Hvorved skal vi seire? (etter originalmanus)

Kilde: Manuskript, Nasjonalbiblioteket

1) Biskop Lunde skulde ha talt her nu.

Han blev syk. Og ...

Men jeg har ikke lovet ...

Den er for vældig for mig

Jeg har bare lovet at si nogen ord.

Dessværre - her paa Stiklestad.

Her venter I alle at høre noget ...

Men jeg magter ikke mere

jubilæum paa et aar ...

Det jeg har at si er bare nog. enkle ord

Som intet har med jub. eller St.

Mange - som en skurrende mislyd

Bare nog. tanker som arb. inde i mig

Og blir tyngre at bære, jo flere ...

- Jeg er ingen pessimist.

Men nu er det likevel meget, som ...

Mere end jeg er istand til at si.

Det jeg ser i mit elskede folk

1/3 paa fattigkassen, sier statistikk

Og da ikke underlig om vi andre ...

2) 1/3 av vore indtægter til stat og komm.

Det kan gaa for os paa fast gage

Men for de andre gaar det ikke

Bedriftene maa konkurrere med utlandet.

Og det magter de ikke med slike skatter.

Saa maabedriftene stanse

Og saa blir der arbeidsløshet.

Titusener av arb. løse i vort folk.

Mange av dem- hater arbeidet

Og gjør saa lite som det er mulig.

Hvis de da ikke streiker.

Nu har man ogsaa beg. at hindre dem som vil arb.

Saa forlanger man bevilg. til nødsarb.

Og man bevilger.

Indtil den ene kom. gaar konkurs efter d. anden.

- Det forteller os, hvor fattige vi er i N. nu.

Men det er ikke det værste.

Var vi et nøisomt, sparsomt og flittig folk.

Men d. vort fattige folk ... 160 mill.

For den lovlige spirituosa.

Hvad der drikkes op av smuglet og hjemmebrændt

3) Og fornøielsessyken er ikke bedre.

Vældige summer her i vort fattige folk.

Vanskelig at faa nog. statistikk.

Bare i Oslo 40 tusen pr. kveld aaret rundt.

Sier statistiken!

Det største parti i Stortinget har sat op

revolusjonen paa sit program.

Og dette partis stilling til kr. d.

Har prof. Evd. Bull uttrykt saa:

... Det er klar tale.

Og dog fik d. parti de fleste st. av N's vælgere.

Saa vildført! Saa blindt!

Maa en ikke bli hjertesyk?

Men dette er ikke det værste!

Nu skal vi igjen ha valg, om to mdr.

Og nu staar vel de øvrige partier samlet

for at dæmme op mot d. folkeulykke,

som fra R. vælter ind over vort folk.

Nei, splittet staar de!

Ikke engang listeforb. ... mulig at opnaa.

Saa nærsynte er de.

Ser bare sine smaa partisaker.

4) Den overhæng. fare

for vort lands fri forfatning

og for vort lands 900 aar gl. religion

synes de ikke at ha faat øie paa.

For 900 aar siden gik Olav i døden

for at vinde Norge for Kristus.

Og vi har just feiret jubilæum.

Deltagelsen har vært imponerende.

Og interessen over det hele land enestaaende.

Mange tyder dette som varsel om en ny tid.

Men jeg er nødt til at spørre:

Hvordan stiller folket sig

naar festdagene er forbi.

Hvordan værdsetter man Olavs kristning.

Hvordan værdsetter man kr.dom.

Den største del av folket bryr sig ikke om kr.d.

Naar vore missionærer ...

Slik sier ogsaa det norske folk,

efter sin majoritet.

Gud behøver vi ikke at ta noget hensyn til.

Vi har ingen statistik.

Men vi maa frygte for at 75 %...

5) Det er ikke let at jubilere

under slike forhold.

I gl. dage kaldte man det synd

Naar nogen forsførte sin næstes hustru

Nu: den nye moral.

I gl. dage: med ond samvitt.

Med neslagne øine.

I gl. dage: i smug.

Nu: syndere i sommersol.

Naar jeg (ser) mit folks nød

den økon, den sociale, moralske og religiøse

da vil mit hjerte helst graate.

Og enda værre kjendes det,

naar jeg ser hvor hjælpeløse vi staar.

For 140 aar siden - en lignende nød

Men Hauge og hans venner fik lykke til

at avhjælpe folkets nød.

Ikke bare den religiøse og moralske

men ogsaa den økonomiske.

6) Men vi kr. i vore dage magter ikke dette.

Jeg er ikke engang sikker paa, om vi gaar

i spidsen i flid, nøisomhet og sparsomhet

Det vigtigste for landets økon. reisning.

Og arb. for folkets moralske og rel. fornyelse

magter vi visst ikke bedre.

Jeg undervurderer ikke det trofaste arb.

som gjøres fra dag til dag av prester og legmænd.

Men jeg ser, at folkets store masse

sover og synder og lever som om ingen

kr. dom var indført i Norge.

Et svart billede, sier nogen.

Ja, det er svart.

Og dog ingen overdrivelse.

Virkeligheten er svartere end jeg har tegnet den.

Og jeg øiner bare en eneste redning:

At den almægtige Gud blotter sin arm ibl. os

og sender landsvækkelsen.