VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ro og resignation

av Jens Bratlie, ,
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Debatt, Innlegg i Stortinget | Kvinnesak, Likestilling, Stemmerett, Kvinner

Jeg har bedt om ordet for at avgi den erklæring, at naar jeg ikke for tiden finder at kunne være med paa nogen utvidelse av den statsborgerlige stemmeret for kvinder, er det ikke, fordi jeg er imot denne reform i og for sig. Jeg mener ikke, at vi endnu er naadd frem til en helt retfærdig og endelig ordning av dette forhold i vort samfund. Men jeg er imot stemmeretsutvidelsen for tiden, fordi det ikke stemmer med mit syn paa, hvad der er det bedste til fremme av et samfunds utvikling, at man slag i slag kaster nye skarer av stemmeberettigede ind ved ethvert valg, uten at man har erhvervet nogensomhelst erfaring for, hvorledes tidligere utvidelser har virket, saaledes at man derav kan dra slutninger om hvorledes det vil gaa ved fortsat utvidelse. Ingen kan bestride, at vi endnu mangler erfaring om virkningerne av den store reform, at kvinder overhodet fik statsborgerlig stemmeret. Vi kan ha den bedste tro og de bedste forhaabninger allesammen med hensyn til virkningerne derav, men erfaring har vi ikke.

Den saakaldte kvindesak, arbeidet for at skaffe kvinderne bedre og med mændene mere likestillede vilkaar i samfundet, er en stor kulturbevægelse, som i vor tid gaar sin seiersgang gjennem alle moderne samfund; det er en verdensbevægelse og ikke bare en sak for Norge. Jeg mener derfor, at vi handler ret i ikke at se denne sak for snævert. Og jeg tror for min del, at man kanske gavner kvindesaken stort set bedst ved netop i denne fremskutte stilling, hvori Norge staar i dette spørsmaal, ikke paa noget omraade at foreta noget, som andetsteds kan bli betragtet og betegnet som uoverveiet eller hovedkuls.

Jeg for min del mener, at den maate, hvorpaa man bedst fremmer fortsat fremgang for det berettigede i kvindesaken i den stilling, hvori den nu befinder sig hos os, vil være, at man arbeider for, at det langt overveiende antal av kvinder i vort land, som allerede har faat stemmeret, tilegner sig bedst mulig kjendskab til og størst mulig indsigt i de offentlige anliggender, at de i størst mulig utstrækning deltar i det offentlige liv med den stemmeret, de nu har, og der gjør den indsats og gir de nye impulser, som vi alle venter av dem, og som jeg for mit vedkommende er sikker paa, at de i sin tid vil kunne gi og gjøre. 

Netop fordi Norge i denne sak staar i første række, mener jeg, at vi bør være forsigtige, saa vi ikke kommer ut paa, hvad andre vil anse som eventyr. Hvad Norge foretar i denne sak, følges med interesse i utenverdenen fuldt saa meget som her i landet; og hvis Norge nu efter det store skridt, vi nylig har tat med hensyn til kvindestemmeretten, viser ro og resignation med hensyn til videre utvidelse i nogen tid, saa tror jeg, saken derved vil vinde istedenfor at tape. Det er mit syn paa saken. Man kan forsøke at skræmme, saa meget man vil med hin tale om, at høire her sætter sig imot. Det skræmmer ikke mig. Jeg mener, at der kan komme den dag, da kanske mange flere end nu i øieblikket vil erkjende, at det stort set var til sakens bedste, at man tok den stilling, som jeg tar idag, selv om det for øieblikket ikke er populært eller kanske fordelagtig for et politisk parti at stille sig saa. Jeg stemmer altsaa for tiden imot forslaget.

Kjelde: Stortingstidende 1911, s. 2617 - 2618
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen