VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Østlandsk reisning

av Eivind Berggrav,

Den talen jeg holdt paa Minne ved aarsmøtet for Romerikes ungdomslag har kaldt frem en mængde (flere hundre) indlæg i aviser og foredrag. Det var især landsmaalspressen som tok hardt ivei. Til dem som har set «Den 17de mai» og synes at artiklene der somme tider har været dryge nok, vil jeg anbefale de andre maalbladene til læsning; det er næsten morskap, saa grove er de.

    Talens første hensigt var aa faa Romerikes ungdomsforbund til aa gi op sin «nøitralitet» i maalsaken, og dernæst aa kalde til arbeid for et selvstændig maalarbeid her øst.

    Hovedsaken er om det kan la sig gjøre aa faa noen til aa skjønne at det her gjælder en stor sak for os. At vi har en fremtid som hele landet kan kræve at vi ikke svigter. Det som professor Halvdan Koht holder frem her i et tillæg viser at vi har en fortid ogsaa her øst, som faa kjender, men som lover godt for vor indsats. Koht og jeg er sams om dette: aa faa Østlandet til aa vøre og reise sit eget maal. Ellers svarer vi hver for os.

    Talen paa Minne er her øket. Somme ting av det motstanderne har haket sig fast i, har jeg svart paa. Bare de personlige grovheter kan bli der de er.

    Det store nummer baade i riksmaalsangrep og landsmaalsangrep har været dette med østlandsk reisning mot vestlandet. Det er baglerbispen som er ute, sier de, og vil kløive nationen, sætte landsdel mot landsdel. «Skidt i Norig, leve Toten» sætter Nidaros-maalbladet til overskrift over talen min.

    Naar jeg tok vestlændingen frem og nævnte hans forsprang, da var dette ikke en brodd mot vest, men en brodd mot os østlændinger selv som har saa mye aa ta igjen.

    Ellers er det - som en vil se - et landssyn paa maalvokstren mere end et distriktssyn som bærer det hele.

    Det var med forsæt at talen blev holdt for ungdomslagene. De har ogsaa tat tanken op og vil sætte igang arbeidet med aa samle østlændinger om det.

Er det ikke Vestlandet som har hat føringen i Norge i de sidste tiaarene? Vestlændingen har baade ført mest nyt fram og nyttet bedst ut de nye muligheter som utviklingen har git os.

    Biskop Bang viste for nogen aar siden at hele bygdelag i Jarlsberg var blit kjøpt op av driftige vestlændinger. Østlændingen blev simpelthen fortrængt. Bang talte om en vestlandsk «folkevandring».

    Om De tar Norges vigtigste stand, folkeskolelærerne, saa utgjør vestlændingen ikke bare storparten, men ogsaa den mest foretagsomme part, spredd over hele landet. De kan knapt finde en bygd hvor det ikke er en vestlandsk lærer. Og ikke er det nogen skade! For de er som oftest saa flinke og brukelige og drivandes, at en maa være bare glad for dem. Men det er værdt aa merke at østlændingen ikke i samme mon har vundet sig en tonegivende stilling i folkeskolen. I mit eget skolefag, ungdomsskolen, var det Østlandet som begyndte. Men det er Vestlandet som nu har føringen.

    En taler ogsaa om «vestlandsk kristendom». Gud gi vi hadde kunnet tale om østlandsk!

    Men den særmerkte vestlandske form for religiøst liv kan det selvsagt ikke være ønskelig aa plante om hit. En referent til «Den 17 de mai» har lagt mig i munden et ønske om at vi hadde mer vestlandskristendom her øst.

    Dette er netop noget en ikke kan ønske. Vi kunde likesaa godt ønske at vi hadde torskefiske i Mjøsen. For det som hænger sammen med de naturgivne forhold, med folkekarakteren, det skal en ikke sammenligne eller forsøke aa føre over fra den ene kant til den anden.

    Og Østlandet er av en anden karakter end Vestlandet. Derfor gaar det ikke an aa si til østlændingen: Gjør vestlændingen efter! Det vilde være som aa si til en gut som var rigtig flink med nævene og praktisk anlagt: Gaa ind paa middelskolen og kappes med læsehestene!

    Hver skal nytte sine anlæg. De sier østlændingen er saa tung og seig og dorsk imot den kvikke vestlændingen. De sier vi er jordbundne mattræler imot dem derborte som sætter sig store og fjerne maal. Vi negter ikke at der er noget sandt i det. Men ogsaa i det som er vore feil ligger muligheter gjemt. I det tunge og træge ligger troskap og utholdenhet. I det jordbundne ligger sund virkelighetssans. En skolemand vestpaa skrev til mig for et par aar siden: Vestlændingen er letkveikt som høvlspon, og det lyser langt naar han flammer op, - men det tar let slut: Østlændingen er som en tyrirot, seig til aa fatte; men faar De først fyr, saa har De vintervarme med det samme.

    Men hvad gagn er det i vor østlandske tyri saa længe den ligger nedgravd eller bortslængt! Frem skulde den, og alt hvad vi eier av evner og anlæg. Vi trænger til aa faa tro paa os selv for at vi kan gjøre ret gagn i landet. Derfor er det vi trænger østlandsk reisning.

I maalsaken er Vestlandets forsprang aller sterkest. Her har vestlændingen baade ledelsen og magten. Og maalreisningen hører kanske inderligere sammen med den andre reisningen end vi tror.

    Det er fra Ivar Aasens dager at vest-norsken har faat denne dominerende stilling. Aasen reiste rundt og samlet paa folkets egen tale, dialektene, og hans sjæl frydet sig over hvorledes den gamle norske form mange steder var levende endda. Det var altsaa ikke bare paa Island at den gamle norske tale var bevaret. I selveste Norge hadde den holdt sig forholdsvis uforandret, mest da i de dype fjordarmene og i de trange fjelddalene. Det var fjord- og fjeldsproget Ivar Aasen regnet for det bedst bevarte norske, og paa dem bygde han sit samlingssprog. Han var længe i Gudbrandsdalen. Men da han kom hit ned til de brede Østlandstrakter, da hadde han hastverk. For her var talen ikke saa god, her hadde den fjernet sig mye mer fra det gamle norske end paa fjeld og i fjord. Det var ikke saa «egte» hernede. Derfor fik disse bygdene heller ingen plads eller rang i det ny-norske sprog Aasen og hans efterfølgere bygget.

    Slik gik det til at østlændingen kom til aa kjende sig fremmed overfor den bevægelse som reiste sig omkring Aasen, den bevægelse hvori en stor del av det norske folk gjenfandt sig selv og vokste i mod og tryghet. Den er vi blit utenfor.

    Hvad har følgen været? Jo, vi har gjort motstand mot hele bevægelsen. Vi skjønte vi hørte ikke hjemme i den. Vore farver var ikke repræsentert der. Vi holdt os derfor unda. Da saa byene startet en mot-bevægelse, syntes vi derfor at i den maatte vi heller høre hjemme. Og skjønt den haante dem som brandt av den nye nationale ild, saa hadde ogsaa den et sterkt ord og en sterk mand paa sin side; ordet var kultur og manden var Bjørnson.

    Østlandet hadde ikke noget program selv i sprogsaken. Det stod derfor og maatte vælge mellem landsmaalet i dets vestnorske form og riksmaalet med kulturen og Bjørnson. Det kunde da ikke bli anderledes end at Østlandet kom til aa følge by-avisenes program og mer eller mindre slutte sig til riksmaalsforeningen. Nu staar praktisk talt hele Østlandet, ialfald flatbygdene, og stritter imot den nationale maalbevægelse. Ikke noget er saa foragtet som «maulet». Ikke noget gir stof til saa mange daarlige vitser.

    Blir Østlandet sterkt av dette?

    Nei, paa denne vis seiler Vestlandet ikke bare forbi os, det kommer ogsaa til aa sætte kursen for de andre landsdeler - saa de maa følge strømmen, om de aldrig saa mye roper «Klippe, klippe» op av dragsuget.

    Paa denne vis skjæmmer Østlandet ogsaa ut den sprogrigdom det eier. Det gir vestlændingen ret naar han sier at de taler fordærvet bymaal her paa flatbygdene.

    Men dette maa ikke ske. Til samlet norsk sprogreisning hører at hele landet blir med. Østlandets indsats er en betydelig faktor, men denne faktor har hittil, stort set, svigtet sin opgave. Det er paa tide at erkjendelsen av dette vaakner. Endnu er det ikke for sent. Men det er i den 11te time. For vestlandsstrømmen er sterk.

    Østlandet skylder Norge sin indsats. Derfor er østlandsk reisning en landssak.

Skal vi altsaa se aa faa Østlandet over til maalmændene? Skal vi faa til maal-lag herborte og gaa ind i de store politiske maalfylkingene?

    Denne veien er baade umulig og farlig.

    Slik som maal-kampen er blit her i landet og slik som Østlandet kjender sig sat utenfor hele denne rørsle, vil en aldrig vinde indgang hos østlændinger med nogen slags lag som ved navnet sit gir sig ut for at dra os over til vestlands-bevægelsen. Aa stifte maal-lag her øst har fælt let for ogsaa aa virke ertende, saa det blir dannet mot-lag, riksmaalsforeninger. Et maal-lag her borte vil faa ytterlig liten tilslutning og vil virke til at en mængde bra folk gaar i baklaas.

    Men fremfor alt er det farlig aa prøve aa faa Østlandet med paa den nuværende landsmaalsbevægelse. Dens vestlandske gren er nemlig saa sterk at en maatte være jamsterk, skulde en hævde sig i det kompaniskapet og ikke bli som en dott de andre tok paa slæp. Maalfolket er organisert og de har al ting færdig og indøvd. De staar saa aa si beredt til at overta os alle sammen. Og naar maalpressen sommetider skriver: «Austlandet kjem», - da betyr det ikke: Østlandet vaakner og staar op for sin ret, men det betyr at «Østlandet kommer over til os,» nemlig til maalfylkingen. Paa denne maaten mener jeg at alle organisationer her øst som gaar med som smaa-led i de oversterke maalorganisationer er slæpetoug som binder os til Vestlandsbaaten og sætter vor egen odel i fare.

    Se bare hvordan riksmagtene behandler os. For dem eksisterer ikke Østlandet i maal-saker. Der er bare to parter aa ta hensyn til, det er riksmaalet og landsmaalet. Østlandets maal-interesser anser man varetat av maal-lagene her, og de er jo aa regne til maalfolket. Da den store retskrivningskommission nylig blev nedsat, saa kom der med en flok maalmænd vestfra og en flok riksmaalsfolk. Ikke en eneste repræsentant for østlandsmaalene.

    Der er ikke syn for at Østlandet er en selvstændig faktor. Det faar finde sig i at slæpes, - og saa drar de i os til to kanter - nogen til riksmaalssiden, andre til landsmaalssiden, saa Østlandet kommer til at revne sproglig, - som hele landet vel kommer til aa gjøre det - om vi ikke vaakner i tide her øst.

    Og det som da maa sies er dette: Kap slæpetouget! Vi vil rigge os til selv. De snakker saa mye i maalkredser om aa koma heim til seg sjølv i maalveien. Netop dette er det Østlandet skal gjøre. Det skal ikke over i vestlandsheimen, ikke i byheimen, men hjem til sig selv.

    Østlandet skal bli klar over sit nationale værd, og vinde sin egen holdning. De skal faa se at her ikke bare er duknakket jordvendthet her borte, men at ogsaa vi har reisning i sjælen.

    «Kap touget» - skal vi da skille lag med de andre?

    Ja, vi skal skille lag akkurat som hver arbeider gaar til sin verkstedsbænk naar de har faat hver sin opgave som er en del av et hele. De skal siden møtes naar helheten skal støpes. Slik maa ogsaa vi nu gaa hver for os. Ikke for aa lage noget imot hverandre, men for at vi engang desto bedre skal finde vor plads i helheten. For vor egen skyld maa vi «skille lag» - fordi vi ellers mistet os selv og maatte gaa under andres aak -, men ikke mindre for landets skyld. Der blir aldrig et sams maal her i Norge, om ikke alle nordmænd kjender sig igjen i det og har sin part i det. Slik som stillingen har været i det sidste, med to hidsige partier, er det ingen vei til et samlet norsk sprog.

    Det er blit vendt mange vaapen imot denne tanken at Østlandet skulde gaa for sig selv. De har i maal-leiren overdrevet og forstørret denne del av vort program. De har kaldt det splittelse og opsætsighet og gammel ufreds aand. Særlig har det været spurt om vi da ikke var saa nationale at vi vilde gaa i lag med den andre store nationale hær, maalfolket. At det ogsaa om forholdet til dem blev sagt «kap touget», det er blit regnet os til stor forbrydelse.

    Det skal da her sies utførlig hvorfor vi ikke kan slaa lag med landsmaalet.

Da maalsaken begyndte, var den «foragtet av de store». Den blev set paa som simpel, udannet, ukultivert. De toneangivende hadde (paa faa undtagelser nær) bare medlidende skuldertræk for den. Derav maatte vokse trods og haardhet i maalfolkenes sind. De følte med sig selv at de bar fram baade en national sak av rang og at de bar fram sit eget menneskeværd for aa faa det løftet til den adelige plads som med indre ret og med historisk grund tilkom det. Nu blev de trampet paa og holdt tilbake - saa maatte de søke sig vei der hvor folkemagten kan gjøre det: i politikken.

    Og nu er maalfolket politisk ovenpaa. Men de kjender endda den manglende respekt og forstaaelse fra «kulturens høider». Derfor har deres magtseir gjort dem tilbøielig til aa ta sin mon igjen. Ved hjælp av magten vil de syne at de har retten. Derfor føler de lyst til aa utfordre. Fra aa repræsentere en national fordring er maalsaken gaat over til aa bli en national utfordring.

    Det er ikke alle maalfolk som har tat det paa denne maaten. Men det er de ihærdigste av dem og især de ordførende i skrift og i tale. De vil ikke godta som fuldgod nordmand nogen som ikke taler maalet. Merk at det ikke længer er tale om aa være maalmand, d. v. s. ha sans og samhug for national maalreising; man maa ogsaa bruke maalet i skrift og tale.

    Da der skulde sættes ny bisp i Bergen, skrev f. eks. Anders Hovden i «17 de mai» at det man nu maatte samle sig om var det ene kravet: «Norsk bisp i Bergens bispedøme». Og eftersom det ikke er international tevling om bispestolene, kan han med norsk bisp bare ha ment en som taler maalet. Han vilde med det slagord ramme de andre mænd det var tale om. De var ikke gode nok nordmænd, man burde samles om at sætte dem utenfor.

    Som om det ikke var nok dette, lægger han siden til: «Ein bisp i Bergens bispedøme med norsk-dansk tunga - den mann vil knapt gjera gagn for maten.»

    Dette kan snart ramme noen hver. Her blir gjort et skille mellem nordmænd efter deres morsmaal. Noen faar slippe indenfor, andre skal holdes væk. Ja, saa nærgaaende er Hovden at han ikke engang er fornøid med eller tør lite paa dem som har gaat til et tungeskifte. Der var nemlig tale om en anden maalmand ogsaa, prost Barstad i Volden. Men ham advarer Hovden imot. Han har bare talt norsk siden 1905 og er derfor ikke saa ganske sikker, «heilrend» i truskapen!

    Dette kan en kalde aa kløive nationen, dette er aa sætte skjel mellem landsmænd.

    Og det er ikke nogen tilfældige og særlig grove eksempler dette. Det er en almen tanke hos ledende maalfolk at de vil sætte de nordmænd utenfor som ikke bruker landsmaalet. Det er ikke av egoisme de gjør det. Det er ikke for aa bryte vei for sig selv. Det er, ialfald hos de ædle skikkelser, av trang national brand. De sætter jo sine egne barn utenfor! De maa bokstavelig ofre dem. Alle maalhøvdingenes barn snakker det vi kalder riksmaal - saa sandt da deres forældre har faat arbeid i byen. Som en av dem sa til mig: Den eneste utvei er aa sende barna ut paa landet, til en høiskole eller slikt, saa de kan lære sig norsk.

    Og sligt blir sagt i et land hvor løsenet har været: ingen ytre skillemur mellem folk, la adgangen til skoler og embeder være fri for alle. Fødsels fortrin, navns fortrin, rigdom, stands, landsdels fortrin - ikke noget av dette skal gjælde. Frihet og like ret for alle borgere.

    At noen kan komme og sætte skillemurer op igjen, og at det kommer fra dem som netop har kjæmpet friheten fram - ja tanken staar stille. Men en national utfordring er det, selv om den er tankeløs.

    Denne undskyldning kan knapt føres for det sidste utslag av utfordringslysten, forslaget om at forby ordet riksmaal og istedet kalde dette sprog norsk-dansk. Norsk skulde da for fremtiden bare kunne brukes om landsmaalet.

    Dette forslaget har to sider. Rent sproglig har de ment at en skulde faa «dei rette namni» som Noregs ungdomslag sier. Om nu norsk-dansk længer kan være det rette navnet paa riksmaalet - det kan der tvistes en del om, kanske. Og bare det at det kan tvistes om det (professor Seip kalder netop navnet norsk-dansk for omtvistelig) er leit naar en er ute efter noget som skal staa for alle retter.

    Men det er den andre siden ved dette forslaget som vi her interesserer os for. Det er den virkning det vil ha paa dem som taler riksmaal naar de faar den utfordringen at de taler, skriver (og er?) «norsk-danske».

    En kan indvende at «dansk» er da ikke noget skjældsord! Ganske rigtig; i Sønderjylland er det et hædersnavn. Tysk er heller ikke noget skjældsord. Men netop i Sønderjylland er dette like vel tilfældet. En «tysk-dansk» er en som har sveget sit hjertes troskapsed. Mellem ham og de danske er et svelg hvorover ingen bro fører.

    Som Hovden og andre skriver i maalbladene har en god grund til aa kjende det paa samme maaten naar nordmænd skal stemples med «norsk-dansk».

    - Men maalmændene har historiske grunner for sig. De sier, som sandt er, at hadde vi ikke faat ind alle de danske futene, og de danske prestene og de danske biblene og lovbøkene - saa hadde riksmaalet ikke eksistert, der hadde ikke blit et slikt blandingssprog, men vi hadde hat ett helnorsk sprog, utviklet paa gammelnorskens grundlag.

    Dette er i hovedsaken rigtig. Vi skal ikke negte at vort land efter reformationen tapte sit gamle rikssprog. Dette er en trist kjendsgjerning som vi faar se i øinene.

    Men gaar det an nu at begynde aa fordele skyld og straf for at det gik slik? Gaar det an aa ta de dele av folket hvis sprog har faat bære merkene efter hele folkets nedgangstid og si: Dere bør svimerkes! Og saa ta de andre delene - som har like stor «skyld» - og løfte dem op i national renhet og si: Dere er de eneste heil-norske!

    Hele Norge hadde sin del i at det gik nedover dengang, bøndene ikke mindre end embedsmændene, bygdene ikke mindre end byene. Saa faar vi som er fædrenes sønner ogsaa bære følgene sammen og prøve at bøte det som bøtes kan.

    Men det er knapt sandt at det bare er navnesedlen maalfolkene vil ha rettet. De hadde aldrig sat igang saa mye agitation for aa faa et ret navn som i virkeligheten er falsk. Men de øiner at det vil gjøre vondt hos mange aa faa denne navnesedlen heftet paa sig. - De haaner mig som gir dem historisk ret og likevel ikke vil ha indført den «rette» betegnelse. Hvorfor er han ræd den, spør de. Saaledes et blad paa Søndmør som «Den 17 de mai» serverer som «et svar vestfra»: «norsk-dansken, ja historisk set so rett eit namn, sannar B.J.; men likevel so leidt aa høyra».

    Jeg er ikke ræd historien. Men det er ikke altid ret aa ta historisk synd aa gjøre den til nutids skam. Hjemsøkelsen i tredje og fjerde ledd faar en overlate til Vor Herre.

    Sandelig er det sandt paa mer end ett vis hvad Halvdan Koht en gang sa: at maalsaken trengte til at bli mer national!

    Det kan være nok med disse prov paa den u-kameratslige aand som leder maalpolitiken. Vi skal endda se hvorledes ikke bare menneskene, men ogsaa dialektene skal faa lide for den nuværende normal og dens politiske seir. Ikke bare nationalt, ogsaa rent sproklig vil Østlandet bli flatklemt om det ikke finder sig selv.

Den nuværende landsmaalslinje er blit saa smalsporet at den aldrig kan føre frem til sproglig samling i Norge. Den kræver overgang til «normalen», underkastelse eller død. Den vil dermed knække, ikke bare «dansk-norsken», men ogsaa al anden norsk som ikke vil bøie sig. Det er netop derfor den er saa farlig for Østlandet. Og det «maalstræv» som har været her øst har altfor mye villet bøie sig for normalen. Det har været om aa gjøre aa vise at vi hørte hjemme i den, vi og. Naar det blev trykt en prøve paa østnorsk maal blev det derfor altid paa samme siden sat hvordan stykket tok sig ut paa landsmaal. En skulde se hvor liten forskjel det var. Arbeidet med maalene her øst sigtet derfor paa aa faa Østlandet «over til os». «Vi hyller den norske overkongen: landsmaalet», heter det i et litet hefte om Oplandsmaalet.

    Nei, denne overkongen har ingen ret til aa kræve at vi skal hylde ham. Paa en slik husmandskjensle overfor herremanden vestfra, kan ingen tænke aa reise folkekjensle og sprogkjensle til national kraft her øst. For Østlandets egen skyld kan en derfor ikke andet end ønske de baand brutt som binder dets maal til underkastelse under en national overkonge. (At det samme gjælder andre landsdeler skal siden vises).

    Men det er endda mer aa ønske for landets skyld, for den norske sprogsammenvoksings skyld, som engang skal komme.

    Ved magtsprog kan kanske det nuværende landsmaal trænge endda længer fram end det alt er naadd. Men det kommer til at dø mye i Norge om saa sker.

    «Tynest tunga døyr me fleir,

    standa aldri uppatt meir»,

    synger vi i «Maalet hennar mor». Men det er ikke bare landsmaals-tunga som ikke taaler aa tynest. Det er al tunge, ogsaa de «bortskjæmte» dialektene her øst, ja tilmed det foragtede norsk-danske!

    Men «normalen» er et stort, gildt bygverk, som de ikke taaler at en vil ændre. Det ligger et saa stort arbeid i den at en ikke kan undres paa at de som har del i den, vil verge den mot alle urolige reform-makere. Nu har en faat en brukelig form. Den har trængt saa pas igjennem at en har faat lærebøker omsat til den, gramatikker og ordlister - hele vaabenhuset er fuldt. En har ikke raad til, nu da selve hovedangrepet skulde begynde, at forkaste modellen og gaa igang med aa lage en ny. Det vilde beint fram koste alt for mye.

    Og saa er det blit en tros-sak at maalstriden i Norge er færdig, er utkjæmpet. Det som staar tilbake er bare den fuldstændige underkastelse under det som nu ved lov skal faa eneretten til at kaldes norsk: landsmaals-normalen.

    Det minder om rettroenhetens kjætterbaal i kirkens historie, da troen skulde frelses og føres til seir ved underkuelse av de uregelrette. Men troen er en livsens magt, den skyter fram av kræfter indenfra som ikke lar sig eksersere av uniformerte normaler.

    Med sproget er det likedan. Ikke ved aa sætte laakhetens stempel paa nogen morsmaalsform eller ved aa stænge den kunstig ute, gaar veien fram. Men ved aa gi dem alle fri utfoldelse! Det gaar et «naturlig utvalg» for sig ogsaa her! Livsstyrken i de forskjellige sprogtyper kjæmper ikke da mot hverandre, - de vil tvert imot gripe over i hinanden og slaa følge hver gang fællesskapet gjør dette naturlig. Og de vil i generationers skiften og især naar der leves sterkt, komme til aa naa en klarere og mer samlet form som tar karakteren av alle nordmænds sprog.

    For et tap om da en sterk livsfaktor som det østlandske ikke blev med, for en kortsynthet at sætte det utenfor. For en skam av østlændingen ikke at hævde sig selv og sin livsret til eget og landets bedste.

    Dette er den sproklige grund til at Østlandet maa staa for sig selv.

Hvor staar Østlandet henne da, - skal det gaa over til riksmaalet og gjøre motstand mot landsmaalet?

    Det er to ting aa merke ved riksmaalsbevægelsen.

    Den er uten haab, og den er nationalt uklar.

    Den er uten haab fordi den har til opgave aa gjøre motstand mot, ikke aa kjæmpe for. Det er ikke for riksmaalets skyld den er dannet. Det hadde aldrig kaldt den frem. Det var landsmaalet som gjorde at foreningen blev dannet. I selve dens opkomst ligger derfor dens program: motstand mot. Og dette er det laakeste program nogen kan ha. Den som indtar en slik stilling visner daglig bort, livssaftene surner, han blir mold før tiden.

    Derfor er riksmaalsbevægelsen ifølge selve livsloven en dømt bevægelse. Aa slutte sig til den er gammelmands daad. Der finds ikke gror i den fylkingen.

    Og den er nationalt uklar.

    Mange sier noget endda værre om den. Og saa mye er ialfald sandt at den er unational paa samme maate som vi før har vist at en stor del av maalbevægelsen holder paa at bli det. Men dermed er ikke sagt at riksmaalsmænd ikke kan være nationalt vaakne. Det er skedd stor vekst i saa maate i de sidste aarene.

    Men det nationalt uklare præger hele programmet; det er rettet imot de nationale elementer i sproget og i folket, og det peker nærmest paa forbindelsen med Danmark som det man bør holde oppe. For saa vidt har riksmaalsbevægelsen en ildevarslende likhet med det gamle høire fra svensketiden. Og vi kommer nok en gang til at se paa denne riksmaalets sprogpolitik akkurat som vi nu ser paa høires unionspolitik før 1905. Vi kan knapt fatte at nordmænd kunde være saa kortsynte og selvopgivende.

    Til denne nationale uklarhet kommer i praksis noget som man ikke kan kalde andet end en national forsyndelse, det er haanet overfor de nationale kredser, og overfor alle som arbeider efter evne med det norske opkomme indenfor vor sprogverden. Derfor blir det ogsaa fler og fler som ikke kan finde sig tilrette indenfor den klik. Og disse mænd som enten blir sat utenfor eller melder sig ut, de er riksmaalsbevægelsens dommere.

    Men det bør sættes et tydelig skille mellem riksmaalsforeningen og riksmaalet. Det er en himmelvid forskjel paa den agitation imot de særnorske former som riksmaalsforeningen driver, og paa den morsmaalsform som er blit kaldt riksmaal og som lever sit liv og utvikler sig hver dag mot norskere tone og norskere iklædning. Dette riksmaal trænger ingen forening til at verne sig. Det har aldrig været i egentlig fare før riksmaalsforeningen blev dannet. Nu skulde det hævdes ved argumenter og bokstaver istedet for gjennem sit eget liv. Nu skulde det til gjengjæld bekjæmpes fra maalfolkenes side.

    Men et sprog som lever friskt og frodig er det ingen nød med aa verge. Like saa litt som tusen riksmaalsforeninger kunde verge alt det som visner og dør aar om andet i dette samme riksmaal og som endnu har nogen kredser og et enkelt blad til at svøpe balsameringslinet omkring det, - likesaa litt kan foreningen verge det levedygtige.

    Dyrkes skal sproget. For hver gang dets ordformer fyldes av brusende liv, av sjælens trang, av fryd eller uro, haab eller angst, da er sproget «verget» paa livsens vis: Det er vokset i styrke.

    Det som slik har knopskyter-evnen i riksmaalet (med andre ord saa langt det ikke bare er bokmaal, men morsmaal) det er det umulig at komme utenom. Like saa sikkert som riksmaalsforeningen dør, vil riksmaalet komme til at leve, leve med i fremtidens norske sprog. Dets dragt kan ændres, men dets livssafter kan ikke tørre ut.

    Derfor maa det godkjendes som morsmaalsform i Norge, - la det være historisk tilblit paa hvad maate som helst, det lever i dag og maa regnes med som en livsens faktor.

    Men der er altsaa dette skille i dragt. Hvor dypt stikker det?

    Hvis De tar gammelt riksmaal, slik som det endda findes i nogen departementer og i enkelte aviser, saa vil De kjende det som noget aparte fremmed i hele tonen. Der er mindre forskjel paa et levende naturlig riksmaal og et likesaa naturlig landsmaal, end mellem gammelt riksmaal og nyt. Det sidste tiaar har her ført os over til norsk lægning i en grad vi endnu ikke rigtig har oversyn over.

    En kunde derfor si at hjerteslaget er blit norsk i det nye riksmaal. Det viser sig at det falder saa ganske anderledes ledig i vor mund og i vor pen. Endda kan det gaa længere i denne lei, hovedsaken er at farten er sat op og at retningen er den rigtige.

    Men naar en kan si at riksmaalet er paa vei bort fra riksmaalet - hvad gir da retningen?

    Det sker ikke først og fremst av fjerne aarsaker, ikke av historisk-sproglige grunder. Det er en trang inde i alle nordmænd efter aa gaa det norske i møte. Og den frie norske sprogform som trangen retter sig mot, den findes i bygdemaalene, ja for en del i bymaalene med. Derfor kan vi med rette si at det er folkesproget som gir kursen.

    Disse bygdemaal har den avgjørende betydning for fremtidens sprogvekst.

    La os derfor se hvad det er som skiller dem fra riksmaalet.

    Vi tar ikke med at de har en hel del gode ord som ikke kjendes i riksmaalet. Nogen er fælles for omtrent alle bygdemaal, andre er ikke kjendt utover et par bygder. Her har riksmaalet i de sidste aar øst ind i baaten av det rike sprogtilfang i dialektene. Og dette gaar paa og øker jamt. Et skille mellem norsk og dansk er de harde konsonantene (medlydene) som det har vært saa mye snak om siden 1907. Norsken har «kake» og «liten» og «rope», mens dansken (og riksmaalet til 1907) har «kage», «liden» og «raabe». Men fuldgodt skille mellem norsk og dansk er dette ikke. For det finds gode norske bygdemaal (paa Sørlandet) som ikke har disse harde medlydene. Men naar «Aftenposten» mener at Østlandet bør holde sig til riksmaalet fordi det høver saa godt for østlændingen, og saa «Aftenposten» holder paa med endda aa «bage kage», da faar bladet undskylde om dette ikke vil «smage» Østlandet.

    Det var ikke saa litet som somme maalfolk har villet gjøre det til, det at riksmaalet gik over fra g og b og d til k og p og t. Det skridtet dengang tvers over noget som sætter skille mellem det norsk-voksne og det dansk-voksne i sproget.

Hovedskillet pleier en aa sætte i disse tre merkene:

    1. Alle bygdemaal (undtagen nogen faa) bruker tvilydene: feit istedetfor fet, gjeit for gjet, leir («Leirsund») ikke ler (og «Lersund» ). (Da jeg saa en stor overskrift i «Aftenposten» nylig: Gjeden, visste jeg ikke hvad det var - før jeg fik tænkt mig om; den første tanke var at det skulde være gjedden). Stein, bein, høi (hø!), øi, staur, haug og slikt er særprægd norsk maal.

    2. Bygdemaalene har tre kjøn - som det heter i gramatikken. De sier: e' ku, en hest, og eit naut. En ser det kanske bedst i bestemt form, der de ender paa ulik vis: Ku-a, hest-en, naut-e. Det er den første formen, hunkjøn, vi mangler i riksmaal. Der heter det like ens: hesten og mærren.

    3. En nævner ogsaa som et særmerke at somme ord ender paa u mens de i riksmaal slutter med o. Bru - bro, ku - ko, tru - tro, o. s. v. Dette gjør mye til aa særmerke hele sproget.

Nu kan enhver østlænding si sig selv hvor hans daglige tale hører hjemme - enten der det heter steinen ligger paa brua eller der de sier stenen ligger paa broen.

    De tre sprogmerkene, som sprogkjenderne er enig om aa bruke, sætter et klart skille mellem riksmaal og bygdemaal, og dette skille falder sammen med det gamle skille mellem dansk og norsk.

    Hvis nu landsmaalet hadde været bygd op paa de kjendemerker vi her saa, da hadde det favnet alle norske bygdemaal, østlands og vestlands like godt.

    Og det kan ingen tvil være om at det er dette grundlaget og ikke riksmaalet som Østlandet maa gjøre til hjørnestenen i sit maalarbeid. Det er derfor saa rent bakvendt naar de sidste aarene har stelt det slik at Østlandet har faat valget mellem riksmaal og landsmaal. Vi maa se aa faa greidd ut dette forholdet og finde feilen.

    At Østlandet kom til aa lute saa sterkt til riksmaalet har to aarsaker. Først den at vi ikke har kjendt vort maal her øst, og saa det at riksmaalet var saa «fint»!

Hadde landsmaalet bare holdt sig til de fælles drag i bygdemaalene, da vilde hele landet ha kjendt sig igjen i maalet og vokset sig ind i det. Men maalsaken har ikke hat denne fællesskapskjensle. Den har ikke bevæget sig utover mot det landsomfattende, det i sandhet folkelige og nationale, den har tvertimot bevæget sig indover og bakover: indover i enkelte kroker av landet og bakover mot fortiden.

    Det er før sagt hvorledes Aasen og efter ham de fleste maalfolk oversaa Østlandet. Det er ogsaa pekt paa at vore østlandske maalfolk som har støttet dette har været iveien for en maalreisning herborte. Nu kommer en nordlænding og bærer frem akkurat samme klage fra sin landsdel. (J. Forsberg, «17de mai» 15de august 1916.)

    Hvorfor staar Nordland utenfor den norske maalreisningen, endda det har fostret nogen av landets første og største maalmænd?

    Hans svar er dette at de nordlandske maalfolk gik bort fra hjemmetalen og over til landsmaalsnormalen. De vandt et navn som maalhøvdinger i riket, men «sit eget land» kunde de ikke vække. De hentet nok billeder fra det rike nordlandsliv, men de fik ofte en fremmed ramme fordi mesterne ikke turde bruke de ord og former som deres eget folk talte.

    Her er da det ene skjæbnesvangre misgrep i maalsaken: Den har ikke elsket fram et maal som hele landet kjendte sig hjemme i.

    Men like saa ilde, like saa fremmed har det virket at de endelig skulde forherlige fortiden paa nutidens bekostning.

    Det er ikke bare maalfolkene som har lidd av dette skjævsyn paa sprogutvikling. Der ligger noget av selve de gamle unionsmænds mismod og tvil paa nutiden i det. En mand som P. A. Munch vilde «begynde hvor man slap for 500 aar siden». Nutiden var elendig, derfor maatte vi faa «den rette oldnorske retskrivining»! Landsmaalet vilde han derimot ikke ha - for det var noget midt i mellem som hverken var norsk eller dansk!!

    Det er klart at med en slik tankegang hos tidens største historiske aand kan en ikke undre sig over at Ivar Aasen syntes de dialekter var «bedst» som hadde bevart mest gammelt.

    Det var noget dobbelt som drev Aasen: glæden over den opdagelse at hans egen hjemlige tale, den «simple» bondedialekt, hadde mye mer av den gamle norske stortid end selve byenes fineste talesprog. Det er denne glæde som har været det livgivende i maalbevægelsen, det er den som har løftet saa mangen landsungdom ut av stakkarsfølelsen og op til trygt livsmod.

    Men ogsaa det munchske sværmeri for historien og de gamle former grep Aasen sterkt. Det er et tydelig skift i hans utvikling, hvor han stryker det hjemlige for at komme nærmere det gammeldagse. Det fik ikke hjælpe om det blev et tungere og fjernere sprog, naar det bare blev rigtig gammelt norsk. Saaledes tok han i aaret 1855 væk ordene sjø og snø, fordi de ikke var gamle nok! Han ændret dem «bakover» til sjo og snjo. Og efter Aasen har saa siden de sjeldneste ord, de mest gammelklingende gloser hat en slags særlig hæder og tillokkelse. Hertil har saa de nyere maalmænd knyttet sit ordlageri. Det er den rene misforstand i sin almindelighet aa kalde landsmaalet et papirmaal, men det er aldeles uomtvistelig, indrømmet i den senere tid ogsaa av mange maalmænd, at der er blit laget mange snurrige og tunge ord - ikke fordi der var følelser eller begreper man savnet ord for, men bare for at man ikke skulde bruke noget som andre brukte! - Her kunde man tale om knot!

    For folk flest er det glosene som er landsmaalet. Den som vil trække frem noget til at gjøre nar av landsmaalet, han tar bare et par av de mest aparte ordene. Det er mest med slikt riksmaalstalerne faar bifald utover landet. Mange av de glosene de farer med, kunde en næsten tro var laget av riksmaalsfolk til agitation eller ialfald bare var brukt i spøk fra maalhold, f. eks. harblaut for piano, røykjepinn for cigar, skuledeigja for lærerinde o. s. v. Men der er den sandhet i denne galskapen at en storpart av maalmændene har lidd av et opgraveri av gamle ord og et opstøveri av de mest borteliggende vendinger - for at være egte!

    Disse glosene har gjort mer skade for landsmaalet end nogen tror. Men ikke bare stor-ordene, kanske har alle smaa-ordene skaaret østlændingen endda sterkere i øinene. Bare det vesle: «eg» istedet for «je». Det er klart at her ligger formen «jeg» meget nærmere de fleste østlændinger end landsmaalsformen. Likesaa «me» istedetfor «vi».

    Og saa sta som maalmændene har været med alle ordbøiningene! Der er snakket saa mye om dette at jeg trænger ikke si mer enn det at naar sola skinner over heile bygda saa kjender vi at det varmer bra, men om «soli skin yver heile bygdi» saa er det likefuldt artig kaldt. Alle disse i-ene der vi vil ha a er umulige i et maal for hele landet. Men saa sætter vestlændingen a-ene ind paa et andet sted hvor vi slet ikke vil ha dem. Det skal hete aa springa, aa kjøra (eller køyra), men de faar aldrig os til aa si andet end springe og kjøre.

    Jeg vet det ikke gaar an at snakke for mye om gramatik. Det var en elev fra Dovre engang, han syntes gramatikken var et tillukket land, han kaldte den altid for hermetik. Men saa pas maa vi aapne denne daasen at vi faar vaapen til at hævde vort eget hus mot at bli tømret om igjen av folk som vil komme med en ny arkitekt og vøle paa det, - enten han nu kommer fra byen eller fra Vestlandet.

    Hadde bare Østlandet kjendt sig selv bedre, saa vilde det ogsaa hævdet sig selv og sin «stil». Nu har det grandt kunnet se og kjende at den vestlandske svipen var rent umulig - og saa har det tænkt at da maatte vel riksen være den rette. Som om det ikke var en tredie mulighet: den at Østlandet hadde sin egen arkitektur. Men det har de knapt villet være ved. «Vi har ikke andet maal end riksmaalet» sier de. Det minder om de tider da de tok kalkkosten og smurte over alle de gamle fine maleriene i kirkene - for det var ikke mote med malerier. Slik tar de nu riksmaalskosten og hvitter over og gjemmer væk sin egen sprogfarve. De kjender ikke sit eget maal!

    Av dette ser vi altsaa:

    1. at landsmaalet har gjort det umulig for østlændingen aa kjende sig igjen i det.

    2. at østlændingen ikke har fundet veien til sit eget, men har gjemt sig væk.

    Vi er nødt til aa se særskilt paa en folkesynd her øst som har mye skyld i denne vækgjemmingen.

Det var en romeriking indom ifjor en gang. Han snakket kraftig østnorsk maal. Jeg sa det til ham: «Det er morsomt at høre slikt, der er saa altfor mange som lægger bygdemaalet væk.» Men da vilde han ikke være med. Det gaar ikke an aa bruke dette maalet naar en kommer til byen, mente han. Naar døtrene mine kommer der ind, maa de snakke som byfolk, ellers blir de tat for simple.

    Dermed var den ting avgjort for hans vedkommende. Og kanske for mange andres ogsaa - for ingen vil bli tat for simpel. Men la os likevel se litt paa dette om fin og simpel.

    Der er mangfoldige ting som en gjør fordi folkeskikken kræver det. En gaar f. eks. med snip, ialfald naar en er i byen, endda en ren skjortelinning er like saa fin. Den som ikke har lyst til at stikke sig fram, følger helst skikken. Og vi bør vel ogsaa gjøre det - vel at merke saa længe vi ikke har vondt av det.

    Men det stikker stundom en nar fram i os. Og naar han vil lokke os til at være «fine», da er det bedst aa være paa vakt. Det hænder kanske oftere end nogen tror. En fristes til at fornegte det som er ens egen ære - bare for at være fin. Bylærte landsbarn som kommer hjem med venner og veninder - og ser medlidende og undskyldende paa forældrene i arbeidstrøien, de er svært fine. Hvem mener De er den fineste, enten den jordbruker som naar han paa hotellet blir spurt om sin stand, svarer: «proprietær» - eller den som retter sig i ryggen og svarer: «bonde»? Det er somme ganger det eneste simple netop er - at ville være fin.

    Lysten til at være fin har alt bragt simpelhet over alt for mange ærlige mennesker her i landet. La os nu være enige om at vi sætter det rette navn paa slike som fiffer sig med sin egen skam. De mister det som er menneskets herlighet: dets karakter, dets indre reisning. Proprietæren blir hul, han blir en dot, han utmarges for hver gang han lyger sig fra sig selv.

    Men dette er folkesyken fremfor nogen nu for tiden. Det er den rygmargstæring som truer hele vor før saa kraftfulde landbefolkning. Alt som her kan gi styrking maa fram.

    Og saa melder sproget sig.

    Tror De den bondegut eller den bondejente som gaar inde i byen og snakker et andet maal end det de i alle dager har brukt naar de snakket med far og mor og alle de andre hjemme - og som vet med sig selv at om de nu et øieblik glemte sig og kom til at plumpe ut med et hjemlig ord og si «kua» eller «brua» eller slikt, da var de med engang simple - tror De der kan være stor karakterstyrke i slike folk? Nei, de er træler. De smyger og kryper og jatter og aper - og bestandig saa maa de holde godt paa masken saa den ikke dætter av dem.

    Saa er det da frigjørende at høre hvordan vestlændingen heller er stolt av at sætte bymanden sine egne gloser op i næsen. Der har været noget slikt trossig ved maalfolk ofte. Jeg skjønner at det maatte til. For de skulde bryte en vei - for sig selv og for generationer efter dem. Veien er brutt. Ingen god bymand vil længer finde paa at tænke simpelt om han faar høre egte tale av andet præg end hans eget. Stor ære skal den landsungdom ha som her har brøitet vei i vore byer. Hold kraftig ut. Og kom med, flere og flere. Kom særlig du, Østland, - vis dig i dine byer som den du er.

    Her maa de mandige og modige gaa foran. Begynd i bygdekalasene, i herredstyret. Jeg er saa pas kjendt i vore østnorske forhold at jeg vet der er to slag ogsaa i slike forsamlinger... Der reiser sig en bonde. Han snakker som om katten hadde slikket fløten av alle ordene hans - han forsøker at bevæge sig som i ballancekunst akkurat i de vendinger som skriveren og presten og redaktøren bruker... Der kommer en anden: Han tar ikke efter ord langt borte, men han lar dem komme indenfra, sammen med tankene, det falder jevnt og naturlig, - det er han selv som er i sproget.

    Selvsagt har han flidd spraaket sit, det er ikke det det gjælder om: aa sleive ivei. Vi kan fli os med snip, var vi enig om, og vi skal sandelig fli sproget ogsaa. Men det er inderlig forskjel paa dette og paa aa gjemme sig selv væk og laane hamsen hos en anden for at være fin.

    Det er vei til folkesjælen i dette. «Østlandsk reisning» er ikke bare en sproglig affære. Men ingen vei gaar her utenom sproget.

    - Dermed har vi pekt paa aarsakene til at det har været saa ugreit med maalene paa Østlandet.

    Nu kommer vi til dem som ikke vil vite av at en braaker noe med sproget. Det kan være som det er, sier de. Det gaar jo bra! Hvorfor skal vi endelig ha «mere norsk». Dette er et kjernespørsmaal.

Hvorfor ikke hellere - engelsk f. eks.? Var det ikke mye bedre aa faa et slikt verdenssprog end aa stænge sig av og snakke og skrive noget som bare forstaaes av den lille haandfuld nordmænd i verden? Tænk for en rigdom av bøker vi vilde kunne faa ut til hvermand hvis vi tok det skippertak aa skifte over til engelsk istedenfor til norsk. Det vilde være gjort paa 30 aar, sier Edvard Lehmann, den store dansk-europæiske sprogkjender, som er saa interessert for at verdenskulturen skal naa ut til hvermand her i Norden.

    Saa vidt gaar som bekjendt ikke de værste riksmaalsfolk. De sier bare: Vi maa holde paa forbindelsen med Danmark for vi blir fattige om vi stænger os ute fra den.

    Hvorfor da i grunden mere norsk? Er det ikke for kostbart likefrem? Tilsier ikke praktiske hensyn os at vi heller øker fællesskapet med dansken end mindsker det?

    Jeg skal la en anden gi svaret for mig, ialfald det første av de svar som her kan gis. Og det er selve «Morgenbladet», det som staar som den mest maalbevisste forkjæmper for de «praktiske» hensyn og for forbindelsen med «det større kulturrike» i syd.

    Der er svær mangel paa tomter ved bryggene i Kristiania. Samtrafikken med de større kultursamfund i syd og vest er øket vældig, og nu kommer de praktiske hensyn og sier: Vi kan jo ta Akershus! Der ligger de herligste tomter saa aa si «døde» midt i det aller vigtigste trafikstrøk. Hvad tror De «Morgenbladet» svarer til dette? En uhyggelig tanke satte det til overskrift over notisen. Og bladet skriver videre om denne idé (som var fremkommet i «Teknisk ukeblad»): «Det skulde bare mangle! Er der virkelig nogen som har kunnet tænke den tanke at hele Akershus maa væk - maa jevnes med jorden og gi plads for lagerhus og banespor?»

    Bladet gjengir de «praktiske» hensyn som gjør sig gjældende. Der maa skaffes luft for trafikken! Akershus med sine 240.000 kvadratmer ligger som skapt for lagerhuse o. s. v. 100 millioner kroner mener den praktiske mand at Akershus koster byen der det ligger.

    Men da sier «Morgenbladet» : «Ja, la det bare koste! Aa jevne Akershus med jorden vilde være som at sælge en stump av vort land for penger. Skulde galt være fik man bore sig under Akershus. Men over det! Nei der faar være grænser!»

    Der er gjenklang hos os alle for disse ordene. Det er det nationale instinkt som taler. Alle slags hensyn, tilmed pengene! faar her vike. Det er visse grænser som er hellige. La ingen forsøke at overskride dem - han undskylde sig med aldrig saa mange praktiske hensyn.

    Jeg sier dette er et svar ogsaa i sprogspørsmaalet. Hvorfor ikke jevne det sær-norske med jorden?

    Fordi ethvert sundt nationalt instinkt svarer: hvad som helst andet, bare ikke dette. «Der faar være grænser.»

    Da vi opdaget hvordan Trondhjems domkirke laa der efter dansketidens forfald - saa var det ikke bare domen vi vilde reise. Der var noget inde i os selv som reiste sig med det samme. Og for dem av os som har læst historien og kjendt svien av vort fædrelands fornedrelse, er der reisning i den tanke at sproget kan vi vinde igjen. Nærmere Norge, det er det stille løsen i brystet hos mangen mand, han kalde sig med hvilket partimerke som helst i den bitre maalstrid.

    Det er igrunden bare makeligheten som staar iveien for vor sproglige utvikling. Den henviser stadig til at ikke noget andet land i verden falder paa at forandre sit sprog o. s. v. Tænk paa hvad det koster, sier de. Til alt dette er det saa godt det svar som «Morgenbladet» gav: Lad det bare koste!

Der er noget andet ogsaa, som gaar sammen med det nationale instinkt, det er den historiske sans. Alle vaakne folkeslag har en sterk kjending med sin egen historie.

    I en dansk nationalsang, digtet efter nederlaget 1864, heter det:

      «Mig fryder din ros din ære.

      mig knuger din sorg, dit savn,

      hver glans, hver plet vil jeg bære

      som falder paa Danmarks navn.»

    Det er tegn paa at folket er blit slapt og veikt naar det ikke længer føler fortidens ære og skam som en del av sig selv. Det er noget av det glædelige i Norge nu at vi begynder aa faa sans for at vi har en historie bak os. Men det maa vi indrømme at maalsaken har i dette været den sterkeste folkevækker vi har havt. Sansen for maalet har lukket op dørene bakover til historien - den ene efter den andre, det er blit en stor lang hal tilsidst hvor en ser nordmænd bænket gjennem aarhundredene. Og sansen for historien har igjen styrket kjærligheten til og forstaaelsen for alt det norske i maalet.

    «Ve hver nordmand som ikke blir het naar han staar paa dette sted,» sa Erling Grønland da vi var oppe paa Stiklestad med studentene i sommer.

    Men det er mangfoldige steder, ikke mindst her øst, som vi gaar kalde henover hver eneste dag og aldrig mindes at de har havt nogen historie engang. Det er smaat stel med den historiske opdragelse her øst. Vi som vokser op i bygdene faar ikke nogen gang følelsen av at her har bodd folk før igaar. Dette maa bli anderledes. Hver eneste bygd maa faa sine «hete steder.»

    Det skulde vokse op sammen med os, synet for vor historie, for gaardens, ættens, grændens, bygdens, landets historie. Vi skulde faa utpekt alle punkter, alle minder som kalder varmen frem i os.

    Som det nu er, finds der mange bygder som ikke vet om at de har varme gjemt i sin kreds. Det var med vældig undren jeg sat i vinter og læste de trakters historie hvor jeg nu bor. Jeg hadde ikke drømt om at den er saa rik? Ja, noget av det visste jeg med hodet fra skolen. Men med hjertet visste jeg det ikke!

    Hjertet og jorden, hjertet og sproget - de bytter blod med hverandre. De styrker hverandre.

    Det er bra at fortidsmindene har faat sin forening ogsaa i vore bygder. Men det maa ikke bli en musæumsbevægelse, indskrænket til gamle sølvkrus og knapper, eller til enkelte gamle hus. Det er storslagent at Nes gamle kirkeruiner nu skal avdækkes og gjøres klare saa de kan tale frit om gammelt liv. La os faa mer av slikt! Men hovedsaken er allikevel at vi ikke bare peker ut enkelte gamle ting, men at vor egen del i ætten, i alderen, i historien kommer os klart for sindet. At hver jordsbred har sin historie, sin arv, sin adel. Og saa de faktiske begivenheter som er hændt her - la dem bli klart og levende tolket for barn og for voksne. La hver bygd ta vare paa sit. Her har bygdebeskrivelsene i de sidste aar gjort godt arbeide. Hjembygden skulde bli stor i vor bevissthet, ikke først naar vi er kommet til Amerika og længter hjem. Nei bygden skal være stor mens vi arbeider i den. Det er ikke kaksekryhet jeg mener, den er hovmodig og dum og dræpende. Men den stolthet som gir tryghet og indre reisning og som gir glæde og lyst til arbeide og tilvære.

    En hjembygd-bevægelse som den de har i Sverige nu vil ha store opgaver hos os ogsaa. Jeg haaber ungdomslagene ogsaa her vil finde en mark for sit arbeide. Det hører inderlig sammen med østlandsk reisning. Det er jo ett blod dette: historien, morsmaalet og kjærligheten til jord og til hjem.

    Sansen for hjembygd og hjemmaal gaar haand i haand. Dette haandslag skal ingen bryte. For der er styrke og fremtid i det!

Men alt dette er bare romantik og sværmeri, sier mange. Og det er ikke bare de daarligste som møter os med denne indvending. Det er «det praktiske livs mænd» - som de gjerne kaldes med vor tids største hædersnavn. De maner os til at huske paa hvad det er vi likefrem lever av. At mat og klær er dyre saker nu for tiden og at det frem for alt gjælder at vi hver for os ruster os bedst til livskampen, ja at Norge faar spænde alle sine kræfter for at holde ut i den mat-krig som vil bryte ut i fremtiden. Der er ingen tid til upraktisk maalarbeid.

    Det er ikke dumme argumenter dette. Og naar vi ista sa med «Morgenbladet»: Lad det bare koste! saa kan det hænde det likevel er nogen som nu blir ræd omkostningene.

    Men det er likevel netop fra de praktiske hensyn at det sterkeste argument kan hentes for at vi blir os selv i sprogveien.

    Professor Gerhard Gran holdt nylig et foredrag nede i Danmark om Aasmund Vinje. Han sier om Vinje at han i grunden ikke hadde noget særpræg over alt det han skrev - før han gik over til landsmaalet. Før dette var han ofte vreden og fin og skrev lange unorske perioder efter de bedste mønstre. Riksmaalet hadde for ham (han var fra Telemarken) altid været et fremmed sprog, og i et fremmed sprog kan intet menneske ha stil. Om man lærer det aldrig saa godt, saa kan man dog ikke leve i det, men bare gjenta det man har lært.

    Jeg sætter strek under disse sidste ordene. For de rammer ikke bare Vinje, men en storpart av ungdommen i landet. De aar jeg har arbeidet i ungdomsskolen her paa Østlandet har lært mig noget som jeg aldrig hadde drømt om: at oplæringen i riksmaal er en likefrem og sterk hemsko paa ungdommens utvikling. Det er bare noen ytterst faa som driver det til aa føle sig hjemme i riksmaal, aa leve i det, aa leke frit og naturlig med det. For de aller, aller fleste er og blir det en spændtrøie - som Gran sier det var for Vinje. De kan nok lære aa skrive det. Men de lærer ikke aa leve sig selv ut i det. De lærer bare aa gjenta hvad de har lært. Aa læse norske stiler i ungdomsskolen her er den rene sorg. De blir rent som andre mennesker naar de skal skrive stil, de bruker ord og vendinger som de vilde storle av, om nogen av dem tok dem i munden ellers. De føler sig ikke vel ved aa skrive norsk stil heller. De har ingen glæde av aa sætte sine tanker paa papiret. Det er for stolt og stivt det materialet de skal modellere i. Det er som for billedhuggeren aa ha tør leir. Somme tider vet de slet ikke hvad de betyr de vendingene de bruker - som barna naar de har snappet op et ord hos de voksne og bruker det paa maafaa.

    Nu kan man nok ved tilstrækkelig træning faa dem nogenlunde skikkelige i norsk ogsaa. Men for et tidsspilde! Jeg er viss paa at praktisk talt alle de elever jeg har hat skulde gjort det mye bedre om de ikke hadde bevæget sig i stivt korset, men hadde faat lage sproget ut av sig selv, forme sit eget indre ut i sit eget maal.

    Fra barneskolen til ungdomsskolen er norsken nu et tungt fag, hvor elevene aldrig blir trygge, aldrig faar stødt fotfæste, et fag som ikke faar evnerne til aa vokse, men snører dem ind.

    Hvad vil dette si? Jo at hele vor saakaldte almendannelse er en fremmed-dannelse saa længe vi ikke lar barn og ungdom faa folde sig ut i sin egen naturlige maalføring. Dette holder landet tilbake, det holder folket nede, det forkrøpler utviklingsmuligheter, det hindrer at folk naar frihet i sin optræden, tryghet i sin fremstilling. Især gjælder dette om landsungdommen, - jeg regner ikke med nogen faa som gaar middelskolen og saa pas længe terper riksmaalet at de til slut lærer det. Landsungdommen blir holdt mer nede av dette mer end nogen andre.

    Derfor er det et praktisk, en kunde gjerne si økonomisk spørsmaal av rang at vi faar dette ændret. Det har været baade landsmaalet og riksmaalets synd at de har været ufolkelige og forældede. Det blir et nationalt og demokratisk krav at landets sprogform ligger folket og den levende nutid nær.

    Og det maa vise veien til en ændring i selve skolen. Fra barneskolen av maa vi la barna møte sproget ikke som noget rart og fremmed, ikke som en skablon de skal forme sig efter, men som det levende uttryksmiddel for det de tænker og kjender. Derfor maa man ta imot dem paa deres egen dialekt. Den er det som skal formes ut. Gjennem dette arbeide vil de føres frem til saapas stor ledighet at de paa et senere trin kan føres over i rikssproget. Men først maa de være trygge paa sit eget. Begynder man med at gjøre dem usikre der, med at forkaste som ubrukelig det eneste de eier i sprogveien: sin levende tale, kan man da vente at de nogen gang mer skal bli sikre? Det er jo som at begynde en musikopdragelse med aa forkvakle selve øret, istedet for lydig mot livet og naturen aa utvikle det.

    Her har vi da de tre grundene for at vi skal ha norsk tale frem: det nationale, det historiske og det praktisk-folkelige krav maa ske fyldest.

Skal vi komme os ivei her øst med det arbeidet som jeg har talt for her, da maa vi ta fat med bygdemaalene. Hver eneste bygd skulde ha klar greie paa sit eget maal! Som det nu er, vil vist de fleste bygder negte at de har noget maal!

    Det er jo saa stor likhet at det ikke er nødvendig aa gjøre arbeidet like saa mange ganger som der er bygder. Den ene vil altid støtte den andre. Dette blir et spørsmaal om arbeidsmaate. Hovedsaken er at folk i hver bygd faar øinene og ørene op for maalet! Jeg har hørt en romeriksbonde staa op paa klingende dialekt og si at der i bygda talte døm riksmaal alle i hop!

    Nogen maa ta sig til at samle og ordne! Der trænges en Ivar Aasensk gjerning for Østlandsbygdene! Og vi kan ikke gi os til at vente paa at en enkelt mand skal gjøre det. Nogen Ivar Aasen kommer neppe. Han har jo dessuten lært os metoden, nu kan vi til at kare med det hver som bare har rette lysten. Men ungdommen maa gaa i brodden! Der er gjort gode tiltak her i Akershus. I Bærum har maallaget git ut et hefte om Bærumsmaalet. I Eidsvoll holder maallaget paa med det samme. Det er rette veien. Men det skulde bli stor fylking bak denne fanen.

Men saa er det de kommer og sier: hvorfor bare Østlandet? Med hvad ret skal Sørland og Nordland, ja Trøndelagen med holdes utenfor?

    Hvorfor netop Østlandet? Jo, fordi Østlandet er den hovedpart av landet som aller mest har været sat utenfor maalreisingen. Og fordi der aldrig kan bli noget norsk samlet maal uten at Østlandet blir med.

    Men det er ikke meningen aa følge vestlændingen i det aa sætte nogen utenfor Norge eller det vi kalder norsk. Det er hele landet og hele folket som er vort maal, - selv om vi først vil greie op hos os selv. Og heller ikke er det meningen at de andre landsdeler er likegyldige for sprogsamlingen. Netop det syn paa den som her er fremholdt, kalder paa hver og en av dem.

Hvordan skal da fremtiden bli her i landet, skal vi nogen gang faa ett sprog fælles for by og land, vest, øst, syd og nord, - eller skal kløivingen holde sig?

    Vi maa sætte al magt ind paa at faa ett eneste norsk sprog. Her maa godviljen lægges til fra alle sider, slik som det ogsaa fra riksmaalshold er blit gjort av Fridtjof Nansen og Hjalmar Falk.

    Men vi maa bli enige om maaten, - det er det eneste der kan være tvist om, for veien og retningen, den maa selvsagt være mot det norske.

    Der er i grunden bare to maater, det er den mekaniske og den organiske (den levende). Mekanisk kan vi naa fram til ett sprog ved at vi alle litt efter litt tvinges eller ledes over i det nuværende landsmaal. Dette vilde bli et sprogskifte for svært mange. Og for andre vilde det være aa gaa fra den ene spændtrøien over i den andre. Jeg nævner heller ikke denne mekaniske maaten fordi jeg mener det kan bli alvor av den. Men den sitter i hodet paa en hel del folk, baade lands- og riksmaalsfolk, og den stænger for et sundt og virkelighetstro syn paa sprogutviklingen.

    Naar maalfolk har hat haab til denne veien, da er det fordi deres eget ideal er blit vrangsnud. Idealet er aa reise det norske sprog. Men det vrange er aa tro at sproget kan gjenreises akkurat som et bygverk i sten, f. eks. Nidarosdomen kan det. Om vi finder frem aldrig saa mange sprogmerker fra den gamle herlige norrøne sprog-dom, saa kan vi ikke derfor si til sprog-arkitektene: lag nu dette til igjen! Og nu sier jo de bedste arkitekter ogsaa om kirkene: De kan aldrig gjenreises som de var! Nordhagen vilde heller ta vor tids tanker og bygge efter dem det som manglet. Eller ogsaa vilde han ha kirken saan som den var ruinert i forfaldstiden. I den façon var den da egte, sier han. - Og endda er jo en ruin noget som kan holde sig uforanderlig i de tider den ikke brukes. Sproget er derimot ikke som kirkeruinen, dødt i forfaldet. Sproget lever altid, ogsaa i forfaldet. Og det gaar ikke an bare uten videre aa skjære væk det som i slike tider har vokset sig ind i det. En kan paa gartners vis lede og bøie og pode, men en kan ikke skjære tvers over nogen større aarer uten aa skade selve livet.

    Derfor kan heller ikke det norske sprog gjenreies paa mekanisk vis. De historiske buer er umulige som tvangstrøie for et levende maal. Derfor maa vi gaa til den andre maaten, den organiske, den levende, og spørre hvordan vi paa den veien kan faa et samlet norsk maal.

    Da maa vi gaa ut fra alt det som er levende tale i Norge idag. Fjeldenes, fjordenes, flatbygdenes maal, Nordlands og Sørlands, byens og landets, alt som gir egte, flommende uttryk for det som bølger i norske sind. Altsaa ogsaa riksmaalet. Det kan aldrig sættes utenfor, skjæres bort. For det er ikke nogen vissen gren. Der findes meget vissent paa det. Det er ikke bokmaalet som vil gjøre sig gjældende. Det er riksmaalet saa langt som det er levende og hjertefrit morsmaal for nogen folk her i landet. Alt som lever i Norge skal bøie saftkanalene i samme retning - da kommer det norske sprog.

    Samme retning - men retningen er den som de norske linjer tegner for os. Her har riksmaalet ikke samme ret som de andre. Her har flatland og fjeld og fjord en stor formon. Om os som enten har riksmaalet til morsmaal eller har øvd os saa længe og saa mye i det, at vi er levende fri naar vi bruker det, maa det sies som det heter i et brev jeg nys fik fra en av vore bedste digtere om dette: at vi bøier os glade som planten mot vinduet - mot det norske drag i folketalen.

    Men slik som stillingen er idag, maa vi si at sprogkampen har kjørt os op i et skaarfeste. Vi er kommet i en blindgate, og det holder paa at gaa krampe i det hele. Det kommer av at landsmaalet har svigtet sin landsopgave, og desuten av at saa stor en part av landets norske maalfører har holdt sig selv utenfor. Der er likesom blit to stivnede «partier» i sproget - istedetfor mange levende røster!

    Det staar for mig som om Østlandet her har den første pligt og den største opgave til aa friste aa faa landet løs av skaarfæstet og baaten paa glid.

    Jeg sier ikke at det er let aa finde de rette formene for det arbeide som her skal til. Men hvor der er et stort maal, maa der ogsaa bli en vei. Det er med det dypeste historiske og nationale alvor det nu maa hete: Østlandet fram.Kjelde: Berggrav-Jensen, Eivind og Koht, Halvdan: Østlandsk reisning. Kristiania, 1916.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen