VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Trontale

av Oscar I, ,

Gode Herrer og Norske Mænd!

Det Norske Folk, der med uforandret Kjærlighed og hengivenhed lønnede Min ædle hedengangne Faders Bestræbelser for Rigets Held og Hæder, har ved sin Trofasthed og taknemmelighed nedlagt den uforgjængeligste Mindekrands paa sin kronede Velgjører, vor faderlige og høihjertede Kong Carl Johans Grav.

Maatte Forsynet, som udkaarede Ham til at knytte det uopløselige Broderbaand mellem tvende til fælleds Fordeel og Sikkerhed forenede Ædelsindede Folk fremdeles som hidtil, velsignende beskytte dem og hans Værk.

Arving til Hans Throner ligesom til Hans varme Ønsker for Broderrigernes Selvstændighed og Lykke, ansaae Jeg det for Min første Kongelige Pligt at fuldføre hvad Døden nægtede Foreningens stor Stifter selv at tilendebringe, og, paa en for begge Nationer tilfredsstillende Maade at ordne nogle unionielle Forholde overeensstemmende med den i Foreningsacten udtalte Lighed i politiske Rettigheder.

Hvad der betræffende Rigernes gjensidige Forpligtelser endnu staaer tilbage at afgjøre for end mere at befæste en Forening som udgjør den sikkreste Borgen for den Skandinaviske Halvøes Frihed og Uafhængighed vil, ved begge National-Repræsentationers oplyste og fædrelandssindede Medvirken i sin Tid vorde bestemt og fastsat.

Ligesom Ret og Sandhed altid skal lede Mine Bestræbelser under Opfyldelsen af Mit Kongelige Kald, saaledes bygger Jeg trygt paa Visheden om, hos Norges udkaarede Mænd, at finde det ægte Fædrelandssind, den Samdrægtighed, den oplyste og kraftfulde Bistand, der er fornøden, ikke blot for at beskytte vort Land, vore Institutioner og vore fredelige Sysler, men tillige for at udbrede Lykke og Velvære til enhver af Samfundets Dele.

Vor Fremtid er rig paa Forhaabninger, og den Omhue for at fremme Udviklingen af vore lykkelige Forholde, som fra Stiftelsen af Rigernes Forening paa os er overgaaet, har Krav paa vore alvorligste Anstrængelser. Oplysningens Velgjerninger, Samfundskræfternes Udvikling og Frihedens Hegn er Arvedele, som Vi bør overantvorde Vore Efterkommere i en forbedret Tilstand. Lysets og Fredens Seier er mindre glimrende, men varigere end Krigens og fordre ikke ringere Mod og Selvopoffrelse.

Saavel ved Min Tronbestigen som senere har jeg modtaget de meest tilfredsstillende Beviser paa samtlige udenlandske Magters forekommende og venskabelige Sindelag. Denne gode Forstaaelse har allerede viist sig virksom ved de indledende, men endnu ikke tilendebragte Underhandlinger angaaende Ophørelsen af en mod vore Handelsinteresser og vor Værdighed stridende Afgift til en af det Nordlige Afrikas Kyststater.-

Beretningen om Rigets Tilstand vil vise Eder vor Fremadskriden i administrativ og economisk Henseende under Løbet af de sidste 3 Aar. - Ved de Propositioner og Meddelelser, som ville blive Storthinget forelagte, skal jeg henlede Eders Opmærksomhed paa hvad der, under dette Storthings Samvære er ønskeligt eller nødvendigt til det Almindeliges Vel at udføre eller forberede.

Idet jeg herved erklærer Norges 11te ordentlige Storthings Forhandlinger aabnede, anraaber Jeg Forsynet om at lede og velsigne Eders Arbeider, forsikkrende Eder om hele Min Kongelige Yndest og Bevaagenhed. 

Kjelde: www.stortinget1905.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen