VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Trontale

av Harald 5, ,
Åpningen av det 152. storting
Trontale | Innenriks

Ærede President, Folkets representanter.

 

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for fedrelandet.

Norge er mulighetenes samfunn. Menneskene er vår viktigste ressurs. Gode muligheter for den enkelte til å delta i samfunns- og arbeidslivet, et høyt utdanningsnivå og landets naturgitte ressurser gir oss rike muligheter for ny utvikling.

Regjeringen vil styrke, fornye og videreutvikle fellesskapet. Vi skal strekke oss mot visjonen om å være verdens mest inkluderende samfunn der alle er med. Regjeringen vil legge til rette for å skape og for å dele, slik at mennesker kan leve gode og meningsfylte liv over hele landet.

FN anser Norge for å være ett av de beste land å bo i. Det forplikter oss. Derfor skal vi bruke de store mulighetene vi har i internasjonalt arbeid mot fattigdom og for en fredeligere verden. Norge skal være en fredsnasjon og en miljønasjon.

Målene for den økonomiske politikken skal være arbeid til alle, en bærekraftig utvikling, en mer rettferdig fordeling og styrking av velferdsordningene. Budsjettpolitikken skal bidra til en stabil økonomisk utvikling både på kort og på lang sikt. Regjeringen legger derfor handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken.

Norges olje- og gassformue gir store inntekter. Statens pensjonsfond vokser raskt og vil sikre at formuen også kommer senere generasjoner til gode. Regjeringen vil legge stor vekt på en etisk forsvarlig forvaltning.

Regjeringen vil videreføre samarbeidet med partene i arbeidslivet. Moderate inntektsoppgjør er nødvendig for å sikre et  konkurransedyktig næringsliv i fastlands-Norge og en lav arbeidsledighet. Det er et mål å sikre et arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og å hindre sosial dumping.

Regjeringen vil våren 2008 legge fram en stortingsmelding om arbeidsinnvandring.

Arbeidet mot rasisme og diskriminering prioriteres høyt, og Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag om ny lov mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne våren 2008.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om samepolitikken.

Regjeringen vil fortsette å styrke kommuneøkonomien, slik at kommunene kan forbedre tjenestetilbudet innenfor bl.a. barnehage, skole og pleie- og omsorgstjenesten. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene vil bli lagt fram i Kommuneproposisjonen for 2009. Regjeringen vil også legge fram en melding om lokaldemokratiet våren 2008.

Det vil bli lagt fram en proposisjon om forvaltningsreformen der de framtidige oppgavene som skal overføres til de nye regionene omtales.

Regjeringen vil i 2008 innføre en støtteordning for nyetablerte vekstbedrifter i distriktene, og vil i løpet av 2008 opprette et kompetansesenter for distriktsutvikling.

Regjeringen vil legge fram en proposisjon med forslag til ny plan- og bygningslov. Det vil bli lagt opp til styrket kontroll og tilsyn i byggesaker og skjerpete krav til universell utforming.

Regjeringen vil i 2008 legge til rette for at alle som ønsker det, skal få barnehageplass. Målene for barnehageløftet er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag om endret formål for barnehagen og grunnopplæringen våren 2008.

For å styrke opplæringen i grunnskolen vil Regjeringen fra 2008 øke skoleuken med tilsammen fem timer på 1. til 4. trinn. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om språk i grunnopplæringen.

Regjeringen vil høsten 2007 legge fram en stortingsmelding om evaluering av kvalitetsreformen. Det vil bli lagt fram en stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning på videregående og høyere nivå.

Regjeringen vil i løpet av 2008 legge fram en stortingsmelding om universitetsmuseene. I meldingen vil sammenhengen mellom forskning, forvaltning av samlinger og formidling med utgangspunkt i universitetsmuseene, bli drøftet.

Økt forskningsinnsats er et mål for Regjeringen. Rekruttering og utdanning av dyktige forskere er viktige forutsetninger for å lykkes. Regjeringen vil legge fram en melding om forskerrekruttering våren 2008.

Regjeringen vil fortsatt styrke sykehusenes økonomi. Ventetidene skal holdes nede. Nødvendig fornying av dagens sykehusbygg og -utstyr skal sikres.

Regjeringen følger opp Omsorgsplan 2015, der det legges vekt på kompetanse, rekruttering, kvalitet og forskning. Regjeringen foreslår at det bygges 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger fram til 2015.

Evalueringen av rusreformen viser at det har skjedd positive endringer i tilbudene til rusmiddelavhengige. Regjeringen vil legge fram en opptrappingsplan for rusfeltet.

Opptrappingsplanen for psykisk helse vil bli fulgt opp i 2008. Det psykiske helsetilbudet til barn og unge skal prioriteres.

Regjeringen vil legge fram en nasjonal strategi om rehabilitering.

Regjeringen fører en aktiv og helhetlig politikk for å bekjempe kriminalitet. Regjeringen vil forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre.

Regjeringen vil fortsette kampen mot gjengkriminalitet. Rekruttering til og aktivitet i gjengene skal reduseres. Utbytte fra kriminell virksomhet skal inndras. Kriminalitet skal ikke lønne seg.

Volden som utøves innenfor hjemmets vegger, er et offentlig anliggende. Politi og rettsapparat skal øke innsatsen for å bekjempe vold mot kvinner og barn. Regjeringen vil utarbeide en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Regjeringen vil legge fram en ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Regjeringen har kommet langt med å redusere soningskøen og vil intensivere arbeidet med å fjerne køen.

Regjeringen vil legge fram forslag til felles ekteskapslov.

Det vil bli lagt fram en stortingsmelding om menn, mannsroller og kjønnslikestilling, med vekt på å inkludere gutter og menn i det framtidige likestillingsarbeidet.

Regjeringen vil legge fram en handlingsplan mot kjønnslemlestelse og styrke innsatsen mot tvangsekteskap.

Regjeringen innfrir kulturløftet. 2008 skal være markeringsår for kulturelt mangfold, hvor målet er å synliggjøre og skape forståelse for kulturelt mangfold i Norge.

Regjeringen vil legge fram en melding om staten og Den norske kirke.

Utvikling av ny og lønnsom næringsvirksomhet er viktig for å opprettholde dagens velferdssamfunn. Regjeringen vil legge til rette for næringsutvikling, innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv. Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om innovasjonspolitikk i 2008.

Norge går med i EUs nye rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon i perioden 2007-2013.

Regjeringen vil etablere et statlig investeringsfond. Fondet skal bidra til kommersialisering av innovasjoner, og det skal ha miljøteknologi som ett av sine fokusområder.

Regjeringen vil presentere en maritim strategi og en nasjonal reiselivsstrategi.

Regjeringen vil arbeide for å opprettholde et levende landbruk med variert bruksstruktur over hele landet. Regjeringen ønsker å sikre utøverne i landbruket inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper, og vil ha et sterkt importvern for innenlandsk landbruksproduksjon.

Et rent og rikt hav er viktig for å opprettholde livskraftige kystsamfunn. Regjeringen vil sikre en bærekraftig havbruks- og ressursforvaltning. Bekjempelse av det ulovlige fisket i Barentshavet vil ha høy prioritet.

Den økte satsingen på en moderne veginfrastruktur i hele landet skal fortsette. Regjeringen vil styrke miljøvennlig transport, og modernisere jernbanen for å gjøre den mer konkurransedyktig som transportmiddel.

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å sikre bredbånd i hele landet.

En brukervennlig og døgnåpen elektronisk forvaltning med gode selvbetjeningsløsninger er sentralt i Regjeringens arbeid med fornying av offentlig sektor. Regjeringen vil legge fram et lovforslag som sikrer at all ny IKT rettet mot allmennheten skal være universelt utformet.

Regjeringens mål for petroleumsvirksomheten er å sikre langsiktig ressursforvaltning og verdiskaping på norsk kontinentalsokkel, innenfor miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlige rammer og i sameksistens med andre næringer.

Regjeringen fortsetter arbeidet med å etablere fullskala anlegg for CO2-håndtering og bidrar økonomisk til dette. Målet er å videreutvikle norsk kompetanse og teknologi slik at Norge kan bli ledende innen håndtering av CO2.

Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken. Våre klimamål er svært ambisiøse, og Norge skal være en pådriver for å få i stand en mer omfattende og ambisiøs internasjonal klimaavtale til å etterfølge Kyoto-avtalen.

Regjeringen vil føre en aktiv og åpen europapolitikk som synliggjør og ivaretar norske interesser. Energi og klimaspørsmål vil stå sentralt i dialogen med våre nordiske naboer og EUs medlemsland.

Regjeringen vil videreføre et aktivt engasjement i FN og NATO, som forblir de viktigste institusjonene for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Regjeringen fortsetter arbeidet med å utvikle og modernisere Forsvaret slik at struktur, kompetanse og kapasitet blir bedre tilpasset de sikkerhetsutfordringene vårt land stilles overfor. I den forbindelse vil Regjeringen legge fram forslag til ny langtidsplan for Forsvaret våren 2008.

Regjeringen vil fortsatt prioritere militær tilstedeværelse i nordområdene. Samtidig vil Regjeringen fortsette å styrke Norges evne til å delta i internasjonale operasjoner og flernasjonale reaksjonsstyrker, blant annet ved en styrking av Hæren i 2008.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om samfunnsansvar, internasjonalt arbeid og initiativ. Meldingen vil omhandle forventningene til næringslivets opptreden i utlandet og myndighetenes rolle i forhold til bedrifters samfunnsansvar.

Arbeidet for kjernefysisk nedrustning og for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen vil ha særlig prioritet. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om Norges arbeid for nedrustning i denne stortingsperioden.

Gjennomføringen av målene i nordområdestrategien vil være blant Regjeringens hovedsatsingsområder. Samarbeidet med Russland, spesielt innen miljø, energi, næring og nordområdespørsmål, vil fortsatt ha høy prioritet. Det gjelder særlig det grensenære samarbeidet.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om den norske innsatsen for å forebygge humanitære katastrofer. Bakgrunnen er truslene fra klima- og miljøendringer, befolkningsvekst, migrasjon og urbanisering, samt økningen i antallet sårbare stater.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om den norske innsatsen for kvinner og likestilling i utviklingspolitikken.

Regjeringens engasjement for å sikre vaksiner til verdens barn vil bli videreført.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjerning, og erklærer Norges 152. Storting for åpnet.

Kjelde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/Trontaler.html?id=87094
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen