Det lykkedes som i et Eventyr

Kilde: K. Bing (red): Nordpolfarernes Triumftog ved Hjemkomsten til Norge. Kristiania 1896, s. 94-95

Norske Mænd og Kvinder! Vi har samlet os idag fra Byen og Omegn for at følge vort Hjertes Trang ved at slutte os til Landsmænd fra alle Egne i at takke, hylde og lykønske Dr. Nansen og hans Fæller.

Hvad har de da gjort?

De videnskabelige Resultater i Enkelthederne overlader vi til Fagmændene at granske; men Hovedresultatet er vort og alle Folks Fælleseie, og det forstaar vi.

Æg. Og Fridtjof Nansen har udført den.

Han har først arbeidet Planen frem gjennem alle Overveielser og Vanskeligheder til den Helstøbthed og Fuldkommenhed, den nu har vist: i Skibets Form, Udrustning og Udstyr. Han arbeidede den frem mod Indvendinger fra Verdens største Sagkyndigheder og mod al anden Tvil og Hovedrysten. Han førte først Framplanen gjennem alle disse Tvilens og Indvendingernes Hindringer og Isskruninger, før han for 3 Aar siden kunde gaa til Polarhavet. Hans geniale Troessikkerhed og ungdomskraftige Begeistring vandt Seir, før han drog du.

Han mente og har nu bevist, at der gaar en Strøm fra de nysibiriske Øer nordenom Frants Josefs Land og Spitsbergen til Grønlandshavet.

Dette er Nansenstrømmen.

Det Navn bør og skal den bære; det Navn vil læres i alle Skoler og mindes, saalenge Jordens Overflade studeres og saa langt geografisk Kundskab dyrkes.

Han har flyttet Grændselinierne, udvidet Horisonten for Menneskenes Syn og Viden og erobret et stort Stykke af Jorden for menneskelig Kundskab. Dette forstaar vi, -- lad saa de forskjellige Videnskabsmænd vurdere Iagttagelserne angaaende Meteorologien, Vanddybden, Nordlyset, Dyre- og Planteliv og alt det andet!

For denne store Bedrift takker vi ham, og med dette rige Resultat lykønsker vi ham.

Som Landsmænd takker og hylder vi ham, fordi han udførte det som en norsk Ekspedition, Dr. Nansen er god Nordmand, og han vilde udføre sin Ekspedition for Norge: norsk Fartøi, norske Midler og norske Mænd.

Det lykkedes som i et Eventyr.

Egentlig har Nansen udført to Ekspeditioner: «Frams» Strømdrift i Isen, og, medens Sverdrup og de andre fuldfører den, gjør Nansen og Johansen ved Hunde og Kajakker en selvstændig Ekspedition, der ogsaa lykkes.

Vi har idag erfaret, at Nansen og «Fram» holder Rute og vel saa det. De har den Arten. Nansen og Johansen kommer uventet til Vardø og spør: Er «Fram» kommen? -- Nei. Ja, jeg venter den iaar, telegraferer han til den norske Regjering. Vi synes, det var næsten flot. Men før Nansen naar Tromsø, er «Fram» der iforveien.

Med Tak og Lykønskning: Leve Fridtjof Nansen!