Den første fredspris

Kilde: Les Prix Nobel 1901, s. 69-70.

PRÆSIDENTEN: Det norske folk har altid villet hævde sin selvstændighed. Til at forsvare den har det altid været villigt. Men paa samme tid har et levende ønske om og trang til fred gaaet gjennem folket. I fred og god forstaaelse med andre nationer har vort folk villet arbeide paa sin aandelige og materielle udvikling. Denne grundtanke har gjentagende og med stigende styrke fundet udtryk gjennem Norges storting. Gang efter gang har stortinget taget ordet for afslutning af freds- og voldgiftstraktater med fremmede magter for at afverge, at vaabnene skulde gjøre udslaget i opkommende tvistemaal, og sikre en retfærdig afgjørelse ad fredens vei. Det tør være tilladt at tro, at denne det norske folks trang til og levende ønske om fred og god forstaaelse mellem folkene, som saaledes er kommet til udtryk gjennem vor nationalforsamling, har bevirket, at dr. Alfred Nobel overdrog Norges storting gjennem 5 udvalgte mænd det hædrende hverv at uddele prisen til den, der havde gjort sig mest fortjent ved sit arbeide for fremme af fred og broderskab mellem folkene. Idag, da denne fredspris for første gang skal uddeles, gaar vore tanker i ærbødig taknemmelighed til den mand, der var høisindet nok og havde fremsyn nok til at sætte de store kulturelle opgaver, og mellem dem i første række arbeidet for fred og broderskab mellem folkene, i høisædet. Det er vort haab, at hvad han har gjort til fremme af dette store formaal maa føre til et resultat, som svarer til stifterens ædle hensigt.

Hermed giver jeg ordet til Nobelkomiteens formand.

STATSRAAD LØVLAND: Det norske stortings Nobelkomite har herved den ære at afgive meddelelse til stortinget om, at den har tilkjendt den Nobelske fredspris for 1901 till de herrer Henry Dunant og Frédéric Passy med en lige halvdel hver. Jeg skal tillade mig at levere præsidenten denne meddelelse skriftlig.

PRÆSIDENTEN: Den præsidenten af Nobelkomiteens formand overbragte skrivelse er saalydende:

»Det norske stortings Nobelkomite har herved den ære at meddele, at komiteen har tildelt Henry Dunant og Frédéric Passy Nobels fredspris for 1901, hver med en halvdel.»

Efter at have modtaget denne meddelelse fra det norske stortings Nobelkomite ved jeg intet bedre ønske at udtale, end at hvad der er skeet i dag maa mane folkene og i første række folkenes nationalforsamlinger til gjennem trofast samarbeide at søge fremmet fred og voldgift mellem folkene.

Den ærede Nobelkomite bringer jeg paa stortingets vegne en tak for dens udførte hverv.

Hertil sluttede stortingets øvrige medlemmer sig ved at reise sig.

PRÆSIDENTEN: Den fra det norske stortings Nobelkomite modtagne skrivelse foreslaaes vedlagt protokollen. - Det ansees som vedtaget.