de egentlige arbeidere del i forsvaret av tuen. Og mauren har sin myresyre, som den sprøiter ut, et vaaben som naturen selv har git den. Og bien har sin brodd og sin giftkjertel. Det er nok øiensynlig naturens mening, at disse dyresamfund skal forsvare sig. Maurene fører formelige krige og tar fanger, som de siden bruker som slaver. Ogsaa ellers gaar der et sterkt drag av kamp og forsvar gjennem here naturen, men - som Krapotkin har fremholdt - ogsaa et drag av gjensidig hjælp hos dem som hører sammen.

Og ser vi paa menneskehetens historie, saa langt tilbake vor viden naar, er den fyldt av krig, og jeg maa tilstaa, at jeg tror, at det heller ikke vil bli anderledes i fremtiden. Jeg tror kampinstinktet bunder like dypt hos mennesket som hos mauren, og jeg ser den nuværende krig under ganske samme synsvinkel som en kemp mellem ulike maurarter. Derfor tror jeg

ogsaa den gamle pessimist som skrev »Prædikerens bok« vil faa ret i disse vise ord:

»Alt har sin bestemte tid. - - - Der er tid at fødes og tid at dø, tid at plante, og tid at rykke op det plantede, tid at slaa ihjel og tid at læge - - - tid at elske og tid at hate, tid til krig og tid til fred«.

Men nu skulde vi altsaa være kommet derhen i det norske samfund, at vi skulde være som maur, som ikke vil værge sin tue, som bier, som ikke vil forsvare sin kube. Hvordan vilde det gaa med en bikube, hvis bierne mistet sin brodd, eller ikke længer vilde bruke den? Vilde ikke bjørnen da spise op honningen i den kube litt snarere, end om bierne brukte sin lille brodd? Naturligvis-, en bjørnelab kan knuse en bikube, hvis den vil; men Jeg tror allikevel at bjørnen vilde betænke sig en liten smule mere paa at vaage labben sin, saalænge bierne brukte sin brodd. Men Norges lille flittige bikube skulde lægges ind under bjørnelabben uten spor av motstand.

Og der skal i dette ikke være noget, som oprører vore instinkter! Det skulde være latterlig, det at vi vil værge os! Naar en mand gaar paa en ensom vei om kvelden og blir overfaldt av en, som vil røve ham, er det da latterlig, om han slaar fra sig og, i tilfælde han har en revolver, bruker den? Man kan si: Ja, det er latterlig, hvis han ikke magter det. Men jeg tror, ethvert rigtig stykke mandfolk vil prøve at værge sig saa godt han kan, selvom han ser, at røveren er ham overmægtig. Jeg tror, det er visse oprindelige instinkter i mandsnaturen, som gjør, at vi føler slik, og der er ogsaa hos menneskene en uvilkaarlig beundring for den, som slaar fra sig, naar der ikke er anden utvei.

Der vilde være endnu mer uret og vold i verden end der er, hvis voldsmænd visste, at de aldrig vilde møte motstand, og derfor fremmer hver den, som kjæmper mot vold, rettens sak, om han end selv bukker under.

Beundringen for kraft, dygtighet til selvforsvar o. s. v. ser man i fredstid træ mest elementært frem i almenmands beundring for brytere. De kan jo formelig bli nationalhelte, og ved brytekampe er galleriet fuldt netop for en stor del av folk av underklassen, som jubler over den kraftutfoldelse, den smidighet og dygtighet, som kan lægges for dagen i brytningen. Det som trænger frem der, er netop dette oprindelige selvhævdeisesinstinkt, og beundringen naar man ser det godt utøvet.

Eller om en kvinde paa et ensomt sted om kvelden blir overfaldt av en mand, som vil voldta hende, er det da en naturlig følemaate hos hende at si som saa: »Han er sterkere end jeg, det nytter ikke, at jeg prøver at værge mig. La ham ha sin vilje, jeg vilde bare miste helsen eller livet ved at kjæmpe imot«. Vi føler allesammen, at hvis en kvinde duger, saa kjæmper hun av sin yderste evne og ofrer heller sit liv end sin ære.

Det er jo slitt at kalde fædrelandet mor, selvom det er med Vinjes enkle ord »Du gamle mor, som sliter arm«. Men det er altsaa arbeiderpartiets lære, at hvis nogen vil voldta denne vor gamle mor, skal ikke en haand-røre sig til forsvar; voldsmanden skal faa sin vilje med vort land uten motstand. Det staar med rene ord i Ragnvald Paulsons brochure (s. 11), at dersom svenskerne hadde overfaldt os i 1905, vilde det »ha været en forbrydelse, om vi hadde forsvaret os«. Hvis nogen angriper landet, vilde det være urigtig at forsvare sig; »naar de fremmede arbeidere av magthaverne hadde latt sig tvinge eller forlede til noget ondt, saa vilde vi bringe dem paa bedre tanker ved at ta venlig imot dem istedetfor at dræpe dem« (s. 6). Denne tankegang maa da naturligvis gjælde for en hvilkensomhelst magt, Tyskland, England, eller hvem der nu i tilfælde vil komme og ta vort land. Norge skal ligge absolut værgeløst, og vil nogen fremmed magt besætte dette land, skal vi bare »ta venlig imot dem istedetfor at dræpe dem«.

Denne lære forkyndes som den naturlige for underklassen i Norge. Jeg har sagt - og det er min hjertens mening - at her er overmaade meget at bøte paa i vort land endnu. Jeg ønsker saa inderlig som nogen klasseforskjellen utslettet; saaledes at enhver kan naa saa høit, som han har evne til at naa, uanset fødsel, stand og stilling. Men jeg kan ikke skjønne, at det skulde bli bedre for vor underklasse, og at dens utsigter til at naa fuld retfærdighet, saa langt som retfærdighet kan vindes i menneskenes skrøpelige samfund, skulle være lysere, om Norge atter blev styrt fra et andet lands hovedstad, - dette land, som i 400 aar har erfart, hvad det vil si at ha sine centralmyndigheter utenfor riket selv, og som i yderligere 90 aar ialfald ikke hadde det fulde ansvar for sin egen skjæbne.

Men saa sier man: »Se da paa Belgien! Har det faat nogen glæde av at det værget sig?« Dette argument søker arbeiderpartiet nu utnyttet ved hjælp av Mikael Mikkelsens brochure: »Belgiens nationale selvmord«. I Belgiens skjæbne under krigen vil man finde netop et argument for, at Norge hurtigst mulig bør avvæbne. Ja, la os se litt paa Belgiens skjæbne. Belgien stolte i lang tid altfor meget paa de internationale traktater, hvorved stormagterne tilsikret det en stedsevarende nøitralitet. Derfor utviklet Belgien længe ikke sit forsvar I tilstrækkelig grad. Dertil kom indre stridigheter, hvor navnlig det klerikale parti, den katolske geistlighets parti, ikke spillet nogen for fædrelandets skjæbne heldig rolle. Som følge av disse ting var længe den belgiske hær meget liten i forhold til folkemængden, som nu utgjør over 7 1/2 million mennesker. Men paa grund av sterke advarsler til kongehuset blev der endelig i 1913 vedtat en hærlov, som ialfald i nogen grad skulde utvikle hæren. Mikkelsen paastaar, at hæren allerede under krigen skulde være bragt op til 350000 mand; men deri tar han fuldstændig feil, ti hærloven av 1913 kunde ikke med engang allerede i 1914, ha bragt styrken saa høit op. Sikkert er det, at selv i de sidste aar har man i Belgien kun utdannet omtrent halvparten av de vernepligtige og det er fra officielt belgisk hold oplyst, at hæren ved krigens begyndelse ikke engang talte 100 000 mand.

Nu blir da spørsmaalet: Var Belgiens skjæbne blit bedre, om det ikke engang hadde hat sin lille hær? Er det deri Belgiens ulykke ligger, at det hadde en hær og fæstningsverker, og at det forsøkte at verge sig mot det tyske overgrep? Det gjør altsaa Mikkelsen gjældende; det er det han kalder »Belgiens nationale selvmord«, og vi har jo hørt en tingmand av arbeiderpartiet si, at han foretrækker Luxemburgs skjæbne for Belgiens. Det minder om »Prædikeren«s kyniske oræ (9de kapitel, 4de vers): »En levende hund er bedre end en død løve«.

Nu maa man huske, at Luxemburg bare har vel en kvart million indbyggere (omtrent som Kristiania) og at det var blit avvæbnet ved en stormagtsbeslutning, og ikke hadde lov til at holde nogen hær. Man kan derfor ikke rette nogensomhelst daddel mot Luxemburg, fordi det nu ikke kunde værge sig mot tyskernes indtog. Tilsynelatende kan man finde det naturlig og rigtig at si, at Luxemburg har det bedre, end Belgien har det i øieblikket, trods det, at tyskerne har lagt beslag paa dets jernbaner og behersker hele landet og skalter og valter, som de er hjemme der, mens regjeringen indskrænker sig til at protestere. Men vi har ikke hørt, at Luxemburgs byer er skutt ned o. s. v. Og Belgiens skjæbne - ja, den kjender vi: landet herjet, hundredetusener indbyggere flygtet o. s. v.; den er tung nok, saa det synes at være en noksaa nærliggende slutning dette: Heller Luxemburgs skjæbne end Belgiens!

Men er det da ikke merkværdig, at luxemburgerne selv er voldsomt forbitret over den behandling, de har været gjenstand for? Skjønt hovedsproget i landet er tysk, synes det, som om luxemburgerne selv ikke saa mandjevnt og ubetinget foretrækker Luxemburgs skjæbne for Belgiens. Og er det ikke merkværdig, at i dette herjede land Belgien smugler de kommunale myndigheter nu under krigen hilsningstelegrammer til sin konge ut fra byerne, skjønt de vaager mindst sin personlige frihet ved det, telegrammer hvori de sier: »Vi skal holde ut! Mist ikke troen paa os!« Men herhjemme er det saa let at si: Heller Luxemburgs skjæbne end Belgiens!

Man bør ikke tænke udelukkende paa øieblikkets lidelser; man skal huske, at et folks liv er længer end et menneskes liv. Spørsmaalet er ikke bare dette: Hvem lider mest i øieblikket? Men spørsmaalet er ogsaa: Vil sønnesønnerne av den slegt som lever nu, være mest stolte av at være luxemburgernes sønnesønner, eller av at være belgiernes sønnesønner? Spørsmaalet er dette: Hvorledes virker det paa folkets selvfølelse viljeløst at maatte bøie sig under fremmed aag? Og hvordan virker det at kjæmpe, kjæmpe om man end selv maa dø? Menneskene skal jo engang dø, litt før eller litt senere, men folket lever videre, og har hundreder og hundreder av aar efter denne dag.

Det er dog vel her i vort eget land en noksaa utbredt følelse av, at vor egen historie er ikke stolt. Vi er stolt av vor gamle historie, men de 400 aars avhængighet av Danmark er vi ikke stolt av. Og jeg synes, at ogsaa i disse dage er der baade i Tysklands og i vestmagternes behandling av vore sjøfolk og vore skibe meget, som maa ydmyge stolte sind i vort land.

Er da det Belgiens feil, at det har opretholdt et forsvar? Nei, Belgiens feil er, at det ikke har opretholdt et saa sterkt forsvar, som det evnet. Dets hær talte i 1914 ikke engang syvendedelen av det antal soldater landet skulde og kunde ha øvet op i fredstid. Og her vil jeg minde om Schweiz's eksempel. Schweiz har ikke fuldt 4 millioner indbyggere, men denne likesaa frihetselskende som demokratiske lille republik kunde ved begyndelsen av krigen mobilisere henimot 450 000 mand, og dets nøitralitet er hittil i alt væsentlig blit respektert under krigen, skjønt det nu er helt omringet av krigførende land. Det var visst ikke rent tilfældig, at keiser Wilhelm kort før krigen overvar en stor feltmanøvre i Schweiz. Og man skjønner nu i Belgien selv, at feilen er, at man har forsømt sit forsvar. Nu sier man i Belgien: »Hadde vi bare gjort saapas meget for vort fædrelands forsvar, som Schweiz har gjort for sit, hadde vi efter al rimelighet faat lov til at være i fred«. Den belgiske hær vilde efter same forhold som i Schweiz ha talt omtrent 750 000 mand, kanhænde mere, og hadde en saadan styrke været ordentlig øvet i fredstid, hadde det ikke lønnet sig for tyskerne at gaa gjennem landet. Da var ofret blit for stort, da hadde den tyske generalstab maattet overveie, hvilken faktor en saadan hær vilde være, om man prøvet at ta gjenveien gjennem Belgien mot Frankrike.

Og saa er det jo ogsaa en anden grov tankefeil (for ikke at si fusk), man gjør sig skyldig i, naar man peker paa Belgien, og sier, at hadde Belgien intet forsvar hat, vilde det ha sluppet for krigens rædsler. Nei, Frankrike og England hadde været i sin gode ret, om de da var rykket ind i Belgien og hadde optat kampen mot den tyske hær der, hvis Belgien hadde tillatt fri gjennemmarsj, og ikke paa nogen maate søkt at hævde sin nøitralitet. Og dette vilde aldeles utvilsomt være skedd. Kan noget tænkende menneske være saa naiv at mene, at den franske hær vilde ha staat opmarsjert paa den belgisk-franske grænse for i ro og mak at vente, til tyskerne var marsjert gjennem Belgien, og saa først ha angrepet dem, naar de kom ind i selve Frankrike? Kan naget fornuftig menneske tro, at slik vilde det gaat, om belgierne hadde svart paa det tyske ultimatum, som forlangte gjennemmarsj: »Ja, vær saa god, vore jernbaner, vore landeveier, altsammen staar til raadighet, naar bare vi selv faar være i fred«. Hvad var følgen blit? Jo selvfølgelig, i samme øieblik som det blev kjendt, at tyskerne hadde faat lov til at rykke gjennem Belgien, i samme øieblik vilde belgierne betragtes som tyskernes forbundsfæller og Frankrikes fiender. Belgien var blit slagmark likefuldt, om det ikke hadde mønstret en eneste soldat, og om den belgiske regjering som følge derav hadde maattet indskrænke sig til protester som den luxemburgske.

Og kommer den tid, da de franske tropper rykker østover, kan man være sikker paa, at ogsaa Luxemburg ifølge sin beliggenhet kommer til at bli krigsskueplass, saasandt der findes tyske tropper i landet. Belgien ligger saaledes til, at det uvilkaarlig vilde bli krigsskueplass i et sammenstøt mellem Tyskland og Frankrike, naar ikke det belgiske folk selv var istand til at holde fienden ute. Avvæbning vilde saaledes ikke kunne blit Belgiens nationale frelse, og derfor er det en grov tilsnikelse at bruke dets vanskjæbne som argument for Norges avvæbning.

*

Et ganske andet spørsmaal end dette om forsvaret berettigelse er dette om forsvarets mulighet. Jeg har først og fremst villet beskjæftige mig med det grundlæggende spørsmaal om berettigelsen av nationalt selvforsvar; men jeg maa ogsaa si litt om, hvorvidt det da lønner sig for os at opta et selvforsvar, med andre ord, om det ikke er haabløst for os at tænke paa at forsvare os, ialfald om en stormagt skulde ville angripe Norge.

Saaledes som Norge ligger til, vil det heldigvis neppe under nogen stormagtskonflikt være en livsinteresse for nogen stormagt at komme i besiddelse av dele av vort land. Det kan være av stor interesse, men det er neppe saa, at nogen stormagts bestaaen som selvstændig stat er avhængig av, om det faar lagt Norge under sig. Det tyske forsvar for krænkelsen av Belgiens nøitralitet, er jo netop det at tyskerne ikke kunde greie sig, medmindre de gik gjennem Belgien. Saadan ligger dog heldigvis ikke vort land til. Da det neppe nogensinde vil være i strengeste forstand en livsnødvendighet for nogen stormagt at ta Norge, vil det derfor altid for en hvilkensomhelst stormagt bli et spørsmaal om forholdet mellem vinding og offer ved en erobring, et spørsmaal, om der vil være noget forhold mellem hvad det koster og hvad det smaker. Og kan der være nogensomhelst tvil om, at det koster mindre at ta et avvæbnet land, et land uten soldater, og uten miner og undervandsbaater, end at ta et land, som gjør hvad det kan for at værge sig? Kan der være nogen tvil om at det er lettest at kværke en bi uten brodd?

Vi burde efter samme forhold som Schweiz kunne stille 250 000 mand, og vi skulde vel ha likesaa god raad som Sverige til at gi vare folk en forsvarlig øvelse? Er der virkelig sund sans i at si, at vi er tryggere paa at bevare vor nationale selvstændighet, om vi ingenting ofrer til det nationale forsvar? I denne sammenhæng vil jeg ogsaa peke paa, at et land, som selv ikke vil forsvare sig, anstændigvis heller ikke kan be andre om hjælp. Det vilde være en skam uten like, om Norge skulde be et fremmed land ofre sine sønners liv for at forsvare vort land mot en erobring, mens vi selv ikke vil ofre en øre, endsi et liv. Men hvis vi selv gjør vort bedste, kan vi uten skam ta imot hjælp av andre magter. Tryggest er det dog altid at berge sig alene ved egen kraft, ti selv en venligsindet stormagt vil nok kræve vederlag i en eller anden form. Ihvertfald maa det slaas fast, at avvæbningstankens tilhængere ikke kan henvise til, at Norge kan faa hjælp av andre land. Paa den maate vilde Norge allikevel i tilfælde bli krigsskueplass, men avvæbningsmændene vil jo, at en besættelse av Norge skal bli »endast en promenad«, for at bruke et kjendt ord fra unionsstridens tid. Der skal ikke brukes nogetsomhelst magtmiddel mot en invasion, som vil lægge landet under fremmed herredømme for en tid eller for bestandig. Vi skal »ta venlig imot dem istedenfor at dræpe dem«, sier Ragnvald Paulson.

Og det mener man skal være i underklassens velforstaaede interesse. Tror man da at vi slipper vernepligt og militærbyrder, om Norge blir lagt under fremmed herredømme? Hvilket andet av de land, der kan være tale om, har avskaffet alt militærvæsen? Man vil kanske henvise til, at Finland dog ikke har nogen vernepligt. Dermed forholder det sig saaledes: Til 1899 bestod der nationale finske tropper, som var anset for at være de allerpaalideligste, den russiske zar hadde. Men visse kredser i Rusland saa i denne nationale finske hær en fare, idet de ønsket helt at indlemme Finland i Rusland, og derfor vilde man opløse den finske hær, og putte de finske utskrevne ind i russiske regimenter langt borte fra fædrelandet. Dette førte til en i strengeste forstand lovlig vernepligtsstreik i Finland. De unge finner simpelthen negtet at møte frem til sessionerne. Saa glimrende blev denne streik gjennemført, at russerne forstod, at det ikke nyttet at ville sætte den oprindelige plan gjennem, og saa ophævet de den finske vernepligt - ikke efter noget finsk ønske, men simpelthen som en kapitulation likeoverfor værnepligtsstreiken. Men til gjengjæld har den finske stat aarlig maattet utrede en meget stor

skat - oprindelig vistnok 20 millioner finske mark, senere meget mer - til den russiske stat, fordi finnerne er fritat for den militære tjenestepligt. Og senere har russerne gjort alt mulig for at hindre finnerne fra at komme i besiddelse av vaaben. De finske patrioter er slet ikke begeistret over denne avvæbning, og har i stilhet prøvet at øve sig det de har kunnet i vaabenbruk.

Der har været lagt store russiske garnisoner rundt om i de finske byer, og Finland har været fuldstændig under kosakpisken. Finske dommere og andre embedsmænd, som ikke har gjort andet end i strengeste lovlydighet at opretholde finsk lov, er uten lov og dom blit revet bort fra sine hjem og kastet i russiske fængsler o. s. v. Vilde det virkelig være ønskelig for den norske underklasse at komme under et saadant styre? Vilde det være nogen vinding? Tror man virkelig, at den norske underklasse da fik det bedre, end den har det nu?

Jeg kommer derefter til den indvending, som vel er den sande grund til arbeiderpartiets krav om avvæbning. Man paastaar at utad er vort forsvarsvæsen værdiløst, men at det indad er et magtmiddel i det bestaaende samfunds haand mot socialismen. Derfor vil man ha det bort. Det er den tanke, som professor Koht i sit foredrag paa Eidsvold uttrykte saaledes, at kunde arbeiderpartiet bli overbevist om, at hæren ikke skulde brukes for at opretholde den nuværende samfundsordning i vort eget land, vilde det kanske ikke holde paa avvæbning.

La os se litt paa, hvad denne indvending indeholder. Der er jo ikke ringeste tvil om, at same dag som Det norske arbeiderparti efter lovlig valg med vor almindelige stemmeret har flertal i Norges Storting, har det ogsaa adgang til at ta regjelingsmagten i Norges land, og dermed ogsaa herredømmet over vort hele forsvarsvæsen. Mot det parti, som har flertal i Norges Storting og har overtat regjeringen, kan aldrig Norges forsvarsvæsen tænkes brukt.

Man kan derfor av denne indvending logisk utlede, at der maa inden arbeiderpartiet findes kredse, som ønsker at tilrive sig magten i landet, selvom de ikke har flertal blandt vælgerne. De vil ikke gaa den lange og sene vei, som alle andre partier i vort land har maattet gaa: med aandens vaaben, ved tale og skrift, at tilkjæmpe sig flertal i nationalforsamlingen, og dermed regjeringsmagten i landet. De maa ønske at tilrive sig magten i landet, skjønt de ikke har flertal i folket. De maa ønske at øve et mindretalsherredømme over flertallet, og de frygter da, for, at landets hær og flaate av de partier som har flertal i landet, skulde bli brukt til at opretholde norsk lov og ret mot et saadant mindretals overgrep. For et parti som vil gaa frem ad lovens vei, kan den norske hær aldrig i fremtiden bli nogen fare.

Men derimot kan det bli en fare for den fredelige utvikling i vort land, om det statens yderste og sidste magtmiddel som hæren er, det magtmiddel, hvormed landets lov og ret i sidste instans opretholdes ogsaa inden landet, tages ut av regjeringens haand. Hvordan vilde det gaa, hvis vi fik følgende utvikling: Der blir et flertal i Norges Storting av arbeiderpartiet, og det tar regjeringsmagten og ophæver alt forsvarsvæsen, hær og flaate. Der findes da ikke længer nogen militær ordensmagt i landet, dette magtmiddel er væk. Dette samme flertal, denne samme regjering begynder saa at omdanne det norske samfund økonomisk efter sine ideer, og der gives love i socialdemokratisk retning, som griper dypt ind i den mest besiddende klasses økonomiske forhold.

Hvordan vil da en saadan regjering og et saadant stortingsflertal kunne hindre, at de rike i landet opretter sit eget vern? Hvordan vil de, naar der ikke længer findes nogen statsarmé i landet, kunne hindre, at mægtige mænd, navnlig de store aktieselskaper med delvis utenlandsk kapital, sier: »Vi opretter vor egen armé. Vi har bedre raad til det end til at miste vor magt. Vi kjøper maskingeværer, kanoner og pansrede automobiler, vi hverver soldater fra ind- og utland. Kom saa og ta vor eiendom!« Hvordan vil staten kunne hindre det, naar der ikke længer findes noget virkelig magtmiddel i regjeringens haand? Ja, det har jo rigtignok i »Klassekampen« været slaat paa, at det kanske kunde hænde, at arbeiderne selv maatte begynde at øve sig op i vaabenbruk. Der kunde- gaa trold i ord; det kunde komme derhen, at vi fik det, som Ragnvald Paulson anser for den eneste undskyldelige krig, nemlig borgekrig. Han sier virkelig med rene ord paa s. 22 i sit skrift: »Ja, borgerkrig er ialfald den eneste krig, der kan undskyldes«. Jeg gad vite, hvordan socialdemokraterne, selv om de sat med flertal i Norges Storting, vilde kunne hindre de andre borgere i landet, mindretallet, fra at øve sig i vaabenbruk for at forsvare sine privatøkonomiske interesser. Jeg tror ikke dette med den fuldstændige avvæbning er godt gjenenemtænkt.

Det vilde ogsaa ha sin interesse at faa oplyst, hvordan arbeiderpartiet tænker sig ordningen av den politivakt til overvaaking av nøitraliteten, hvorom der delvis er tale i partiets skrifter. Mikael Mikkelsen skriver saaledes (s. 40): »Vi møter en krig mellem fremmede magter med at etablere det opsyn i vore farvande - og tillands -, som vi har forpligtet os til. Efter vor ringe evne. Og saa længe vor forpligtelse staar ved magt«.

Vi har jo intet mandsterkt statspoliti, og hvorledes skulde de enkelte kommuners politi kunne overta dette »opsyn« tilsjøs og tillands? Skal f. eks. Kristianssands politikammer holde en patruljebaat for at jage fremmede krigsskibe utenfor territorialgrænsen? Og om de nu ikke lystrer politiets ordre, men uten videre sætter sig fast paa Odderøen, hvad saa? Et politiopsyn uten magtmidler er kun en frase og en farse, som de krigførende magter ikke vil respektere.

Hvis det derimot er meningen, at der skal oprettes et væbnet statspoliti - med geværer, kanoner, torpedoer o. s. v. -, da blir det jo i virkeligheten en hvervet hær, og den fuldstændige »avvæbning« er da opgit som ugjennemførlig. Saaledes vilde det vel ogsaa i virkeligheten gaa, hvis en socialdemokratisk regjering da overhodet vil overta sit grundlovsmæssige ansvar for rikets bestaaen.

Vi har fra vore fiskerier eksempel paa at fremmede trawlere blaaser ad opsynets tilrettevisning, naar de fisker indenfor territorialgrænsen, men flygter, naar et norsk krigsskib nærmer sig. Vil arbeiderpartiet virkelig at den norske stat ikke engang skal magte at holde fremmede trawlere borte?

Det samme gjælder smuglere, som nok snart vil kunne drive en lønsom trafik langs vor kyst, naar staten ikke længer kan sætte nogen virkelig magt bak sit bud.

Ja, selv naar det gjælder opretholdelse av ro og orden i landet selv, kan myndigheterne komme til at staa magtesløse ved alvorlige optøier. Navnlig paa landet er politistyrken aldeles utilstrækkelig, og selv i byerne kan politiet ikke altid greie større pøbeloptøier. Hvordan vil stillingen da bli, naar alt militærvæsen er avskaffet?

Den paastand at hæren skulde være en fare for den sociale utvikling i vort eget land, kan saaledes efter mit skjøn gjendrives med følgende holdbare grunde: Forsvarsvæsenet kan aldrig bli nogen fare for det parti, som paa lovlig vis har vundet flertal i nationalforsamlingen og dermed regjeringsmagten. Men et saadant parti vil staa magtesløst ved gjennemførelsen av programsaker, som griper dypt ind i et mindretals rettigheter, hvis staten mister det magtmiddel, som det nationale forsvar er. Selv overholdelsen av den indre ro og orden i landet avhænger i sidste instans av militærmagten, og kan bli umulig i et avvæbnet samfund.

Der er ogsaa grund til at spørre, om underklassen ikke har nogen nytte av militærtjenesten. Gamle sanitetsoberst Preus sa engang: »Gardermoen er landets største sanatorium«, og det er ogsaa ved systematiske undersøkelser vist, hvilken gavnlig indvirkning militærtjenesten har paa den legemlige utvikling. Da det danske socialdemokrati for nogen aar siden foreslog avvæbning av Danmark, foreslog det samtidig indførelse av tvungne legems- og skyteøvelser for den mandlige ungdom, og deri laa der en utvetydig erkjendelse av, at militærtjenesten ialfald ikke bare var til skade for folket.

Jeg er endog tilbøielig til at tro, at der er en viss sammenhæng mellem Tysklands sterke industrielle utvikling og den lange og strenge militærtjeneste. Militærtjenesten med dens gymnastik, marsjer og skyteøvelser og dens gjennemførte orden, disciplin og renslighet betyder jo simpelthen en systematisk træning av nerver og muskler, som uvilkaarlig sætter sine spor ogsaa i den senere arbeidsydelse i det borgerlige liv. Mon den faste disciplin i det tyske socialdemokrati ikke ogsaa for en god del skyldes den forkjætrede militære disciplin?

Den socialistiske stat vil i kanske endnu høiere grad end den kapitalistiske stat trænge lovlydige og disciplinerte borgere, og maa sikkerlig faa en meget stram organisation, hvis den skal kunne bestaa. De retninger inden socialdemokratiet, som ivrigst kjæmper mot forsvarsvæsenet, hylder i virkeligheten ogsaa snarere et anarkistisk end et socialdemokratisk livssyn, og vil efter al sandsynlighet meget snart komme i opposition mot en socialistisk statsorganisation.

Jeg har før nævnt, hvordan arbeiderpartierne i de krigførende lande tydelig har vist, at nationalfølelsen er en sterkere kraft i underklassens sind end den internationale samfølelse med »proletariatet i alle lande«. Det er ogsaa ganske merkelig at se, at nogen av dem, som har været de ivrigste til at forkynde den fuldstændige avvæbning ute i Europa, nu har slaat fuldstændig om - f. eks. en mand, hvis navn man ogsaa vil kjende heroppe i Norge, da hans argumenter har været brukt her hjemme (bl. a. av Ragnvald Paulsson) franskmanden Hervé. Under krigen har han skrevet flammende kampoprop, og fordømt hele sin tidligere holdning i dette spørsmaal.

Jeg har den tro ogsaa til mange av dem, som fører avvæbningens tale i vort eget land, at stod de med ansvaret foran den virkelige fare, vilde ogsaa hos dem det nationale instinkt bryte gjennem alt det tillærte. Jeg tror, de vilde si som arbeiderne sa i 1905: »Ogsaa vi, naar det blir krævet, for dets fred slaar leir«. Jeg har den tro om de allerfleste av dem, fordi de vel ogsaa dypest inde er mennesker med oprindelige sunde røde instinkter, selv om de nu ved et blekt tankespind tror at ha overvundet det standpunkt at være nordmænd.

Men det er ikke nok dette, at man vil værge landet, naar faren allerede er der; for man kan ikke improvisere et forsvar i vore dage. I gamle dage kunde det gaa an, at man tok ljaaen og bøssen og drog ut uten længere øvelser; men likeoverfor nutidens gjennemdisciplinerte og opøvede hære nytter det ikke at komme med en improvisert milits. Har man ikke et forsvar, som er forberedt og øvet i fredens tid, er det haabløst at ta kampen op, naar fienden virkelig er der. Skal vi ha et forsvar, maa det være et som duger, et som virkelig kan brukes, om ulykken skulde komme ind over vort land. -

Jeg har her søkt i hovedtrækkene at fremlægge mit syn paa underklassens stilling til forsvaret, ut fra min overbevisning. Jeg kræver ikke, at nogens overbevisning skar undertrykkes; jeg ønsker at man skal kjæmpe med grunde mot grunde. Men jeg synes nok, at den tid, vi lever i nu, denne forfærdelige jerntid, som vil trække aartiers jerntid efter sig, maa lægge det spørsmaal nær indtil hver norsk borger: Skal vi, eller skal vi ikke værge det land, hvor vore fædre har bodd tusener av aar, længer tilbake end vor historie rækker? Paa det spørsmaal faar enhver svare som hans samvittighet og hans følelse tilsier. Man kan jo ikke fremtvinge fædrelandsfølelse hos dem, som mangler den, og det er bra, at de ikke hykler. Men ikke tror jeg, at den norske underklasse vilde faa det bedre under fremmed end under norsk styre.