Det arbeidende folks interesser

Kilde: Stortingstidende 1928, s. 34-35.

Hr. president!

På vegne av Det norske Arbeiderparti, som regjeringen er utgått av, fremlegges den følgende erklæring:

Det norske Arbeiderpartis opgave - utformet i partiets program - er å gjennemføre en socialistisk samfundsordning i Norge. Regjeringen er imidlertid klar over at øieblikkets maktforhold står hindrende i veien for en dyptgående social omdannelse, men den har til hensikt i alle sine handlinger å la sig lede av hensynet til arbeiderklassens og hele det arbeidende folks interesser og til å lette og forberede overgangen til et socialistisk samfund.

Regjeringen vil snarest mulig legge frem forslag til ophevelse av straffelovens § 222 II og til avvikling av den øvrige, mot arbeiderklassen og dens organisasjoner fiendtlige lovgivning fra de seneste år.

Regjeringen ser det som en vesentlig opgave å bekjempe arbeidsløsheten ved å holde statens og kommunenes ordinære arbeidsdrift oppe i størst mulig utstrekning og dessuten støtte praktiske tiltak for å holde arbeidslivet i gang. Den ekstraordinære bevilgning til avhjelp av arbeidsløshet vil bli foreslått øket og systemet med underbetalt nødsarbeide avskaffet.

Regjeringen vil fremkomme med forslag siktende til å lette gjeldsbyrden for småbrukere og fiskere, bl. a. ved øket bevilgning til Småbruk- og boligbanken.

Likeledes vil det bli fremsatt forslag til lov om tvangsakkord for vanskelig stillede kommuner.

Kornmonopol vil bli foreslått gjeninnført, og korntrygd og korntoll ophevet.

Der vil bli fremsatt forslag til ny jordlov, vesentlig i overensstemmelse med husmannskommisjonens innstilling, og til økede bevilgninger til nydyrking og bureising.

For fiskerne vil der bli foreslått effektive foranstaltninger til ophjelp av fiskeriene, omsetningen må organiseres og bringes inn under betryggende former og offentlig kontroll med fiskeeksporten innføres.

Regjeringen vil opta forhandlinger med statsfunksjonærenes organisasjoner om betryggende ordning av lønns- og arbeidsvilkår, derunder åttetimersdagen.

De reaksjonære forandringer i skolelovene fra de siste år vil bli foreslått omgjort.

Til dekning av økede utgifter til disse og andre formål vil regjeringen foreslå endringer i skattelovene, som flytter de største byrder over til de økonomisk mest velstillede.

Dessuten vil den foreslå alle årets våbenøvelser sløifet og andre besparelser foretatt på militærbudgettet samt forberede full avvebning.