Et sandt nationalt Foretagende

Kilde: Johan Sverdrup: Taler holdte i Storthinget 1851-1881. København 1882, s. 13-14.

Jeg er i det Tilfælde, Hr. Præsident! at maatte stemme for Augustinussens og Dahls Forslag. Naar man skal have en Jernbane fra Christiania til Mjøsen, saa er det mit Ønske, at den maa blive anlagt for norsk Regning, og blive et sandt nationalt Foretagende. Jeg vil nødig give min Stemme til noget andet Arrangement. Forsaavidt som man har indvendt, at et saadant Ønske ikke er realisabelt paa antagelige Betingelser, saa tror jeg ikke, at man kan faa en saadan Forvisning, forinden Sagen paany er behandlet af Kommitteen, da der hertil udfordres en grundigere Overveielse og større Ro, end man nyder her i Thinget.

1 kan give Kommttteen Stof til yderligere Overveielse, hvoraf der muligvis kunde fremgaa Forslag om en Jernbanes Anlæggelse for norsk Regning, hvorom man kunde enes, i hvilken Henseende det bør bemærkes, at vedkommende Departement skal have faaet Tilbud om at faa Penge ligesaa billig, og maaske billigere end de, som de Engelske Kontrahenter vil fournere, ligesom man jo ogsaa i Stephensons Karakter og Dygtighed har

Garanti for Kalkulernes Paalidelighed. Men ifald Sagen kunde arrangeres saaledes, saa vilde Staten ikke lide noget Tab, og selv om en Overskridelse skulde finde Sted, saa vilde dog saadan ingenlunde være saa betænkelig som den Engelske Kontrakt med dens uoverskuelige Konsekvenser. At Thinget skulde komme til at tabe Tid, er uheldigt nok, men jeg tror ikke, man bør være saa nøieseende hermed, at man af den Grund skulde afskjære sig Adgang til at opnaa det heldigste Resultat og en større Enighed.

1 Dette gik blandt Andet ud paa, at der for Statskassens Regning skulde anlægges Jernbane fra Kristiania til Strømmen. Forøvrigt vilde Wiig at Glommen og Vormen skulde kanaliseres.

(Tilbagesendelse til Kommitteen forkastedes med 58 mod 48 Stemmer og derpaa bifaldtes den kongelige Proposition med nogle Ændringer. Jernbanen mellem Kristiania og Eidsvold blev som Følge neraf bygget as et engelsk Selskab.)