VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Folket tok ansvar og viste vei

av Harald 5, ,
Trontale

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gavn for fedrelandet.

Angrepene 22. juli var rettet mot Utøya og Regjeringskvartalet, men rammet hele Norge. Det norske folk svarte med å slå ring om demokratiet. Ut av det vonde vokste en sterk folkelig vilje til samhold, åpenhet og deltakelse.

I de mest kritiske timene og dagene landet vårt har opplevd siden den andre verdenskrig, tok folket ansvar for våre verdier og viste veien framover. Det styrker folkestyret. Samtidig vil tragedien prege både mennesker og samfunn i lang tid.

Vi må derfor fortsette å mobilisere fellesskapet. Som enkeltpersoner, deltakere i frivillige organisasjoner og som myndigheter på ulike nivå må vi bidra til å lege sår og gjenskape trygghet.

En hel verden har vist medfølelse med dem som ble rammet. Folk over hele verden har uttrykt sin beundring for den verdigheten det norske folk møtte terrorhandlingene med. 

Regjeringen vil gå nøye gjennom både beredskapen i forkant av hendelsene 22. juli og håndteringen i etterkant. Rapporten fra 22. julikommisjonen vil være et sentralt bidrag. I lys av denne gjennomgangen vil Regjeringen vurdere behovet for økte ressurser og eventuelle lovendringer på ulike områder.

Også på kort sikt vil det være behov for tiltak for å styrke vår sikkerhet og beredskap. I tillegg medførte terrorangrepene 22. juli betydelige ekstrautgifter på flere områder. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til nødvendige bevilgningsendringer som følge av angrepene 22. juli, utover de forslagene som allerede er fremmet.

Regjeringen vil balansere behovet for nødvendig sikkerhet og trygg beredskap mot et felles ønske om fortsatt nærhet mellom det norske folk og sentrale samfunnsaktører.

Det overordnede målet er å følge folkeviljen om et samfunn preget av mer åpenhet, mer demokrati og mer deltakelse. Det krever at vi opptrer med samme klokskap, ydmykhet og respekt som det norske folk.

Regjeringen inviterer Stortinget og det norske folk til at vi med demokratiet og det frie ord skal la menneskeverd og trygghet vinne over frykt og hat.

Regjeringens politikk er basert på en ambisjon om at:

  • Norge skal ha den laveste arbeidsledigheten i Europa og øke verdiskapingen i hele  landet,
  • vi skal forsvare, fornye og forbedre et av verdens beste velferdssamfunn,
  • vi skal lede an i den globale klimakampen.

Arbeid til alle er et hovedmål for Regjeringen. Det er betydelig usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt og det har gjennom sommeren vært stor uro i finansmarkedene. Regjeringen følger derfor utviklingen nøye. Det beste vi kan gjøre er å holde orden i eget hus, og fortsatt føre en finanspolitikk som bidrar til en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt.

Regjeringen vil videreføre innsatsen for et godt og anstendig arbeidsliv.

Regjeringen vil legge fram en jobbstrategi der hovedmålgruppen er unge med nedsatt funksjonsevne på vei inn i arbeidslivet.    

Regjeringen vil bidra til videre utbygging av omsorgstjenestene og vil følge opp avtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om Omsorgsplan 2015.

Fra 1. januar 2012 starter gjennomføringen av samhandlingsreformen, som skal gi pasienter og brukere bedre tjenester der de bor.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om rusmiddelpolitikken.

Gjennom å gi alle gode muligheter til å ta utdanning, vil vi utvikle det norske velferdssamfunnet. Regjeringen fortsetter innsatsen for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om utdanning for velferdstjenestene.

Regjeringen vil ha fokus på kvalitet og fortsette å rette oppmerksomhet mot resultatene av forskningsinnsatsen.

Regjeringen vil legge til rette for en fortsatt god utvikling av tjenestetilbudet i kommunesektoren.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om en framtidsrettet bygningspolitikk.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om forholdet mellom stat og kommune.

Regjeringen vil følge opp personvernkommisjonens rapport gjennom en melding til Stortinget.

Regjeringen vil, med basis i kirkeforliket, bidra til at Den norske kirke forblir en levende og åpen folkekirke.

Regjeringen vil jobbe for at stadig flere offentlige tjenester tilbys digitalt.

Norge vil medvirke aktivt til at klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika blir et viktig steg fram mot en ambisiøs global klimaavtale med bredest mulig deltakelse.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om klimapolitikken.

Regjeringen vil legge fram for Stortinget et forslag om innlemmelse av EUs reviderte kvotedirektiv i EØS-avtalen, og et lovforslag om videreføring av klimakvotesystemet for perioden 2013-2020.

Norge skal være en miljøvennlig og ledende energinasjon. Den fornybare energiproduksjonen skal økes og overføringsnettet for strøm skal styrkes.

Regjeringen vil legge fram en melding om utbygging av strømnettet i Norge.

Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og legge til rette for at oljeindustrien får tilgang til interessante letearealer. Det er et mål å øke utvinningsgraden i eksisterende felt.

Regjeringens målsetting er at Norge skal være et foregangsland på fangst og lagring av CO2.

Et velfungerende transportsystem på sjø og land er viktig for økt verdiskaping og livskvalitet, og for å ta hele landet i bruk. Gjennom oppfølging av Nasjonal Transportplan vil Regjeringen arbeide for å nå målene om et sikkert og miljøvennlig transportsystem som er tilgjengelig for alle.

Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk over hele landet og satse på områder der vi har særlige forutsetninger for å skape verdier.

Regjeringen vil utarbeide nye strategier for reiselivsnæringen og mineralnæringen.

Regjeringen vil legge fram en melding om landbrukspolitikk.

Regjeringen vil bidra til å videreutvikle sjømatnæringens rolle som verdiskaper langs kysten.

Regjeringen vil følge opp arbeidet med å øke beredskapen mot akutt forurensing langs vår lange kystlinje.

Regjeringen vil etter en bred høring av NOU 2011:13 om juryordningen gå grundig inn i alle viktige spørsmål knyttet til juryordningen.

Regjeringen tar i 2012 sikte på å legge fram en melding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten og en melding om vold i nære relasjoner.

Regjeringen vil føre en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Vi bygger vår flyktning- og asylpolitikk på internasjonale konvensjoner. Norsk praksis skal i hovedtrekk samsvare med praksis i andre sammenlignbare land. Regjeringen vil ha en balansert og kontrollert innvandring.

Regjeringen vil legge fram en melding om hvordan det norske samfunnet kan lykkes enda bedre med integreringen i årene fremover.

Regjeringen følger opp Kulturløftet. Gjennom Kulturløftet øker vi kvaliteten, og bidrar til at flere får delta i kulturaktiviteter, frivillige lag og foreninger.

Regjeringen vil legge fram forslag om avvikling av kontantstøtten for toåringer og styrking av kontantstøtten for ettåringer.

Regjeringen vil legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget i 2012. Anskaffelse og innfasing av de nye kampflyene vil være et sentralt tema. 

Nordområdene forblir Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen vil ytterligere styrke nordområdepolitikken i tråd med meldingen til Stortinget som blir lagt fram i høst.

Norge vil fortsette å støtte dem som kjemper for en demokratisk og økonomisk utvikling i landene i Den arabiske verden.

Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 156. Storting for åpnet.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen