Deres Majestæt.

Norges storting har i kraft af den myndighed, som rigets grundlov tillægger det, enstemmig til Norges konge kaaret Hs. kgl. høihed prins Carl af Danmark. Stortinget har her givet udtryk for et levende ønske inden det norske folk. Dybe og varige fællesinteresser knytter det danske og det norske folk sammen. Med hjertelig forstaaelse og sympati er det norske folk dybt taknemlig, men derfor er ogsaa det norske folk fuldt forvisset om, at et inderligt tillidsforhold fra første stund vil blive tilveiebragt mellem konge og folk, naar en prins af Deres majestæts hus bestiger Norges trone til lykke for vor konge som for vort folk og til held for hele norden. Paa stortingets vegne anholder jeg i dyb ærbødighed om, at Deres Majestæt vil behage naadigst at samtykke i, at Hs. kgl. høihed prins Carl modtager valg som Norges konge.