Fremskridtet er sikkret

Kilde: Halvdan Koht: Johan Sverdrup, bd. 3. Kristiania 1925, s. 576-577.

Min politiske Virken har væsentligt været koncentreret om enkelte for Statslivet vigtige Reformer; - enhver af disse Reformer har krævet et langt, strengt og hyppigt anfægtet Arbeide; men Arbeidet har ogsaa bragt Tilfredsstillelse.

Jeg har vistnok taget Del i mange offentlige Sager af Betydning; først og fremst har jeg dog medvirket - og jeg tør vel sige det - medvirket ikke uden Følge til Indførelse af aarlige Storthing, til Statsraadssagens Fremme, til Udvidelse av Stemmeretten udover Klassesystemet, til Votering for aabne Døre i Høiesteret, til Oprettelse af Jurydomstole, til Hævdelse af Rigsretten som politisk Domstol, til Grundlæggelse paa bred folkelig Basis af en ny, fuldstændig Hærordning samt sidst, men ikke mindst at mærke, til en sandere Forstaaelse af vor frie Forfatning. Jeg kan erindre om de forskjellige Vetospørgsmaal og det konstitutionelle Forhold i Henseende til Grændserne for Regjeringens og Folkerepræsentationens Magtomraade.

Jeg maatte være en unøisom Mand, om jeg ikke i Opnaaelsen af saa store Formaal saa en Belønning af første Rang for mig og mine Medarbeidere.

De Institutioner og konstitutionelle Faktorer, jeg nævnte, have alle et høit Værd. De ere mægtige Bærere af Folkets Villie og Kraft; deres Virken vil være en Afspeiling af det Seirende i dets Liv.

Jeg ved, at der ere de, som mene, at man ikke har seet Frugter nok af det nye, ja som forholde sig rent ud fiendtligt overfor den ved dette betegnede og fastslaaede Retning i vort Statsliv.

Jeg svarer: Erhvervelsen af de nødvendige Institutioner og grundlæggende Reformer maatte gaa forud. Hvad der er brudt frem af Folkegrunden vil udfolde sig til et rigt Liv - og Endemaalet er national Ære og Lykke.

Det gjelder om det begyndte Værk:

"Deri er Seier, deri Vaaren,
I Skuddet er dets Krone baaren."

Ingen Magt vil længere kunne modstaa vore frie Institutioners Indflydelse. De Konservative komme til at i gjøre Indrømmelse efter Indrømmelse; de have i Virkeligheden intet Valg. Der kan i det høieste blive Tale om nogen Forhaling, men aldrig om Tilbagegang. Fremskridtet er sikkret.

Om hvad jeg personlig tænker og føler, skal jeg tale kort. I Fremskridtsarbeidet har jeg stedse taget min Del. Det var min Livsgjerning. Jeg er tilfreds - og jeg er dybt taknemlig for at jeg kan være det.