Trontale

Kilde: http://odin.dep.no/smk/norsk/aktuelt/taler_artikler/taler_statsmin/taler/001001-090525/dok-bu.html

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for fedrelandet.

I vår tid preges samfunnet av stadig raskere endringer. Skal de mestres, kreves verdiforankring og fornyelse. Regjeringen har sin verdiforankring i rettsstatens og demokratiets prinsipper og i den kristne og humanistiske kulturarv. Respekten for det enkelte mennesket, og for menneskerettigheter og menneskeverdet, er grunnleggende.

Kampen mot fattigdom skal forsterkes, både nasjonalt og internasjonalt. Regjeringen vil skape trygghet for borgerne og følge opp sitt sterke engasjement for fred og forsoning internasjonalt.

Det vil bli ført en aktiv miljøpolitikk, basert på prinsippet om bærekraftig utvikling.

Kvaliteten på utdanningssystemet, helsetjenestene og eldreomsorgen skal bedres. En aktiv distriktspolitikk skal videreføres.

Regjeringen vil styrke familien og bedre familienes mulighet til å ivareta sine omsorgsoppgaver.

Regjeringen legger vekt på valgfrihet og det frivillige engasjement.

Evne og vilje til fornyelse og omstilling er avgjørende for å nå målene om økt verdiskaping og videreutvikling av velferdsgodene. Nye utfordringer krever nye løsninger. Derfor gjennomfører Regjeringen et omfattende moderniseringsarbeid.

Å sikre og skape trygge arbeidsplasser er et hovedmål for Regjeringen. Arbeidsledigheten skal bekjempes på bred front.

Norges olje- og gassforekomster gir oss store muligheter, men også et stort forvalteransvar. Formuen skal også komme senere generasjoner til gode.

Norge står overfor store pensjonspolitiske utfordringer. Pensjonskommisjonen vil i løpet av året avgi sin innstilling. Regjeringen vil følge opp dette arbeidet. Målet er en reform som sikrer individuell trygghet og økonomisk bærekraft i Folketrygden.

Over tid er det utviklingen i fastlandsøkonomien som er bestemmende for vår velferd. Det viktigste grunnlaget for verdiskapingen er høy deltakelse i arbeidslivet og en arbeidsstyrke med høy kompetanse.

Kampen mot arbeidsledigheten krever fortsatt moderasjon fra alle. Regjeringen vil invitere partene i arbeidslivet til fortsatt inntektspolitisk samarbeid, med sikte på å holde lønnsveksten innenfor forsvarlige rammer og styrke norsk næringslivs internasjonale konkurranseevne.

Regjeringen skal i løpet av høsten, sammen med partene i arbeidslivet, evaluere intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Å slippe flere til i arbeidslivet, få ned sykefraværet og få opp den reelle pensjoneringsalder er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Arbeidsmiljøloven skal gjennomgås med sikte på å styrke det helsefremmende arbeidet og å myke opp og forenkle bestemmelser i loven.

Evne til nyskaping er avgjørende for utviklingen i næringslivet. Regjeringen vil legge frem en plan for en helhetlig innovasjonspolitikk. De næringsrettede virkemidlene for innovasjon og internasjonalisering skal fra nyttår samles i en ny enhet.

Regjeringen arbeider med en reform av skatte- og avgiftssystemet. Målet er et stabilt og forutsigbart skattesystem.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om skipsfartspolitikken.

Arbeidet for økt verdiskaping i marin sektor vil fortsette. Arbeidet med å sikre økosystemene og en bærekraftig forvaltning av havets ressurser vil bli prioritert.

Regjeringen vil sikre økonomisk utvikling og de kollektive godene i jordbruket. Samtidig vil innsatsen for utvikling av ny næringsvirksomhet og attraktive bosteder på bygdene bli forsterket.

Energiressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Petroleumssektoren skal videreutvikles innenfor miljømessig forsvarlige rammer, der det også tas hensyn til andre næringer som bygger på forvaltning av ressursene i havet.

Regjeringens mål er en sikker energiforsyning med nok kraft til akseptable priser. Satsing på fornybare energikilder, miljøvennlig bruk av naturgass og effektiv bruk av energien er viktige elementer. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om forsyningssikkerhet for strøm.

Et nasjonalt kartleggings- og overvåkingsprogram skal bidra til at vi når målet om å stoppe tap av biologisk mangfold innen 2010.

Regjeringen vil legge frem stortingsmeldinger om rovviltforvaltningen og kulturminnepolitikken.

Regjeringen vil utvikle et offentlig tjenesteapparat som er brukervennlig, enkelt og effektivt. Økt handlefrihet for kommunene, delegering av myndighet og styrking av førstelinjen innenfor offentlige tjenester er sentralt i moderniseringsarbeidet.

Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om å utrede ulike modeller for en felles etat bestående av dagens Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

Forslag til ny konkurranselov vil bli lagt frem, sammen med tiltak for å styrke konkurransepolitikken og konkurransemyndighetenes uavhengighet.

Forenklingsarbeidet overfor næringslivet og kommunesektoren vil bli videreført, og det legges frem en ny ut-gave av handlingsplanen «Et enklere Norge».

Regjeringen vil foreslå endringer i plan- og bygningsloven, slik at plansystemet blir mer effektivt, fleksibelt og enkelt å bruke både for kommuner og private.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om kvaliteten i grunnopplæringen. Det skal etableres et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Et mangfoldig skoletilbud og større lokal handlefrihet er en viktig prioritet for Regjeringen. Kampen mot mobbing skal intensiveres.

Kvaliteten på norsk forskning skal heves, og forskningsinnsatsen styrkes. Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om forskning. Det nye systemet for finansiering av statlige universiteter og høyskoler vil bli utviklet videre bl.a. for ytterligere å stimulere kvalitet i norsk forskning.

Regjeringen vil foreslå større grad av likestilling mellom statlige og private utdanningstilbud.

Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om modernisering av Statens lånekasse for utdanning.

Kvaliteten på de kommunale helse- og sosialtjenestene skal bedres, og Regjeringen satser på et omfattende samarbeid med kommunene for å oppnå dette.

Regjeringen vil arbeide for likestilling og tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Innsatsen for å forebygge og hjelpe personer ut av fattigdom, herunder bekjempe bostedsløshet, skal forsterkes. De vanskeligstilte på boligmarkedet og de særskilte utfordringene i pressområdene vil være hovedfokus i en stortingsmelding om boligpolitikken.

Regjeringen vil styrke behandlings- og helsetilbudet til rusmiddelmisbrukere.

Satsingen på psykisk helse skal trappes videre opp. Regjeringen vil iverksette en egen strategiplan for å styrke barn og unges psykiske helse.

En stortingsmelding om fremtidig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten vil bli lagt frem.

Innsatsen for forebyggende helsearbeid skal forsterkes.

Regjeringen skal utforme en nasjonal strategi for oppfølging av utfordringene innenfor kreftomsorgen.

Arbeidet med bioteknologien skal bygge på respekt for menneskeverdet og ivareta føre var-prinsippet.

Arbeidet for likestilling mellom kjønnene vil fortsette.

Gjennom oppfølging av barnehageforliket i Stortinget vil Regjeringen sikre barnehageplass til alle som ønsker det og lavere foreldrebetaling.

Tiltak mot vold og overgrep som særlig rammer kvinner og barn skal prioriteres. Krisesentrene skal settes bedre i stand til å møte voldsutsatte barn.

Regjeringen vil innføre godkjenningsordninger for barnevernsinstitusjoner og løpende kontroll med drift.

Regjeringen vektlegger kunstens og kulturens betydning for enkeltmennesket og samfunnet, og vil følge opp de overordnede linjene som er trukket opp i stortingsmeldingen om kulturpolitikken.

Regjeringen vil legge til rette for en åpen og inkluderende folkekirke, blant annet ved å styrke trosopplæring av barn og unge.

Regjeringen vil føre en human flyktning- og asylpolitikk, og legger stor vekt på å verne asylinstituttet. Behandlingen av asylsøkere skal differensieres innenfor rammen av internasjonale konvensjoner.

Regjeringen vil styrke innvandreres mulighet til deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, blant annet ved å innføre obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding med sikte på å tydeliggjøre den politiske styringen av utlendingsfeltet. Videre vil det bli lagt frem en stortingsmelding om det flerkulturelle Norge.

En stortingsmelding om ytringsfriheten vil bli lagt frem.

Innenfor kriminalomsorgen setter Regjeringen i gang ytterligere tiltak for å imøtekomme behovet for økt soningskapasitet.

Arbeidet for å redusere samfunnets sårbarhet og styrke samfunnets sivile kriseberedskap vil fortsette.

Regjeringens mål er å sikre bosetting, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn over hele landet. Det vil bli iverksatt gode alternativer til ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for de områdene og virksomhetene som blir berørt av endringer i ordningen fra 2004.

Regjeringen vil oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i forhold til urfolk og nasjonale minoriteter. Det skal legges til rette for utvikling av samiske næringer og språk.

Våren 2004 blir Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 lagt frem. Det er et mål å styrke næringslivets konkurranseevne og legge til rette for et mer miljøvennlig transporttilbud. Ulykkestallene på veiene må ned. Dette skal legges til grunn for en omfattende innsats for trafikksikkerhet.

Regjeringen vil også arbeide for bedret sikkerhet langs kysten. Regjeringen skal innføre en ordning som premierer vekst i kollektivtransporten i byområdene. Regjeringen vil følge opp sitt sterke internasjonale engasjement og aktivt støtte FNs sentrale rolle. Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg skal følges opp, ikke minst gjennom Nasjonal

Agenda 21. Det norske formannskapet i FNs kommisjon for bærekraftig utvikling vil bli brukt aktivt i denne sammenheng. Det skal fortsatt føres en offensiv menneskerettighetspolitikk. Regjeringen vil fortsette opptrappingen av bistanden til verdens fattigste. Fortsatt gjeldslette og bedre handelsvilkår for u-landene skal støtte opp under den globale kampen mot fattigdommen. Regjeringen vil delta aktivt i Verdens Handelsorganisasjon for å fremme et mer rettferdig handelssystem. Det vil bli ført en aktiv europapolitikk overfor EU, i Europarådet og i OSSE. Regjeringen vil arbeide for å ivareta norske interesser gjennom EØS, Schengen-samarbeidet og den utenrikspolitiske dialogen med EU. Norge skal fortsette sin aktive deltakelse i kampen mot internasjonal terrorisme. Kampen mot kriminalitet på tvers av landegrensene, og særlig mot handel med kvinner og barn, skal gis høy prioritet. Regjeringen vil fortsette omstillingen av Forsvaret med sikte på en moderne og fleksibel struktur. Regjeringen vil videreutvikle de transatlantiske forbindelsene og styrke samarbeidet mellom NATO og Russland. Norges sikkerhet skal fortsatt være forankret innenfor NATO-samarbeidet, samtidig som NATO nå tilpasser seg nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjerning, og erklærer Norges 148. Storting for åpnet.