VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Wilhelm Thagaard

f. 1890, d. 1970 | Venstre, Hjemmefronten

Motstandsmann og prisdirektør. Thagaard var prisdirektør 1921-26, 1940-60 og trustkontrolldirektør 1926-40.

Fra september 1939 ble Thagaard satt til å lede arbeidet med å gjennomføre den ekstraordinære prisregulering i Norge. Det prisreguleringssystem Thagaard hadde utviklet frem til høsten 1940 ble i hovedsak stående resten av krigen. Thagaard motsatte seg f.eks. med hell tyske krav om at domsfullmakten skulle ligge hos prismyndighetene fordi dette var i strid med norsk rett.

Langvarige konflikter med innenriksminister Hagelin førte til at Thagaard 31.1.1942 ble avsatt som prisdirektør og arrestert. Thagaard ble erstattet av Lars Bjorheim fra NS. Dette fikk få konsekvenser.

Thagaard ble satt fri 14.9.1943 og kom etter hvert inn i Hjemmefrontens Ledelse, I slutten av 1944 kom han til London hvor han opptrådte under dekknavnet advokat Blom. I London arbeidet han først og fremst med dep.ordningen og en ny midlertidig prislov. "Lex Thagaard", forordningen av 8.5.1945 om prisregulering av ervervsmessig virksomhet, gikk lenger enn noen annen tidligere lovgivning i fredstid mht. å gi myndighetene og Prisdirektoratet fullmakt til å gripe inn i økonomien. Myndighetene fikk f.eks. rett til å regulere produksjon og nyetableringer. Prisdirektoratet hadde hatt liknende fullmakter under krigen. "Lex Thagaard" representerte slik sett en videreføring og ikke en radikal endring.
Kilde: http://www.norgeslexi.com

Wilhelm Thagaard, Wilhelm Lauritz Thagaard (født 31. oktober 1890, død 2. desember 1970) var en norsk jurist og embetsmann. Thagaard ble cand. jur. i 1916, og byfogd i Narvik i 1917. Wikipedia


1945

Tillitsfullt samvirke mellom næringsliv og stat
Valgmøte for Venstre
Bøndernes Hus, Oslo, 4. oktober 1945


Les om Wilhelm Thagaard i Wikipedia