VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi tror på Norge

av Erna Solberg, ,
Tale til Høyres landsmøte
Landsmøtetale | Partipolitikk, Høyre

Kjære venner, 
vi tror på Norge.

Vi tror på skaperkraften, på kreativiteten og på innsatsviljen til menneskene i Norge.

Vi tror på den måten vi har valgt å jobbe sammen på. 
Med tillit til hverandre, små forskjeller og felles mål.

Vi tror på det fortrinnet som kunnskap og kompetanse bygget gjennom generasjoner har skapt.

Vi tror på de mulighetene og ressursene som Norges fantastiske og varierte natur gir oss til både å nyte livet og til å skape verdier.

Derfor sier vi: Vi tror på Norge. 
Og derfor går vi til valg som et grunnleggende optimistisk parti. 
Men ikke bare derfor.

Ser vi tilbake på vår historie, er det mer som kjennetegner oss. 
Viktige trekk ved vårt samfunn som vil bli enda viktigere fremover.

Vi tror på Norge også fordi vi nordmenn alltid har søkt ut i verden for å bytte og handle med andre land og folk.

Og vi tror på Norge fordi vårt samfunn har vist evne til å endre seg i takt med tidens utfordringer.

Vårt samfunn ville aldri blitt alt hva det er, hvis Norge hadde vært innadvendt og redd for forandring.

Vår utadvendte, åpne holdning til handel og til stadig fornyelse og tilpasning er en umistelig del av det Norge vi verdsetter.

Derfor er det også en viktig grunn til at vi i Høyre kan si at - ja, vi tror på Norge.

Stortingsvalget i 2017 blir et historisk viktig valg.

Norge befinner seg i brytningenes tid.

Vi står i overgangen fra fossilsamfunnet til lavutslippssamfunnet.

Vi skalta vare på en større andel eldre enn tidligere. Eldrebølgen har vi snakket om lenge.

I disse dager feirer etterkrigsbarna sine 70-årsdager.

Digitalisering og automatiseringen i samfunnet skyter fart. 
I bransje etter bransje forandrer forretningsmodellene seg raskt.

Utfordringene det norske samfunnet står overfor, er kanskje mer fundamentale enn på lenge.

For Norge vil det neste tiåret bli en nasjonal formingstid.

I en tid med stor forandring, står vi overfor viktige veivalg. 
Derfor blir det neste tiåret en spennende tid, og derfor blir dette valget et retningsvalg.

Kjære landsmøte. Det er vi må forme det samfunnet vi ønsker for kommende generasjoner.

Det er i denne nasjonale formingstiden vi må bruke mulighetene som ligger i menneskene og i vårt langstrakte land til å skape det samfunnet vi er for.

Ikke bruke kreftene på å bekjempe endringer vi i liten grad kan påvirke.

Det er nå vi må forme det moderne Norge på en positiv måte. 
Derfor vil vi i Høyre bruke denne viktige muligheten til å skape et varmt og inkluderende samfunn, med arbeid til alle og et grønnere næringsliv.

I den tiden vi går inn i, er det en styrke at vi i Norge stort sett har bred enighet om samfunnsmålene.

Vi ønsker muligheter for alle. 
At det er lov å lykkes. 
Små forskjeller. Og at syke og pleietrengende får hjelp til å leve et verdig liv.

De store uenighetene i norsk politikk handler ikke om dette. 
Valget i 2017 vil handle om hvordan vi skal møte endringene vi står overfor.

På Facebook kan man velge mellom ulike alternativer for hva slags forhold man for tiden er i: Singel, samboer, forlovet, gift og så videre.

I tillegg har Facebook et alternativ, som jeg tenker passer ganske godt på den norske venstresidens forhold til endring, nemlig: «It´s complicated».

Venstresiden preges av to ledende partier med et vanskelig forhold til endringer. 
Ett som ikke helt vet hva det vil. 
Og ett som ikke vil noen ting.

På en måte er det forståelig. 
Endringer skaper usikkerhet. 
Og det er selvfølgelig fristende for politikere å spille på usikkerhet.

Woodrow Wilson sa at hvis du vil ha fiender, prøv å forandre noe.

Men verden rundt oss endrer seg enten vi vil eller ikke. Ny teknologi kan ikke glemmes. Andre land vil ikke bremse digitaliseringen for å verne Norge.

Den nye, offensive klimapolitikken er kommet for å bli. Oljealderen kommer ikke tilbake.

Og vi skal glede oss over at flere får oppleve en barndom sammen med bestefedre og oldemødre.

Derfor står ikke valget mellom endring og stillstand, slik venstresiden forsøker å gi inntrykk av.

I virkeligheten står valget mellom endring og forvitring.

Jeg mener Norge har de beste muligheter til å komme styrket ut av endringene. 
Men det krever en aktiv politikk.

Jeg vil løfte frem tre prinsipper som jeg mener blir viktige.

For det første trengs et tydelig og oppriktig lederskap. Det er en leders jobb å forklare hvorfor endringer nødvendig. Det gjelder for den enkelte bedrift, organisasjon - og for et land.

For det andre må vi ha gode og treffsikre virkemidler i omstillingsfasen. 
Både bedrifter og enkeltmennesker som trenger det, skal få hjelp «over kneika».

For det tredje må vi være tro mot de viktige verdiene vi bygger samfunnet vårt på.

Vi skal omstille oss, men vi skal samtidig bevare små forskjeller og et inkluderende samfunn.

Lykkes vi med disse tre: Tydelig lederskap, hjelp over kneika og å ta vare på verdiene samfunnet vårt bygger på, så vil det bli lettere å skape trygghet rundt de endringene vi står foran.

Kjære landsmøte. 
Vi har vist i fire år at vi tør ta vanskelige beslutninger når det kreves og at vi kan stå i stormen, selv om det blåser.

Jeg er klar for fire nye år som Norges statsminister.

Vi har to store politiske oppgaver foran oss.

Vi må styrke bedriftenes konkurransekraft så det skapes flere jobber. Og vi må styrke enkeltmenneskene slik at flere inkluderes i arbeidslivet.

La meg begynne med det første. 
Norsk økonomi er inne i en tøff omstillingsperiode.  
Mange har mistet jobben i oljesektoren. Vi visste at oljeaktiviteten ikke ville vare evig.

Det brå oljeprisfallet gjorde at omstillingen av vår økonomi kom mye raskere enn forventet.

Det betyr at vi må skape nok nye jobber raskere.

Jobber til ungdom som trenger å få foten innenfor og å komme i gang med voksenlivet sitt.

Jobber til arbeidsledige fedre og mødre som bekymrer seg for om de vil klare å gi barna sine den trygge oppveksten de drømmer om.

Og jobber til godt voksne som ønsker å stå lenger i arbeid.

Vi vil ha et samfunn hvor arbeidskraften tas i bruk.

Vi må skape nok nye jobber. 
Og for å betale for velferden må de skapes i privat sektor.

Det er den største utfordringen og det viktigste Høyre vil prioritere fremover.

Nye, varige jobber i privat sektor oppstår bare hvis de er lønnsomme.

Hvis kundene velger å kjøpe varene og tjenestene vi produserer. 
At de er villige til å betale en pris som gjør at bedriften har inntekter til lønninger, overskudd, skatter og avgifter.

Norske bedrifter er i en tøff internasjonal konkurranse. 
Dette vet jo dere.

Men i den politiske debatten virker det ikke som om det er like åpenbart for alle.

Vi må minne om dette hele tiden. 
Vårt velferdssamfunn er helt avhengig av dette.

Billedlig kan vi si at kostnader, skatter og avgifter gjør at norske bedrifter starter ti meter bak sine konkurrenter når startskuddet går.

Kompetanse, dyktighet og godt samarbeid gjør at mange likevel kommer først i mål.

Vi har sett venstresidens forslag til partiprogrammer. Tanken ser ut til å være at 12 meter bak fra start går nok også bra.

Budskapet vårt er at Høyre skal kjempe hardt for å redusere ti meter til ni, åtte, syv meter.

Gjennom et godt skattesystem, innovasjon, kompetanse og god infrastruktur.

Jo nærmere startstreken vi kommer når starten går, jo flere vil lykkes med å passere målstreken først.

Det er den retningen vi skal bevege vårt samfunn.

Jo flere norske bedrifter som kommer først over målstreken, jo flere kommer i jobb.

Og jo tryggere blir velferden.

Jo vanskeligere man gjør det å skape verdier i Norge, jo færre kommer i arbeid og jo svakere står velferden.

Derfor, kjære landsmøte, er årets valg et så viktig valg fordi det er et retningsvalg.

Det viktigste vi må gjøre, er å satse enda mer på forskning, utvikling og innovasjon.

Det vet vi vil legge grunnlaget for mange nye arbeidsplasser.

Vi har fulgt opp løftene fra forrige valgkamp.

Vi sa at vi skulle heve offentlige finansiert forskning til 1 prosent av BNP. 
Det har vi gjennomført.

Vi sa vi skulle støtte bedriftenes satsing på forskning og utvikling. Det har vi gjennomført.

Men skal vi løfte vår innovasjonsevne videre, trenger vi også den forskningen som kan gi grunnlag for helt nye bedrifter.

Forskning som kan gi oss viktige teknologiske gjennombrudd innen muliggjørende teknologier, som digitalisering og nanoteknologi.

Vi trenger grunnforskningen som skjer i de teknisk-industrielle instituttene. De gjør i dag mye på oppdrag fra dagens bedrifter. Men vi trenger mer av den forskningen som dagens bedrifter ikke etterspør, og som kan skape noe helt nytt - det helt revolusjonerende!

Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, så vil vi øke bevilgningene til muliggjørende teknologier.

Selv om jeg ikke er glad i å snakke om milliarder, så må vi nok tenke i slike størrelser her.

Vi går til valg på å styrke norske arbeidsplassers konkurransekraft.

Derfor lover vi moderate skattelettelser som skal gjøre det lettere å være gründer og å skape nye arbeidsplasser.

I fremtiden kan vi ikke lene oss like mye på oljeaktiviteten. Da må vi alle lene oss litt mer fremover. Det er nok å ta tak i når det gjelder vilkårene for gründerskap i Norge.

Men at noen gründere i oppstartfasen jobber for mye, det står ikke på min liste over bekymringer.

Men jeg ser at min konkurrent til statsministerjobben avlyste et besøk hos gründere.

Fordi de jobbet for lange dager, og attpåtil hadde kontor og bolig i samme bygg.

Jeg er veldig spent på om han også avlyser når han finner ut at statsministeren både har unntak fra arbeidsmiljøloven og en statsministerbolig med kontor og møterom.

Vi sa at vi skulle gjøre det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser.

Det har vi gjennomført.

Vi sa at vi skulle styrke satsingen på innovasjon gjennom Skattefunn, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Det har vi gjennomført.

Vi sa at vi skulle satse stort på miljø- og klimateknologi. Det har vi gjennomført.

Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, skal skattesystemet oppmuntre mer til nyskaping og til investeringer i norske, lønnsomme arbeidsplasser.

Utbygging av infrastruktur er også viktig for å øke verdiskapingen og få flere arbeidsplasser.

Som dere har sett de siste ukene, har Høyre og Frp blitt enige med KrF og Venstre om en ambisiøs transportplan.

Ofte snakkes det bare om store beløp.

Men vi peker ut en retning for utviklingen, vi reformerer hele sektoren og vi øker bevilgingene.

Med våre nye løsninger bygges det mer vei og bane.

Med sin motstand mot reformer, vil venstresiden sette dette i spill.

Vi har store ambisjoner for hva vi kan få til av verdiskaping landet rundt.

Men fisken fra Fosen er ikke mye verdt, om vi ikke får den frem til kundene i rett tid. Tømmer kommer på kjøl fra utlandet, hvis det er rimeligere enn å frakte det fra Hedmark.

Kjære venner,

Vi sa at vi skulle trappe opp byggingen av vei og jernbane.

Det har vi gjennomført.

Vi sa at vi skulle ta halve regningen for utbygging av kollektiv-infrastruktur i storbyene. Det har vi gjennomført.

Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, så skal utbyggingen av infrastruktur i Norge fortsette i borgerlig, ikke rødgrønt tempo.

Bedriftene i privat sektor er vant til at ramme-betingelser, konkurranse og markeder endrer seg. Det neste tiåret vil preges av at klimapolitikken verden rundt strammes til.

Paris-avtalen var et viktig fremskritt i kampen mot farlige klimaendringer. Den som skal skape verdier og arbeidsplasser i markedet må ta dette inn over seg nå.

Dette minner jeg om nesten hver gang jeg møter representanter for norske bedrifter.

Og jeg er tydelig på at de ikke kan forvente at staten skal betale for alle klimavennlige løsninger.

Når oljeinntektene faller, vil staten trenge mer penger inn - ikke mindre.

Myndighetens rolle må være å støtte innovasjon og å skape rammebetingelser og markedsplasser.

Slik at vi styrker norske bedrifters konkurransekraft når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

Vi sa at vi skulle øke satsingen på klimateknologi utover klimaforliket.

Det har vi gjennomført.

Vi sa at vi skulle styrke forskningen på nye, klimavennlige løsninger. Det har vi gjennomført.

Vi sa at vi skulle legge bedre til rettefor nye, grønne arbeidsplasser og gi norsk økonomi flere ben å stå på.

Det har vi gjennomført.

Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, så skal vi oppfylle våre klimaforpliktelser og samtidig forsterke satsingen på grønn konkurransekraft.

For å løse jobbutfordringen, vil Høyre satse på kunnskap, innovasjon og gründere, et bedre skattesystem, infrastruktur og grønn vekst.

Vi følger de tre prinsippene for å skape trygghet rundt en nødvendig omstilling. Vi viser lederskap ved å være tydelige og realistiske på hva som er utfordringene.

Vi skal gi hjelp over kneika der det trengs. Og vi skal bygge på verdien av arbeid.

Kjære landsmøte.

En stemme til Høyre i høstens valg vil være en stemme for fortsatt prioritering av konkurransekraft og jobberi neste periode.

Jeg sa at vi har to store politiske oppgaver foran oss.

Å skapenok jobber privat sektorer den ene. Den andre er å styrke enkeltmenneskene slik at flere inkluderes i arbeidslivet.

Kravene til kompetanse i arbeidslivet har økt lenge. Både et høyt norsk kostnadsnivå og teknologisk utvikling bidrar.

Den raske digitaliseringen kan skjerpe kravene ytterligere.

Ulikhetene i samfunnet vil øke dersom vi ikke klarer å inkludere alle som kan jobbe i arbeidslivet.

Derfor er dette så viktig.

Også på dette området har vi fått til mye.

Som statsminister har jeg fått møte mange av dem det gjelder.

Elever som klarer å følge undervisningen fordi det stilles krav om at de møter opp på skolen.

Unge mennesker som kommer i fast arbeid fordi det stilles krav til at de er i aktivitet for å motta sosialhjelp.

Tidligere psykisk syke som har møtt en arbeidsgiver som tok sjansen på dem, og som lykkes i den nye jobben sin.

Det gjør inntrykk å møte mennesker som igjen mestrer livet sitt.

Dette, kjære landsmøte, er det som gir politikken mening for meg.

Psykisk helse har alltid vært viktig for Høyre.

Før vi tiltrådte, var dette feltet nedprioritert.

Den forrige regjeringen fjernet den særskilte prioritering av rus og psykisk helse i helse-foretakene. Rusfeltet ble satt nederst ved det helse-politiske bordet.

Vi har flyttet rus og psykisk helse til toppen av prioriteringslisten og vi ber om støtte i valget til å fortsette den prioriteringen.

I det lange løp er forebygging mye mer effektivt enn reparering.

Flere unge mennesker forsvinner nå ut av arbeidsmarkedet på grunn av lettere psykiske lidelser.

Det er alvorlig.

Jeg er opptatt av at vi blir bedre til å få unge mennesker til å bli mer fornøyde med seg selv.

Noen stiller nærmest uoppnåelige krav til seg selv. Andre blir altfor opptatt av hva de tror andre mener om dem.

Livet byr på både opp- og nedturer.

Som politiker har jeg opplevd begge deler.

Min erfaring, og mitt budskap, er at vi alle kommer til å oppleve at vi mislykkes med noe.

Men det går over.

Hvis vi lærer av våre feil, og prøver igjen, kommer vi videre i livet.

Vi må bli flinkere til å løse psykiske helseproblemer mens de fortsatt er små.

Da må det bli enklere og lettere å få hjelp.

Vi er partiet som ser hele barnet.

Vi vet at selv verdens beste lærer trenger støtte i alvorlige mobbesaker eller hvis hjemmet svikter.

Derfor er det helt nødvendig å fortsette å bygge ut skolehelsetjeneste og psykologtilbudet i kommunene.

Kjære landsmøte.

Vi skal i neste periode ta nye initiativ for at flere unge kan mestre livene sine, komme i arbeid og bidra til samfunnet.

Mange mennesker har kommet til landet vårt fra andre steder i verden. Mange har utfordringer i vårt arbeidsmarked.

Særlig gjelder det mennesker som har vært på flukt.

Vårt arbeidsliv er spesialisert. Det krever kompetanse i fag og språk. Det blir stadig færre jobber for ufaglærte.

Det er, og vil bli, en stor oppgave for vårt samfunn å integrere alle i arbeidsmarkedet.

Vi har tatt viktige initiativ for å få det til i praksis.

Godkjenning av utdanning fra utlandet.

Rett til videregående opplæring for de som ikke får godkjent opplæringen fra hjemlandet.

Hurtigspor inn i arbeidslivet.

Vi har satt rekorder i bosettingen i kommunene slik at vi kommer i gang med integreringsprosessen.

Etablering av egne integreringsmottak.

Vi har mye på gang, og vi har sørget for et taktskifte i integreringspolitikken.

Kjære landsmøte, vi sa vi skulle styrke integreringen

Det har vi gjennomført.

Det vi har gjort denne perioden er nesten på linje med da introduksjonsprogrammet, Ny sjanse og rett og plikt til norskopplæring ble innført.

Det skjedde, sier jeg i all beskjedenhet, da jeg var kommunalminister.

Introduksjonsprogrammet har vist seg å være vellykket. Men også det kan forbedres.

Arbeidet med integrering krever at vi hele tiden jobber med å løse utfordringer som dukker opp.

Høyre vil i neste periode fortsette å forbedre integreringspolitikken.

Norske normer og verdier skal ligge i bunn.

Målet skal være å få flere i arbeid og utdanning, slik at enda flere kan bli bidragsytere til det norske samfunnet.

Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering, så skal vi styrke språkopplæringen, bli enda bedre på å anerkjenne utdannelse og øke bruken av lønnstilskudd for å få flere i arbeid.

Og vi skal ha et særlig fokus på de mødrene som blir værende på siden av det norske samfunnet.

Få saker er så viktig for å ruste mennesker for fremtiden som skolen.

Økt kunnskap for den enkelte gir også økt konkurransekraft og flere jobber på norske arbeidsplasser.

En skole som prioriterer læring, kunnskap og kvalitet er også vårt viktigste verktøy for å bekjempe forskjeller.

En god utdannelse er billetten til en klassereise.

Mange barn får heldigvis fantastisk hjelp og støtte hjemmefra.

Skolen er aller viktigst for de barna som ikke får den støtten.

Derfor gjennomfører vi tidenes satsing på videreutdanning av lærere.

Jeg vil takke ordførerne i salen for at dere har stilt opp og sagt ja til rekordmange søknader om videreutdanning.

Fortsett med det, jeg bare minner om at årets frist er 15. mars.

Den neste store satsingen skal bli tidlig innsats i skolen. Elever som blir hengende etter, skal tidlig få ekstra hjelp til å ta igjen klassen.

Det er, i likhet med videreutdanning, en satsing som vi vet vil virke.

Den vil virke enda bedre dersom vi også her har lærere med spisskompetanse på akkurat dette.

Gjennom den nye lærerutdanningen vi innfører, vil mange nye lærere få enda større faglig tyngde.

Noen lærere vil også fordype seg ekstra i begynneropplæring.

De kommer til å bli spesialister i få elevene til å knekke kodene i blant annet lesing og matematikk. Det som er helt nødvendig for å henge med.

Kjære landsmøte.

I neste periode vil Høyre foreslå at alle skoler skal ha en kodeknekker i lærerstaben.

Mye tyder på at tidlig innsats vil gi gevinster gjennom hele skoleløpet. Det vil gi mindre frafall i videregående opplæring.

Og mindre utenforskap og flere i arbeid.

Vi må fortsette arbeidet for å bekjempe frafallet også på andre områder.

Krav til lærlinger i offentlige anbud.

Økt lærlingtilskudd.

Flere læreplasser i det offentlige.

Lærersatsing på yrkesfag.

Mer yrkesrelevant teori på yrkesfagene.

Her er også valget til høsten et retningsvalg.

Venstresiden prioriterte ikke kunnskap da de hadde muligheten.

Vi prioriterer alltid kunnskap. Kjære landsmøte,

Høyre har vært, er og skal også i fremtiden være Norges fremste kunnskapsparti.

Det å være et moderne kunnskapsparti i dag innebærer å se at vi aldri blir ferdig med å tilegne oss kunnskap.

Arbeidslivet endrer seg stadig.

En god grunnopplæring er fortsatt viktig.

Men vi må oftere fylle på. Eller lære oss noe helt nytt.

Vi må også ha gode ordninger for de som står uten en god nok grunnopplæring.

For å styrke menneskene i møtet med nye krav i arbeidslivet vil Høyre, hvis vi får tillit i valget, opprette en Kompetansefunn-ordning etter modell av Skattefunn.

Kjære landsmøte. Igjen følger vi de tre prinsippene for å skape trygghet rundt nødvendige endringer.

Vi viser lederskap ved å være tydelige og realistiske på hva fremtidens arbeidsliv vil kreve.

Vi skal gi hjelp over kneika der det trengs. Vi skal satse på kunnskap, kompetanse, integrering og forebygge psykiske lidelser og rus.

Og vi skal inkludere flere i arbeidslivet for å motvirke økte forskjeller og skape muligheter for alle.

Vi har styrt i snart fire år.

Vi har gjort mye. Men vi har også mye ugjort.

Regjeringen starter nå arbeidet med en reform for at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Den har vi kalt «Leve hele livet».

Det svikter for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen

Det gjør siste del av livet tyngre å mestre for mange eldre og deres pårørende.

Reformen vil handle om mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Denne reformen kommer ikke til å bli til bak et skrivebord.

Vi skal ut i kommunene. Til eldre selv, pårørende, fagfolk, forskere, lokalpolitikere og ansatte.

Vi skal lytte. Og lære.

Jeg har alltid med meg Erling Laes huskeregel når vi arbeider med sosial- og helsepolitikk: «Det kunne vært meg.»

Det betyr at vi må sette oss inni hvordan enkeltmennesker faktisk opplever hverdagen.

Hvordan vi ville følt det på kroppen om vi var i samme situasjon.

Derfor skal vi ikke akseptere når det viktigste svikter.

Vi skal finne ut hva som er de beste løsningene.

Det som skaper trygghet og verdighet i hverdagen til dem som har stått på gjennom et langt liv.

De som fortjener at vi tar så godt vare på dem som vi kan.

Og så kjære venner, skal vi gjøre det vi i Høyre er gode på: Vi skal gjennomføre.

Å skape trygge rammer rundt menneskers liv er kanskje den mest grunnleggende jobben vi har som politikere.

Det gjelder når vi skal skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Men ikke minst når det gjelder å bekjempe kriminalitet og i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Tiden vi lever i preges dessverre på ny av internasjonal usikkerhet.

Murens fall, fremveksten av internasjonalt samarbeid og handel, og senere den arabiske våren skapte optimisme.

I dag er dessverre mye av optimismen borte.

ISIL er i dag under stadig sterkere press, men utgjør fortsatt en trussel både mot Europa og mot millioner av mennesker i Midtøsten.

Russland har brutt folkeretten, annektert Krim-halvøya og driver destabilisering for å nekte Ukraina muligheten til å bestemme over sin egen fremtid.

Handelssamarbeid, som er så viktig for norske arbeidsplasser og velferdsgoder, er under press.

Mye er fortsatt uklart rundt den nye administrasjonen i USA.

Kjære venner, jeg er tilhenger av en liberal, og åpen verdensorden.

Den har noen verdier, noen prinsipper i bunn. Det er at det ikke er makten som rår, men retten som rår.

Det er verdiene, det åpne og liberale som rår, ikke maktspråket.

Disse verdiene er dessverre ikke selvsagte.

Derfor er det viktig at vi tar vår egen, og våre alliertes sikkerhet på alvor.

Tiden for alenegang og eksperimenter i sikkerhetspolitikken har aldri vært dårligere.

I Høyre mener vi at vår sikkerhet skapes best sammen med andre.

Derfor kjære venner, skal Høyre i regjering være en garantist for at Norge er en god NATO-alliert.

Da vi overtok i 2013, var det med en hilsen fra de som hadde styrt de siste åtte årene om at Forsvaret «struttet av sunnhet» og langt på vei var ferdig omstilt.

Kort tid etter kritiserte de oss for å satse for lite på Forsvaret.

Men la oss se hva som faktisk har skjedd.

Da vi overtok, lå store deler av flåten vår ved kai.

I november i fjor seilte den største norske marinestyrken siden den kalde krigen.

Fire fregatter, fem korvetter og ubåter.

Vi sa vi skulle styrke forsvarets operative evne. Det har vi gjennomført. Nå har vi flere besetninger på skipene og færre i stab som driver administrasjon.

Vi sa vi skulle styrke tilstedeværelsen i nord. Det har vi gjennomført. Nå har vi flere seilingsdøgn med fregatter og ubåter som overvåker de store havområdene Norge har ansvaret for.

Vi sa vi skulle sørge for et sterkere forsvar av Norge. Det har vi gjennomført. Vi har fått flertall for, og startet finansieringen av, en historisk offensiv langtidsplan.

Vi skal investere mer.

Iblant annet ubåter, kystvaktskip, overvåkingsfly og kampluftvern. Vi skal fylle opp igjen materiell-lagrene. Og vi skal øve og trene mer.

Så lenge Høyre sitter i regjering, skal vi sikre at det norske forsvaret er best mulig forberedt på fremtidens, og ikke fortidens, utfordringer.

Norges frihet og selvstendighet er verdt å forsvare. Dette, kjære landsmøte, er et forsvar vi i Høyre kan være stolte av.

Vi tar et historisk løft. Vi har pekt ut en retning.

En stemme til Høyre er en stemme for et styrket forsvar og en stødig NATO-politikk.

Også på andre måter utfordres vår trygghet.

Samfunnssikkerhet og beredskap har blitt stadig viktigere.

Ikke minst har de smertefulle erfaringene 22. juli, og flere terrorangrep i Europa, vist oss hva som står på spill.

Vi er nå godt på vei til å nå målet om to polititjenestefolk per tusen innbyggere. Det gir økt trygghet.

Vi gjennomfører nå den politireformen 22. juli-kommisjonen sa var helt nødvendig. Den vil gi oss kompetanse og kapasitet til å løse flere av de store og vanskelige sakene ute i politidistriktene i hele landet.

Vi ser at responstiden i de alvorlige sakene er på vei ned. Politiet er raskere på plass når vi trenger dem mest.

Et nytt beredskapssenter og nye politihelikoptre er omsider på vei.

Vi er godt i gang. Vi skal bygge videre på dette. Fremover må vi sørge for at alle politifolkene vi ansetter kan bruke tiden sin på det som betyr mest.

Etterforske. Forebygge. Være synlig. Skape trygghet.

Det neste store satsingen i politiet bør derfor handle om utstyr og digitalisering.

Et IKT-løft for politiet vil gjøre at flere oppgaver kan løses der og da.

At det blir politiarbeid på stedet.

Vi kan oppnå bedre samhandling og økt effektivitet.

Vi må også sørge for at vårt samfunn er i stand til å møte fremtidens trusler og kriminalitet.

Vi blir stadig mer avhengige av digitale løsninger. Dermed blir vi også mer sårbare for digitale angrep.

Det stiller store krav til sikkerhet.

Høyre må også være tydelige på at Norges sikkerhet krever et digitalt grenseforsvar.

Kjære landsmøte, Høyre går til valg i 2017 på å fornye og forsterke vår forsvarsevne og en styrket beredskap mot kriser og terror.

Kjære venner.

Vi har lagt et godt grunnlag.

Vi har gjennomført viktige reformer.

Vi har gjennomført våre viktigste valgløfter: Lærerløftet. Raskere utbygging av vei og bane. Kortere helsekøer. Styrket konkurransekraft for arbeidsplassene våre.

Noen skulle da tro at vi ikke har mer å gjøre.

Jo, det har vi.

Vi har pekt ut vår retning.

Vi tror på Norge.

Et Norge som mestrer de endringer og utfordringer vi står foran.

Et Norge som kan ta vare på de viktige kvalitetene ved vårt samfunn.

Som små forskjeller. Og muligheter for alle.

Og vi skal være fremoverlent i møte med endringene, men tro mot det som gjør vårt samfunn til det beste i verden.

Derfor, kjære venner, er Høyre det beste partiet til å lede Norge inn i fire nye år.

Høyres landsmøte vedtok i fjor at vi skal gå til valg på et bredest mulig borgerlig samarbeid.

At Høyre ikke vil velge bort noen. Det vedtaket ligger fast.

Gjennom snart fire år har vi vist at vi kan styre sammen med Frp, KrF og Venstre.

Flyktningkrisen og oljeprisfallet har stilt oss overfor større utfordringer enn vi trodde i 2013.

De har vi håndtert.

Ingen har fått det helt som de ville.

Heller ikke vi.

Noen høye bølger har det vært.

Men vi har også fått til mye sammen, og vi har alle mye å være stolte av.

Det er et godt utgangspunkt for de neste fire årene.

Kjære alle sammen,

Jeg gleder meg til å drive valgkamp sammen med dere.

Vi har mye å kjempe for.

Programmet vi skal gå til valg på, skal dette landsmøtet vedta i dagene som kommer.

Denne perioden har vist at Høyre er et parti som gjennomfører.

Derfor er dette landsmøtet, dere som er her, Norges viktigste politiske verksted.

Programmet vi vedtar er grunnlaget Norge skal styres på de neste fire årene.

Det forteller hva Høyre vil bruke den nasjonale formingstiden det neste tiåret til.

Det gir retning for veivalgene Norge står overfor.

Det er en retning som handler om at vi må bevege oss fremover for å ta vare på de viktige verdiene i samfunnet.

Ikke skape forvitring ved å sette utviklingen i revers.

Programvedtaket markerer startskuddet på valgkampen.

Vi har et optimistisk budskap.

Vi skal forme et godt samfunn for våre barn å vokse opp i.

Vi tror på Norge.

Velkommen til landsmøte, til valgkamp og til gjenvalg!

Kjelde: regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen