VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Grundlinjen i vor politik - samfundssolidariteten

av Johan Castberg,
Johan Castberg (1863-1926), jurist, embedsmann og politiker, var fra Brevik. Castberg reiste i årene 1891-92 i Tyskland, Sveits og Østerrike der han studerte sosiallovgivningen. Etter noen år som sakfører, statsadvokat og sorenskriver ble han høyesterettsdommer i 1924. Fra 1900 var Castberg stortingsmann, først som representant for arbeiderforeningene på Opplandene. Senere ble han leder for Arbeiderdemokratene - en gruppe av det radikale Venstre som fra 1921 tok navnet Radikale Folkeparti. Partiet hadde et nært samarbeid med Venstre. Castberg kjempet for sosial rettferdighet og ble sosialpolitikkens fremste talsmann. Hans sosialpolitikk var kjennetegnet ved at myndighetene skulle ta ansvar for de svakeste gruppene. Castberg ble vår første sosialminister: etter å ha vært justisminister i Gunnar Knudsens første regjering, ble han sosial- og handelsminister 1913-14 i Knudsens andre regjering. Han forberedte flere lovforslag, blant annet for å styrke arbeidervernlovgivningen. Mest kjent er lovene om arverett og navnerett for barn født utenfor ekteskap, som ble vedtatt i 1915. ¿De Castbergske barnelovene¿ utløste voldsom motstand og debatt. Han kjempet også for avholdssaken.

Naar folk er kommet saa langveisfra i dette veir og i saa store flokke, da viser det hvor sterk trangen til at faa kastet lys over de moderne samfundsspørsmaal er. Det er et vidnesbyrd av de mange om, at det er gaat op for vort folk, at politikken er noget stort og hellig.

Politikken maa ikke gaa op i smaalig kjævl. Dens opgave er en anden: Politikken er, som det er sagt, den høieste form for næstekjærlighet. Men den er ogsaa den høieste og største form for retfærdighet. Politikken er den kilde, som kan samle alle kræfter om det maal, at gjøre livskaarene bedre og lysere for folket i vort land.

Overalt i de civiliserte lande ser vi, at der i de senere aar er en voksende forstaaelse av, at alle i landet staar med fælles ansvar. Solidaritetsfølelsen er vokset frem. Det politiske liv, de politiske idéer er blit revolutioneret; samfundspolitikken har for en stor del avløst egeninteressernes politik.

Der er en voldsom uro rundt om i landene i vore dager. Den store kapital koncentreres for at slaa under sig mest mulig av det som skulde være rigdomskilder for os alle. Det er samfundets pligt at kontrollere og begrænse den uhyre magt, som ligger i kapitalen, ved alles forenede kræfter. Det krav vil bli sterkere og sterkere med aarene. Vi har paa den anden side arbeiderne, som viser en stadig voksende forstaaelse av sammenslutningens magt. Og tilbøieligheten til at bruke denne magt blir større og større. Enkelte arbeidere - transportarbeiderne t. eks. - har faat en ren monopolmagt overfor os alle; svigter de, kan det bli en hel samfundsfare.

Hvor er veien ut av dette uføre, hvordan skal vi vinde frem til trygge, fredelige forhold? Vi maa lægge al vor evne ind paa at søke at gi de stridende parter følelsen av ansvaret overfor det hele samfund; de maa lære at forstaa, at svigter de sit arbeide, svigter de sin pligt mot samfundet.

Oplysningen gaar stadig frem. Dermed stiger alles krav - ogsaa arbeidernes. Med den økende oplysning har vi skapt en trang til voksende velvære; magter vi ikke at tilfredsstille den trang, er samfundet fallit. De partier, som virker for bedring av de daarligt stillede samfundsklassers kaar, er derfor i sand og god forstand konservative partier; ved at gi alburum for alle evner, vil de sikre en rolig og fredelig utvikling.

Er nu alle fri, er alle nu stillet likt, frit? Nei, der er langt, langt igjen endnu, før vi er naadd frem med grundlinjen i vor politik: Den virkelige frihet og likhet, likhet ved starten, saa det blir mulig for alle dem, som har like evner, til at naa like langt. Den teoretiske frihet er et, den virkelige et andet.

Se skolen: I selve grundlaget er der ingen likhet. Vor skole maa bringes frem saa langt som paa nogen maate mulig. Særlig gir ikke vor landsskole det rette grundlag for et frit, selvstyret land. Vi pligter at bringe langt større ofre; først og fremst er det arbeidernes pligt ikke at sky noget offer for at bringe skolen længre frem, saa alle barn kan komme paa en mer lik fot.

De sociale misforhold er stor i vore dager. Vi ser rigdomme hobes op, luksus og overdaadighet vokser, samtidig som der ligger en ynkelig fattigdom paa bunden av samfundet, - for en stor del forkomne individer som rekrutterer vore fængsler. Og over disse staar et lag av arbeidere, hvis kaar vistnok er bedret, men som føler at de ikke faar det rette utbytte av sit arbeide. Har de ikke ret til at nyde det fulde utbytte av sit eget arbeid?

Der arbeides med det problem hele verden over. Som et botemiddel mot den uforsvarlige utbytning har man reist kravet om mindsteløn. I Englands kulindustri har man faat indført lovfæstet mindsteløn; det betyr jo en vældig revolution i et saa konservativt land som England. Ogsaa hos os er der industrigrene, hvor der foregaar utbytning i stor og uhyggelig stil; i hjemmeindustrien arbeides der ofte med en ren sulteløn; samfundet maa ikke længer kunne taale at være vidne til at der er enkelte som lever paa randen av hungersnød.

Og man har reist kravet om arbeidernes andel i utbyttet. Det er et spørsmaal, som fortjener alvorlig overveielse. - En skarpere arbeiderlovgivning i det hele er et stort samfundskrav. Vi maa faa større beskyttelse for den menneskelige arbeidskraft, for barn og for kvinder.

Ved skridtvis gjennemførelse av sociale reformer vil der skapes større tilfredshet blandt arbeiderne, saaledes at de vil ligge i fred indbyrdes og i fred med samfundet. Mot det maal fører grundtanken i al vor politik.

Vi maa, som jeg før nævnte, begynde med barna. Vi vet, at dødsprocenten for de fattiges barn er dobbelt saa stor som for de rikes. Slegten svækkes ved at mødrene ikke faar den ro de trænger i tiden omkring sin nedkomst. Sykeforsikringen maa omgjøres slik, at den kan yde den fornødne hjælp til barselkvinder. Og der maa sørges for, at mødre kan faa ha sit barn hos sig den første tid. Denne sak burde alle stemmeberettigede kvinder bære frem; de burde gjøre sit til at bedre de fattige mødres kaar.

5-6000 barn fødes hvert aar utenfor egteskap i Norge. Dødelighetsprocenten for disse er tre ganger saa stor som for andre barn. Det vil med andre ord si, at mange barn aar for aar blir dræpt ved mangel paa pleie. Slikt maa ikke taales. Fædrenes ansvar maa skjærpes. Samfundet maa sørge for at disse barn faar far saavelsom mor. Og vi maa lære at faa større respekt for en mor. Vi maa lære at forstaa, at det vigtigste og helligste et menneske kan ta paa sig, det er at sætte et andet menneske ind i verden - naar hun da ogsaa vil ta paa sig det fulde ansvar som følger med.

Det er gaat med motstanden mot arbeidet for mer menneskeværdige kaar for alle barn, som det er gaat saa mange andre av vore krav. Ingen av os er andet end mennesker; vi har menneskelige følelser, og vi kan ikke i længden yde motstand mot et saa aabenbart retfærdig krav som dette om de uheldig stillede barn. Mange av høire har nu beseiret alle fordomme; de har latt hjertelaget raade og har sluttet sig til vort arbeide paa dette omraade.

Vi hadde en gang i landet en talrig husmandsstand. Den er utdød nu, for dens kaar var saa ufri, at det var ikke mulig at holde den bundet til jorden. Istedet har vi faat 10 000 nye selveiere i landet ved hjælp av den arbeiderbruk og boligbank, som vi har faat oprettet. Paa dette omraade staar vi dog endnu bare ved begyndelsen. Vi har svære, unyttede rigdomme i vor jord; la os bare lette adgangen for menneskelig arbeidskraft at slippe til. Jorden kjøpes ofte for dyrt nu, og tilbudet er for knapt. Vi har reist kravet om styrkelse av bankens virksomhetsevne, om forkjøpsret til den jord, som sælges ut av slegten, om jordbruksundervisning for smaabrukere, om utvidet adgang til at fritas for utlæg for gjæld, om utvidet laanegrænse m.v.

Omsorgen for de gamle er ogsaa en stor samfundssak. Naar folk blir gamle og deres arbeidsevne slipper op, skal de ikke sættes paa fattigkassen; vi har i mange aar arbeidet for folkeforsikringen. Det er lyktes høire at faa den sak forkludret. Utredningen av dette spørsmaal blev under Michelsens regjering mot vor protest git til en komite, som vi forutsaa bare vilde somle og søle den bort. Folkeforsikringen er en sak, som vi aldrig kan slippe.

I alt vort arbeid skal det gaa som en rød traad: Maalet er et sterkt folk, et tilfreds folk. Og vi vil ikke gi fra os noget av det vi eier. Vi har i vore naturherligheter større rigdomme end noget andet land i Europa. Himlens regn, som ved vor naturs beskaffenhet opmagasineres paa fjeldet som hvite kul, er en rigdom, som vi ikke vil kaste ut som grams for fremmede gribbe. Vi vil ikke gi fra os til den fremmede kapital det som kan utnyttes til vort fælles gagn. Mot det ræsonnement, som har git sit utslag i koncessionslovene, har der været sat igang en kraftig politisk agitation, som har været baaret av de mægtige grupper, som gjerne vil være alene om at skumme fløten av vore naturrigdomme.

Der har været andre folk, ikke et, men mange, som ogsaa har eiet store naturherligheter, men som har latt fremmede kjøpe dem. De har mistet hele sin selvstændighet derved; det har været den brutale Nemesis, at hære med kuler og krudt har fulgt den økonomiske invasjon.

Vi vil ha en almengavnlig utvikling av vore naturherligheter. La os stelle os slik, at ikke den dag kommer, da vi er leilændinger i vort eget land.

Det er en usand frase dette, at et folk ikke kan utslettes. Et folk kan virkelig la sig utslette. Men om det sker, da gaar et helt led ut av menneskeheten, et element i verdensutviklingen gaar tapt. Derfor er det en pligt ogsaa for et litet folk at hævde sig selv. Selv om det skulde gaa saaledes, at vi ikke formaadde at slaa en fiende tilbake, var det dog vor pligt at gjøre alt for at hævde vor selvstændighet. En kraftanstrengelse svinder aldrig sporlost hen; et folk, som kjæmper til det yderste for sin frihet, har ikke gjort et verk, som vil dø; det vil sætte mange gode merker efter sig.

Et folkelig vern vil vi ha, et forsvar frit for ethvert snobberi. Selve folkets sjæl maa trækkes frem for at vernet kan bli sterkt. Vi maa derfor styrke den del av officersstanden, som ligger folket nærmest - underofficererne. Utgifterne ved forsvaret maa fortrinsvis lægges paa de økonomisk sterkes skuldre. Det var en uting, en uklokskap at det nylig lyktes høire ved en fjerdedel av venstres hjælp at faa væltet en saa stor del av flaatebevilgningen over paa kontantbeholdningen, som jo væsentlig er opspart told. Den sterke forsvarsbegeistring hos høire burde ha git sig utslag i, at de som har de høieste indtægter paatok sig at utrede de ekstraordinære forsvarspenger. Blir det anledning til det, bør denne feil rettes av kommende storting.

Vort folk svækkes fysisk og moralsk av brændevinstrafikken. Drukkenskap bærer skylden for en mængde ugjerninger; brændevinet bærer en stor del av skylden for at vore fængsler er saa fyldt. Selv drastiske forholdsregler bør vi derfor ikke vike tilbake for for at faa bugt med den skade, brændevinet gjør.

Vi tror at utviklingen vil gaa sikrest og hurtigst, om vi bygger paa den samfundsordning, som er skapt ved arbeide fremover gjennem tiderne. Det vilde bli en stakket glæde man vilde faa av en revolution; den følges altid av en met eller mindre sterk reaktion. Gjennemgripende reformer, skapt av det som før er bygget op, er det vi behøver.

Smaalige pirkerier møter os paa alle kanter. La dem pirke! Al smaalighet og alle nederlag tiltrods vil vor linje og vore saker i det lange løp seire. Selv de som har bandet, maa bygge vore saker; selv de som har trampet, maa trygge dem. La os ikke høre paa de lyssky mørkeloftsforhandlere, som reiser landet rundt for at skræmme folk fra den sunde, selvstændige tænkning. La os vise, at vi vet hvad vi vil, saa vi skræmmer disse agitatorer tilbake.

Møter alle frem og stemmer i den retning, som deres egen overbevisning byr, vil ikke utfaldet av valget være tvilsomt. Demokratiets saker vil seire ved demokratiets valgseir, og ikke ved en seir for dem, som kanske er for en sak idag og mot den imorgen.

Kjelde: Samhold, 1912.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen