VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Fedrelandet er i fare!

av Vidkun Quisling, ,

NORDMENN! 

Fedrelandet er i fare!   

Under slike omstendigheter er det ikke tilstrekkelig å føre en politikk på lang sikt og ta tiden til hjelp i tillit til at kommer tid kommer råd. Det er nødvendig at vi fast og konsekvent gjennomfører vårt standpunkt.

Som den der som ministerpresident midlertidig utøver Kongens myndighet etter Norges grunnlov erklærer jeg derfor på vegne av det norske folk:  

1.

Det overveldende flertall av det norske folk har alltid vært innstillet mot kommunismen. Ingen ansvarsbevisst nordmann ønsker russiske bolsjeviktropper på norsk jord. Vi fordømmer avtalen som åpner adgangen til å besette landet vårt med den røde hær, og erklærer at vi med alle midler vil motsette oss en bolsjevikisk besettelse av Norge eller noen del derav.  

2.

Videre erklærer jeg at emigrantstyret i London representerer ikke det norske folk og har ingen lovlig eller moralsk rett til å slutte avtaler på Norges vegne.

Den nordmann som adlyder befalinger eller instruksjoner fra den tidligere konge og den tidligere kronprins eller fra emigrantregjeringen og dens organer gjør seg derved skyldig i forræderi mot fedrelandet og kan bli straffet for krigsforræderi.  

3.

Situasjonen krever videre at alle nordmenn no slutter opp om de felles nasjonale bestrebelser for å sikre fedrelandet og yter etter evne i kampen mot bolsjevismen og i arbeidet for Norges nyreising.

Derfor erklærer jeg at de nordmenn som heretter motarbeider disse bestrebelser, eller ikke lojalt medvirker, vil måtte ta alle følgene for sin folkefiendtlige og statsfiendtlige handling. De norske kvinner og menn derimot som ærlig bestreber seg på å fremme vårt folks interesser i denne skjebnetid, vil, uten hensyn til om de står tilsluttet vårt parti eller ikke, møte full forståelse og en oppriktig vilje til samarbeid.  

4.

Norges skjebne er no knyttet til Tysklands og Europas skjebne. Men en grunnbetingelse for at Europas krigsanstrengelser skal lede til framgang og seier, og dermed også Norge bli reddet, er samordnet planlegging og ledelse på det militære, økonomiske og politiske område i Europa, og at enhver av Europas forbundne stater presterer den krigsproduksjon som det er i stand til og bringer fram alle de materielle resurser og alt det menneskemateriale som står til rådighet.

Derfor erklærer jeg at Norge vil i nøye samarbeid med Tyskland med øket styrke gå inn for organisering og oppbud av alle Europas krefter, og at vi i Norge vil sette alle våre hjelpekilder inn i den felles kamp for Europas sikkerhet og framtid.

Kan Europas kraft organiseres til samlet innsats, vil utfallet av denne verdenskamp ikke være tvilsom. I stedet for å bukke under for bolsjevismen, vil det nye Europa, et fritt, et helt, et mektig Europa med indre fred og samarbeid i sannhet bli verdens herskerinne og den ledende også i den kommende verdensutvikling.  

Nordmenn! Vi vil med alle våre krefter gå inn for Norges sak, for den europeiske frihetskamp og for Europas solidaritet og nyordning. Dette er, slik som forholdene har utviklet seg, den eneste vegen til Norges redning. Det er også den eneste vegen til å skape et sikkert grunnlag for Norges og det norske folks nasjonale frihet og framtid.  

Ned med bolsjevismen!

Ned med all motstand fra nordmenns side mot Norges gjenreising!

Vekk med all lunkenhet og likegyldighet likeoverfor fedrelandets skjebne og det almene beste!

Leve Norge og vår nasjonale frihetskamp!

Leve Europas forbundne stater og deres seier over alle invasjonsforsøk!  

Leve det nye Europa!

Kjelde: "Parti og plakat NS 1933 - 1945", Tom B. Jensen og Hans Fredrik Dahl. Det Norske Samlaget, Oslo 1988, s. 256.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen