VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Overvinne vanskeligheter

av Haakon 7, ,
Trontale
Trontale | Storting

Hr. president, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at denne må bli til fedrelandets gagn.

Stortinget er i forrige år tilkjennegitt arveprins Haralds fødsel. Arveprinsen er i enhver henseende frisk, sund og kjekk.

Forholdet til fremmede makter er vennskapelig.

Kampene i Spania og i Det fjerne Østen har øket den internasjonale spenning. Den har fylt verden med en uro, som også har berørt vårt land. Hverken Folkeforbundet eller særlige internasjonale konferanser, som også Norge har deltatt i, har formådd å avverge eller stanse disse blodige konflikter. Den norske regjering har vært henvist til å gjøre hvad der står i dens makt for å verne landet mot alt for store forstyrrelser i folkets fredelige næring.

Folkeforbundets virkeområde er blitt minket ved at Italia har meldt sig ut. Men det er mitt håp og ønske at folkene må sette sine krefter inn på i størst mulig utstrekning å gjenoprette det mellemfolkelige samarbeid for almen fred. Vårt land vil og må efter evne medvirke til alt som kan fremme dette formål, samtidig som det alltid må være en opgave for norsk politikk å holde landet utenfor krigerske forviklinger.

1937 har økonomisk sett vært et gunstig år for vårt land. Dette gjelder så vel jordbruk som skogbruk, fiske og hvalfangst, skibsfart og industri.

Stillingen for fiskerne er imidlertid fremdeles vanskelig. Det vil derfor også i 1938 bli fremsatt forslag om støtte til torskefiskeriene i form av statsgaranti for nærmere fastsatte minstepriser.

Spørsmålet om dannelse av salgsorganisasjoner av fiskere er under utredning i forbindelse med spørsmålet om lovforslag til underbyggelse av disse organisasjoners virksomhet. For fiskeutførselens vedkommende vil det likeledes bli arbeidet med spørsmålet om dannelse av organisasjoner, eventuelt med støtte i lov.

Det er opnådd internasjonal regulering av hvalfangsten for sesongen 1937-38 med deltagelse av de fleste hvalfangstnasjoner. Arbeidet med å få samtlige hvalfangstnasjoner med på fangstbegrensning fortsetter.

Det er av betydning at staten fremdeles støtter det teknisk-industrielle forskningsarbeid og arbeidet med planlegning, nye arbeidstiltak og selvbergning.

Den fremgang i erhvervslivet som var tydelig merkbar for ett år siden, har således fortsatt til stort gagn for landet. Tallet av arbeidsløse var i 1937 lavere enn i noget år siden 1930. Men tallet av ledige er fremdeles så høit - særlig i den ugunstige årstid - at fortsatte tiltak til bekjempelse av arbeidsløsheten er nødvendig.

Boligsaken må vies øket opmerksomhet. Det er nedsatt en komité til å utrede spørsmålet om en boligplan, og det vil bli foreslått en første bevilgning til et Statens boligfond. Spørsmålet om en lov om husleie vil bli optatt til behandling på grunnlag av en ved årsskiftet avgitt komitéinnstilling.

Staten bør tre støttende til for å fremme elektrisitetsforsyningen i distrikter som ennu er uten elektrisitet.

En plan for slik støtte vil bli forelagt Stortinget og det vil bli foreslått en første bevilgning for kommende termin til dette formål.

De militære øvelser i 1938 vil bli foreslått holdt vesentlig på samme måte som i 1937.

Ved utarbeidelsen av statsbudgettet for 1938-39 har man søkt å begrense alle ordinære driftsutgifter, mens arbeids- og anleggs-budgettene er holdt oppe og til dels betydelig forhøiet. For å muliggjøre forhøielser på veibudgettet er det foreslått nogen økning av veiavgiftene. Det er ellers ikke foreslått forhøielse av de gjeldende satser for skatter og avgifter.

Midler til forhøielse av tjenestemennenes reguleringstillegg efter Stortingets vedtak i 1937 er reservert.

Spørsmålet om å få lovregler om arbeidervern i landbruket er tatt op til overveielse.

Forslag til lover om yrkesundervisning for håndverk og industri, og om framhaldsskoler er under arbeid, og vil antagelig kunne legges frem for Stortinget i 1938.

Av saker som vil bli forelagt Stortinget, skal for øvrig nevnes forslag til lover om:

Norges Tannlægehøiskole. 
Småbrukeralmenninger.  
Ny vassdragslov.  
Ny lov om fiske med trål.  
Ny lov om fredning av minstemål for fisk. Ny lov om arbeidstiden på skib.  
Lover om distriktsbidrag til landingsutgifter ved norske luftruter.  
Fondsoplegning.  
Gjeldsbrev.  
Forandringer i straffeloven.  
Forandringer i skattelovene.  
Samvirkelag og administrasjonsordning for kringkastingen.

I tro på at det ved samarbeid mellem alle byggende krefter vil lykkes å overvinne de vanskeligheter som ennu er til stede, og trygge samfundets fortsatte fremgang, ber jeg Gud signe Stortingets gjerning og erklærer herved Norges 87de ordentlige Storting åpnet.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen