VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Trontale

av Harald 5, ,
Kongens tale til det 158. Storting ved dets åpning

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser det nyvalgte Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.

Regjeringen fører en politikk for fellesskap, verdiskaping og rettferdighet.

Regjeringens mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Vår visjon er at vi kan overlate til neste generasjon noe mer verdifullt enn det vi selv overtok.

Regjeringen vil føre en politikk for bærekraftig utvikling. Norge skal være en pådriver for en ambisiøs klimaavtale med bindende forpliktelser for alle land.

I Norge har vi orden i økonomien, lav arbeidsledighet, høy sysselsetting og nyskaping i næringslivet. I andre europeiske land er det økonomisk ustabilitet, sosial uro og høy arbeidsledighet.

Det er et mål for Regjeringen at Norge fortsatt skal ha den laveste arbeidsledigheten i Europa. Det krever at vi opprettholder vår konkurranseevne.

I Norge er inntektsforskjellene redusert, og forskjeller går i mindre grad i arv enn i de fleste andre land. Vi har tillit til hverandre og til fellesskapet.

Regjeringen vil videreføre den norske velferdsmodellen som kombinerer jevn inntektsfordeling, solid økonomisk vekst, høy yrkesaktivitet og makroøkonomisk stabilitet.

Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og motvirker fattigdom. Regjeringen vil styrke ordninger som gir barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, selv om familiene har lave inntekter.

Regjeringen ønsker å fortsette samarbeidet med partene i arbeidslivet gjennom en ny avtale om inkluderende arbeidsliv.

Regjeringen vil øke tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne.

Regjeringen vil videreføre innsatsen for et seriøst arbeidsliv og bekjempe sosial dumping.

Regjeringen mener oljeinntektene skal komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Formålet med Statens pensjonsfond er å sikre god langsiktig avkastning med moderat risiko. Regjeringen vil holde fast på den langsiktige investeringsstrategien også i perioder med uro i finansmarkedene.

Den internasjonale finanskrisen har medført store kostnader både for samfunn og enkeltpersoner. Regjeringen legger stor vekt på at norske banker skal være solide.

Regjeringen vil fornye offentlig sektor, blant annet gjennom investeringer i IKT. Regjeringen følger opp digitaliseringsprogrammet og vil tilby alle innbyggere i Norge post fra forvaltningen gjennom digital postkasse i løpet av 2014. Gjennom tildeling av telefrekvenser for mobilt bredbånd og tilskudd til utbygging av bredbånd i områder som i dag mangler eller har dårlig tilbud, skal alle landets husstander sikres et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet.

Regjeringen vil legge til rette for at funksjonshemmede og andre med spesielle behov skal kunne delta i den digitale utviklingen i samfunnet ved å stille krav om at IKT-løsninger som retter seg mot folk flest blir tilgjengelige for alle.

Regjeringen har som mål at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet levealder og at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel. Regjeringen vil arbeide for reduserte helseforskjeller, og for å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Regjeringen vil investere i raskere behandling, mer moderne utstyr og nye sykehusbygg. Regjeringen vil ha utvidet åpningstid for planlagt behandling på sykehusene.

Regjeringen vil følge opp kreftstrategien for å øke kvaliteten på kreftbehandling. Helseregionene skal utrede moderne partikkelterapi mot kreft.

Regjeringen vil styrke og utvide ordningen med fritt sykehusvalg, i første omgang ved å inkludere røntgeninstitusjoner.

Regjeringen vil utvikle mest mulig enhetlige IKT-systemer innenfor helsetjenesten og utrede konsept for ordningen én innbygger én journal. Regjeringen vil fremme proposisjon om ny helseregisterlov og ny pasientjournallov for å modernisere lovverket slik at opplysningene følger pasienten.

Regjeringen vil bidra til en trygg, god og nyskapende omsorgstjeneste der IKT tas i bruk som virkemiddel for samhandling. Gjennom Omsorgsplan 2020 vil Regjeringen bidra til utvikling av velferdsteknologi, styrke samarbeidet med pårørende og frivillige og stimulere til nye arbeidsformer.

Barnehager av god kvalitet bidrar til en trygg oppvekst. Regjeringen vil forbedre retten til barnehageplass og øke tilbudet av barnehageplasser for å nå målet om to barnehageopptak i året. Regjeringen fortsetter satsingen på økt kompetanse i barnehagen. Ny barnehagelærerutdanning fra høsten 2013 skal bidra til en tettere sammenheng mellom utdanning og praksis.

Norsk skole har fått bedre resultater, og elevene lærer mer. Regjeringen vil videreutvikle fellesskolen slik at alle elever inkluderes og opplever mestring. Regjeringen følger opp den fireårige forsøksordningen med styrket lærertetthet på ungdomstrinnet.

Den største utfordringen i videregående opplæring er å få flere til å fullføre med studie- eller yrkeskompetanse. Gjennom strategien for utvikling av ungdomstrinnet, prosjektet Ny GIV og en rekke tiltak for å heve kvaliteten i fagopplæringen, vil Regjeringen fortsatt arbeide for at flere skal fullføre.

Regjeringen vil innføre rett til påbygningsår etter fagbrev for å bidra til at flere tar fagutdanning.

Regjeringen vil evaluere kvaliteten i høyere utdanning og legge fram en stortingsmelding om kvalitet i universitets- og høyskolesektoren.

Regjeringen har startet arbeidet med en tiårig langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Regjeringen vil legge til rette for et kunnskapsbasert næringsliv gjennom å fremme næringsrelevant forskning og innovasjon.

Regjeringen vil øke kostnadsrammen og statstilskuddet for studentboliger for å sørge for fortsatt god tilgang til rimelige studentboliger.

Regjeringen legger opp til fortsatt vekst i kommunesektorens inntekter, slik at de kommunale tjenestene kan bygges videre ut og innbyggernes velferd forbedres.

Regjeringen vil føre en offensiv og regionalt differensiert distrikts- og regionalpolitikk.

Regjeringen vil arbeide aktivt for at kriteriene for investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift skal videreføres i det nye regelverket fra EU.

Regjeringen vil forenkle plan- og byggesaksprosessen og legge til rette for gode bygg.

Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk over hele landet for å bidra til verdiskaping, befolkningsvekst, etablering av nye arbeidsplasser og lønnsom innovasjon. Regjeringen vil følge opp den maritime strategien og lovfeste nettolønnsordningen.

Regjeringen vil føre en politikk slik at det legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning. Regjeringen vil fortsatt videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket. Regjeringen vil vurdere en ny lov for god handelsskikk og legge til rette for utvikling, fornyelse og forbedret konkurransekraft i skogsektoren.

Regjeringen vil følge opp stortingsmeldingen om sjømatpolitikken for å realisere vekstpotensialet i de marine næringene.

Regjeringen vil følge opp klimameldingen og klimaforliket og fortsette arbeidet for effektive tiltak for kutt i klimautslippene nasjonalt og internasjonalt.

Bevilgningen til skogvern er økt kraftig og Regjeringen vil øke innsatsen ytterligere for å verne store skogarealer.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for å bedre forsyningssikkerheten for strøm og gjøre samfunnet bedre i stand til å håndtere flom- og skredrisiko.

Regjeringen vil sikre en langsiktig forvaltning og størst mulig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel. Dette skal skje innenfor miljømessige forsvarlige rammer og i sameksistens med andre næringer.

Et velfungerende og framtidsrettet transportsystem er viktig for økt verdiskaping og livskvalitet og for å ta hele landet i bruk. Regjeringen vil følge opp de høye ambisjonene i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Befolkningen skal oppleve trygghet for liv, helse og viktige verdier. Regjeringen vil fortsatt arbeide systematisk og langsiktig med samfunnssikkerhet og beredskap for å kunne møte ulike sikkerhetsutfordringer.

Regjeringen vil følge opp NOU 2013:9 «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer» og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Regjeringen vil arbeide for økt IKT-sikkerhet i tråd med Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet.

Regjeringen vil bidra til at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og deltatt i fellesskapet. Bruken av innvandreres kompetanse i arbeidslivet skal økes.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for likestilling mellom kjønnene og vil følge opp stortingsmeldingen som ble lagt fram i vår.

Regjeringen vil sikre barns rettigheter og bekjempe overgrep mot barn og ungdom.

Regjeringen vil fortsette å styrke barnevernet.

Regjeringen innfrir Kulturløftets mål om å trappe opp bevilgningene til kulturformål til én prosent av statsbudsjettet, og vil ta kulturløftet videre. Regjeringen vil endre fordelingsnøkkelen for tippeoverskuddet for å styrke idrettsformål og kulturformål.

Regjeringen satser aktivt på at samene skal kunne utvikle sitt kulturliv og bevare sine språk, og øker bevilgningene til formålet.

Regjeringen har gjennomført kirkeforliket og vil fullfinansiere trosopplæringsreformen.

Regjeringen skal føre en aktiv og målrettet sikkerhets- og forsvarspolitikk. Regjeringen vil prioritere arbeidet med å styrke Forsvarets samlede operative evne og videreutvikle Forsvaret i tråd med gjeldende langtidsplan. Regjeringen vil videreutvikle samvirket mellom Forsvaret og politiet gjennom samtrening og øving.

Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU.

Nordområdene vil fortsatt være Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet i fora som Barentsrådet, Arktisk råd og Den nordlige dimensjon.

EU er Norges viktigste økonomiske samarbeidspartner. Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk og arbeide målrettet for å ivareta norske interesser overfor EU.

Regjeringen vil bruke én prosent av bruttonasjonalinntekt for å fremme rettferdig fordeling og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Stortingsvalget gav en ny politisk sammensetning av Stortinget. Den parlamentariske situasjonen vil kunne endre grunnlaget for det videre arbeidet med flere av de bebudede sakene.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 158. Storting for åpnet.

Gitt på Oslo slott 4. oktober 2013

Under Vår hånd og rikets segl

Kjelde: www.stortinget
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen