VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Den politiske uro i verden

av Haakon 7, ,
Trontale
Trontale | Storting

Hr. president, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at denne må bli til Fedrelandets gagn.

Forholdet til fremmede makter er vennskapelig.

Verden har i det siste året gjennomgått en alvorlig krise som endog truet med å føre ut i en stor krig, og det er fremdeles nok av konfliktstoff mellom landene.

Det er mitt inderlige håp at de fredsønsker som lever i alle folk, må bli de seirende, og at en varig fred må bli bygget på rettens og forsonlighetens grunn.

I samsvar med Stortingets enstemmige ønske, har regjeringen gjort det som stod i dens makt for å slå fast Norges rett til å være nøytral i internasjonale konflikter som vårt land måtte anse seg uvedkommende, og i samarbeid med de andre nordiske regjeringer har den søkt å verne vårt folks liv og interesser mot følgene av slike konflikter.

Norge har 21. desember 1938 underskrevet en avtale med Stor-Britannia, Danmark, Finnland og Sverige om begrensning av flåterustningene. Det vil bli lagt fram proposisjon til Stortinget om å godkjenne denne avtale.

Den politiske uro i verden har også skapt vanskeligheter for Norges handel. Regjeringen har søkt å møte disse vanskeligheter ved aktivt arbeid for å opprettholde gamle markeder og vinne nye for vår utførsel. Særlig har den i det siste år fått i stand traktater med en rekke stater i det nordlige Syd-Amerika og i Mellom-Amerika, som Norge ikke før hadde handelstraktater med.

De militære øvelser i 1939 vil bli foreslått holdt vesentlig på samme måte som i 1938.

Spørsmålet om gjeninnføring av distriktsbefal ved Hærens avdelinger vil antagelig bli lagt fram for Stortinget til våren.

Den teknisk-industrielle forskning og arbeidet med planlegging, nye arbeidstiltak og selvberging vil fortsatt bli støttet.

Det vil bli satt fram proposisjon om opprettelse av en fagskole for fiskere.

Tallet av arbeidsløse har i siste del av 1938 vært litt større enn på samme tid foregående år, særlig på grunn av innskrenkningen i skogsdriften. Stillingen gjør det nødvendig å fortsette med særlige tiltak mot arbeidsløsheten.

Det er besluttet at loven om trygd mot arbeidsløshet av 24. juni 1938 skal settes i kraft fra 3. juli i år, for en del administrative bestemmelser allerede fra 1. april.

Det vil bli lagt særlig vekt på å fremme boligsaken. Som første ledd i gjennomføringen av statens boligplan blir det satt fram lovforslag med sikte på å bedre boligkreditten. Bevilgningene på statsbudsjettet vil også bli foreslått øket.

Det vil bli forelagt Stortinget en plan for den videre elektrisering av jernbanene.

Ved utarbeidelsen av statsbudsjettet har en søkt å begrense alle ordinære driftsutgifter til det som anses nødvendig. For å motarbeide konjunkturnedgangen og skaffe flere arbeid, og for hurtigere å kunne løse slike viktige oppgaver som anlegg av veier, jernbaner, telefon, fyr og havner, elektrisitetsforsyningen, boligsaken, bureisingen m. v. har en funnet det riktig å foreslå sterkt økede bevilgninger til disse formål. Da det er av stor betydning for rasjonell arbeidsdrift at administrasjonen i større utstrekning enn hittil vet hva den kan regne med i de nærmeste år, er det forutsetningen at bevilgningene til disse formål i de tre første år holdes omtrent på samme høyde som i dette budsjettforslag. Det er også forutsetningen at denne budsjettøking dekkes ved lånemidler i den utstrekning det måtte bli nødvendig.

De priser som ble fastsatt for A/S Vinmonopolets varer i desember 1938, har en regnet med i budsjettforslaget.

Bevertningsskatten vil bli foreslått opphevet og delvis erstattet med en skjenkeavgift. Fylkenes bidrag til riksveienes vedlikehold forutsettes å falle bort. Ellers er det regnet med at skatter, avgifter og refusjoner oppkreves etter samme satser som for inneværende år.

Av saker som vil bli forelagt Stortinget, skal for øvrig nevnes forslag til:

Lov om yrkesopplæring for handverk og industri.  
Lov om framhaldsskoler på land og i by.  
Ny vassdragslov.  
Lov om forandringer i sjømannsloven.  
Lov om offentlige slaktehus, kjøttkontroll m.v. 
Lov om husbehovsskoger for skogløse bruk (almenninger).  
Lov om brannvesenet i byer, byggebelter m.v. og 
Lov om bygnings- og brannvesenet på landsbygda.

Jeg ber Gud signe Stortingets gjerning og erklærer Norges 88de ordentlige Storing åpnet.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen