Arbeiderklassen maa staa paa egne ben

Kilde: Protokol over Norsk Arbeidsmandsforbunds 13. landsmøte. Kristiania 1918, s. 209-211.

Vi kjender alle den diskussion som er ført i de senere aar om revolutionær og revisionistisk fagbevægelse i alle land. Spørsmaalet er vokset sig mer og mer aktuelt eftersom interessen for arbeiderklassens økonomiske freigjørelse er vokst. Arbeiderne søker at finde de bedste maater at vareta sine interesser paa. Det har været oppe paa kongresser og landsmøter før. Det blev utsat paa vor sidste kongres i paavente av landsorganisationens avgjørelse. Denne kom, og den gamle retning seiret. Visse skridt blev foretat, men ikke noget av betydning. Saaledes oprettedes en slags lokale samorganisationer. Kravet derom er reist fordi man har ment at kunne faa en bedre samling derved og mest mulig selvbestemme for medlemmerne. De skulde fatte avgjørelse i spørsmaal som nu i væsentlig utstrækning er overlatt forbundsstyrer og sekretariatet at fatte avgjørelse i. lignende er det, naar vi vil ha federative principper ind i forbundets love. Avdelingerne er ikke bastet og bundet i den utstrækning som enkelte har villet hat det til. Men det skyldes ikke organisationsformen eller loven at de er saapas fri som de er. Saken er: forbundet har maattet bryte sine egne love og har maattet gi avdelingerne frihet efter de praktiske behov som utviklingen har ført med sig. Dette skal vi nu komme bort fra. Dersom arbeiderklassen skal bli fri, saa maa den staa paa egne ben; den maa faa mer bevægelsesfrihet, med plads, mer albuerom. Efter vor mening vil denne frihet skape mer interess, forstaaelse og ansvar, og arbeiderne vil opdrages og utvikles i organisationsarbeidet. Derefter skal vi søke at indrette vore love og bestemmelser. Vi behøver ikke at være nødt til at bryte vore egne love. Der er ogsaa en anden ting. Under arbeidsretssaker og ved anvendelsen av mæglings- og voldsgiftsbestemmelserne kommer vore motstandere og dunker os i hodet med vore egne love. Dette skal vi søke at undgaa. Man skal ikke kunne si om os, at vi ikke respekterer vore egne love. Det jeg her nævner er praktiske foreteelser, og jeg tror ikke vi skal ha vanskelig for at bli enig her. Med hensyn til voldgiftsloven er det slik at det ligger meget magt paa hvordan et styre er stillet. Hvis vi lægger stor myndighet i et styres hænder, og det ikke bruker sin myndighet, kommer det paa kant med den borgerlige lov, bruker det sin myndighet kommer det paa kant med medlemmerne. Dette sidste skaper misnøien. Flertallet har villet sætte fingeren paa dette. Saa er det overenskomsterne. Lian sa igaar at medlemmerne skulde staa fris med hensyn til overenskomsterne. Det var kun hvis de kom til en storkonflikt med arbeidsgiverne at en stor overenskomst kunde tænkes. Komiteflertallet er gaat videre paa den linje som Lian antydet. Det holder paa at det skal være avdelingernes sak at oprette overenskomster; men vi tilføier at naar det er avdelingerne som avgjør, saa skal de ogsaa undertegne. Det skal ikke overlates hovedstyret. Enten avdelingen eller vedkommende industrigruppes styre skal undertegne. Hvis man i en overenskomstperiode kommer i konflikt med avtalen, saa blir det altid undertegneren som faar ansvaret. Nu er det forbundsstyret, og brytes overenskomsten saa sørger arbeidsgiverne for at forbundsstyret maa gripe ind og respektere det papir det har underskrevet. Disse forhold er uheldige baade for medlemmerne og for tillidsmændene. Her maa vi gjøre forandringer. Vi maa indrette os slik at tillidsmændene og forbundet blir rådgivende i sin rolle. Avtalerne maa være mellem arbeiderne og arbeidsgiverne direkte. Begaaes der feil, saa falder ansvaret paa avdelingen selv. Man kan indrette sig for hvert enkelt tilfælde. Vi maa ta konsekvensen av vore handlinger. Det er ogsaa slik, at et magert resultat ved en avtale anvendes mot os paa andre steder, og dette kan virke uheldig. Ved at hver avdeling ordner sine affærer undgaar vi dette. Man kan ikke føre det ene stedet mot det andet. Hver enkelt avdeling tar sine egne konsekvenser. Inden vort forbund er det ogsaa særlig mange tilfælde, hvor man er nødt til at gaa til aktion paa saa kort varsel at der ikke er anledning til at indsende andragende til forbundet inden lovbestemt tid. Flertallet i komiteen vi lempe paa disse betingelser. Det er i den senere tid heller ikke tat saa strenge hensyn til dem. Det viser seg nemligat 2-maanedersfristen ikke lar sig opretholde. Ved anlæggene er det ganske umulig at praktisere den. Hvorfor skal saa bestemmelsen opretholdes i lvoene? Dette var nu det rent praktiske. I det teoretiske er der en principiel opfatning som ligger til grund for flertallets indstilling. Det er uttrykt i komiteflertallets principielle erklæring. Fagorganisationen er det som ligger arbeideren nærmest. Han behøver ikke ha mange andre interesser før han forstaar denne. Dette med høiere løn, forbedrede arbeidsvilkaar og motsætningen til arbeidskjøperen fra arbeiderklasens side trænger sig direkte ind paa ham. Det falder naturlig for alle arbeidsmænd at bli med i fagorganisationen. Gjennem fagorganisationen skal arbeiderklassen selv vareta sine interesser. Der gaar de med, for der hører de hjemme. Fagbevægelsen er først og fremst repræsentanten for arbeiderklassen. Den samler arbeiderne og gir i første række uttryk for deres krav. Fagbevægelsen skal derfor skape sig sin egen selvstændige stilling inden arbeiderbevægelsen. Den skal ikke hinke efter andre organisationer og spørre om lov til at faa være med. Den skal skape sit eget grundlag og sin egen fremgangslinje. Vi skal lære de politiske partier og samfundet at respektere vore krav. Der maa derfor bli en selvstændig fremgangslinje for den økonomiske kamp. Vi maa bli herrer over de produktive bedrifter. Dette er uttrykt i vor principerklæring. Skulde det nu hænde at denne ikke blir vedtat, saa er ikke de forandringer vi foreslaar i lovene avhængig derav. Selv om principerklæringen forkastes kan lovændringerne godt vedtages allikevel. Men vi har anset det bedst at si fra i en principiel erklæring. Vi skal aapent gjøre rede for linjerne i kampen for vor økonomiske frigjørelse.