VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Skape og dele henger sammen!

av Roar Flåthen, ,
Internasjonalt kvinneseminar
Hilsningstale | Kvinnesak, Fagbevegelsen

Kjære deltakere!

Det er en stor glede for meg å ønske dere velkommen til:

- Norge

- LO

- Sørmarka

Som dere er godt kjent med, er LO svært opptatt av kvinnepolitiske spørsmål:

- Her hjemme

- I hele vårt solidaritetsarbeid

I tillegg til det kvinnepolitiske arbeidet i forhold til land i sør, legger vi også sterk vekt på kvinnepolitikk i:

- Vårt Europa-arbeid

- Vårt samarbeid med Russland

- Vårt samarbeid med land i Øst- og Sentral Europa

Neste gang vi har denne type arrangement i Norge, håper jeg at kvinner fra flere av disse områdene også kan delta.

I disse dager legger vi siste hånd på verket når det gjelder kvinnepolitiske innspill til den store kongressen som DEFS skal avholde i Sevilla i Spania i slutten av måneden.

Både kongressen i Spania - og denne konferanser her - er viktig.

De er viktige:

- For dere

- For oss

Vi kan inspirere hverandre, og utveksle:

- Erfaring

- Kunnskap

- Ideer

Det er flere grunner til at Norge er et velferdssamfunn, og at vi har en sterk og sunn norsk økonomi. Et viktig virkemiddel for oppnådde resultater er det vi kaller for den norske - eller den nordiske - modellen:

Det vil si måten som vi samarbeider og løser utfordringer på. Dette samarbeidet kaller vi for trepartssamarbeidet. Trepart betyr at vi som fagbevegelse samarbeider med myndigheter og arbeidsgivere. Samarbeidet har også blitt omtalt som den kollektive fornuft.

I tillegg til trepartsamarbeid, har vi som fagbevegelse et samarbeid med landets sosialdemokratiske parti, Det norske Arbeiderparti. Grunnen til det siste, er at vi mener vi har mye felles.

Landsorganisasjonen i Norge - LO - og Arbeiderpartiet har samme historie:

Vi representerer arbeidsfolks historie.

Vi er to selvstendige organisasjoner, men vi har samme syn på:

- Hvilke verdier og saker som er viktige

- Hvordan samfunnet bør utvikle seg

Internasjonale økonomer som før har dømt den nordiske modellen nord og ned, må nå bite kritikken i seg. Når de nå ser til Norge, ser de hvilke resultater denne modellen har ført til:

- En sterk offentlig sektor med et gode og trygge velferdstilbud til alle (Barnehage, skole, utdanning, helse og eldreomsorg) og rettferdig fordeling

- Lav arbeidsledighet

- Et konkurransedyktig næringsliv med høy produktivitet og god lønn

Vi bruker å si at det handler om å skape og dele.

Skape og dele henger sammen!

Det er en ideologisk seier at den norske og den nordiske modellen - som er sosialdemokratiets og arbeiderbevegelsens modell - klarer seg godt i en globalisert verden.

Som jeg sa, er likestilling viktig. For meg som mannlig LO-leder er det viktig å være opptatt av kvinners situasjon.

For meg betyr likestilling at:

- Alle kvinner har en lønn å leve av

- Kvinner har like mye makt som menn på alle arenaer

- Vi har fått lik ansvars- og arbeidsfordeling i hjemmet

- Ingen kvinner føler utrygghet på grunn av at de er kvinner

Selv om Norge har kommet langt innen likestilling, kan også vi bli bedre.

Vi har nettopp feiret 1. mai.

På arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og solidaritetsdag utfordret jeg norske kommuner - lokalsamfunnene - til å bidra til økt likestilling.

Jeg presenterte dette gjennom ti punkter:

- Få flere kvinner inn i kommunestyrene og kommunale maktposisjoner

- Utarbeid lokale likestillingsplaner for hele kommunen og for kommunen som arbeidsgiver

- Opprett nærings- og sysselsettingsplaner med vekt på arbeidsplasser for kvinner, spesielt innvandrerkvinner i større kommuner

- Gi alle retten til heltidsstillinger og få flere over på faste stillinger

- Rydd opp i helseskadelige arbeidstidsordninger

- Opprett læreplasser for helsefagarbeidere

- Bidra til forsøk med sekstimersdag / 30 timers uke

- Bidra til møteplasser for innvandrerkvinner og arbeidslivets parter

- Sikre krisesentertilbud og bidra til voldtektsmottak

- Innfør gratis timer i skolefritidsordningens og sikre full barnehagedekning

Vi er også nå i gang med å legge om hele pensjonssystemet vårt. I dette arbeidet er det viktig å sikre at kvinnene får ivaretatt sine rettigheter. Her er LO vaktbikkje, og vil ikke tolerere at kvinner skal komme dårlig ut. De bør få bedre betingelser enn det de allerede har i dag. Jeg vet at dette er problemstillinger dere vil diskutere grundig her på Sørmarka.

Jeg vil derfor fokusere på noen saker som LO generelt er opptatt av, og som gjelder for både kvinner og menn i fagbevegelsen:

- Fortsette vårt arbeid for å få flest mulig i arbeid. Som dere vet er arbeidsledigheten i Norge lav. Dette er bra, og noe vi vil kjempe for å beholde

- Stå vakt om en sterk offentlig sektor, som sikrer arbeidsfolk grunnleggende sosiale rettigheter

- Opprettholde og videreutvikle det omfattende trepartssamarbeidet vi i dag har mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Dette samarbeidet kan best opprettholdes om vi fortsatt har en sosialdemokratisk regjering i dette landet. Konservative regjeringer ønsker en svekkelse av denne type samarbeid. Derfor er LO opptatt av å støtte partier som står for denne type politikk

- Sikre at vi beholder norske industriarbeidsplasser og et anstendig lønnsnivå for våre medlemmer

- Sikre at vi har et lovverk som beskytter arbeidstakere. En god arbeidsmiljølov er en forutsetning for et anstendig arbeidsliv

- Kamp mot sosial dumping

- Sikre at ikke lønnsforskjellene i samfunnet blir for store

- Fortsette vårt arbeid for lik lønn for arbeid av lik verdi

- Fokusere enda sterkere enn vi har gjort til nå på de miljøpolitiske utfordringene vi står overfor

Ja, utfordringene står i kø, både i de land dere kommer fra og i Norge. Virkeligheten er svært forskjellig fra den dere møter i Norge og den mange av dere møter i deres daglige arbeid for bedre faglige rettigheter for medlemmene deres. Derfor er det så viktig at dere møtes og diskuterer både felles og forskjellige utfordringer.

Derfor er internasjonal solidaritet så viktig.

Jeg kan love at LO vil fortsette vårt solidaritetssamarbeid.

Arbeidsfolk må stå sammen mot kapitalkreftene. Frihet, likeverd, rettferdighet og solidaritet skal alltid være grunnstein i vår arbeid.

Lykke til med resten av seminaret!Kjelde:
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen