VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Trontale

av Oscar II, ,

Gode Herrer og Norske Mænd!

De forenede Riger Norge og Sverige staar fremdeles i uforandret venskabeligt Forhold til alle fremmede Magter.

I Anledning af Storthingets Adresse af 24. Mai f. A. angaaende Neutralitet og Voldgift har Regjeringen under 15, April d. A. afgivet sin Indstilling. Jeg har derefter indledet Forhandlinger med enkelte fremmede Magter angaaende Afslutning af Voldgiftstraktater og vil senere aabne lignende Forhandlinger med andre Magter.

Det er mit Haab, at Forhandlingerne angaaende Udskiftningen af det fælles Konsulatvæsen vil lede til et for begge Riger tilfredsstillende Resultat.

Den af forrige Storthing godkjente Tillægskonvention til Handels- og Sjøfartstraktaten mellem Norge og Portugal har jeg ratificeret, hvorefter Ratifikationsdokumenterne er udvekslede i Lissabon den 9. Juli d. A.

Til at paadømme det Erstatningskrav, som er gjort gjældende mod Republiken Venezuelas Regjering for Tab paaført norske Undersaatter, er der i Carracas nedsat en Voldgiftsdomstol. En enkelt Side af Sagen vil komme under Paakjendelse af Haagdomstolen.

Det Kontor for Sjøfarten, som af forrige Storthing besluttedes oprettet i Departementet for udenrigske Sager, Handel, Sjøfart og Industri, vil træde i Virksomhed i Løbet af Høsten.

Det sidste Aar har været nogenlunde tilfredsstillende for Jordbruget, gunstigt for Skovdriften og til dels ogsaa for Fiskerierne. Skibsfarten samt Handel og Industri har derimod virket under ugunstige Vilkaar.

Ved det Forslag til Statsbudget, som vil blive Eder forelagt, er streng Sparsommelighed søgt gjennemført. Af Statslaansmidler er der alene opført de nødvendige Beløb til Jernbanebygningen, der foreslaaes fortsat efter de tidligere Forudsætninger. De til Nybygninger paa Telegraf- og Telefonvæsenets Omraade opførte Beløb har i sin Helhed faaet sin Plads paa det ordinære Budget.

Forslaget angaaende Omorganisation af Armeen samt i Forbindelse dermed om en ny Organisation af Armeens Generalstab og den geografiske Opmaaling er fremdeles til Behandling ved Administrationen.

Blandt de Lovpropositioner, som vil blive Eder forelagt, vil jeg nævne: «Lov om Tyende», «Lov om Salg og Udskjænkning af Øl, Vin, Brændevin m. V.», samt «Lov om Hvalfangst».

Idet jeg nedbeder Herrens Velsignelse over Eders Gjerning, forbliver jeg Eder, gode Herrer og Norske Mænd, med al Kongelig Yndest og Naade velbevaagen.

Kjelde: www.storinget1905.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen