VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Tiltak for mer åpenhet og demokrati

av Jens Stoltenberg, ,

Regjeringen har helt siden 2005 vært opptatt av å føre en politikk som bidrar til mer åpenhet og mer demokrati. Det vil vi være også framover.  
La meg nevne fem områder hvor dette har vært særlig synlig.

For det første fører denne regjeringen en aktiv integreringspolitikk.  
At innvandrere med en annen etnisk og kulturell bakgrunn enn flertallets gis reell mulighet til deltakelse i samfunn og arbeidsliv bidrar åpenbart til mer demokrati.

Her har vi gjennomført en rekke tiltak.

- Lav ledighet og høy sysselsetting bidrar til at vi har lavere ledighet enn de aller fleste andre europeiske land også i innvandrerbefolkningen.

- Vi har doblet rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Denne er økt fra 300 til 600 timer.

- Og vi har innført full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass, og en ordning med gratis kjernetid for alle barn i områder med stor innvandrerbefolkning.

For det andre har vi gjennomført en sterk satsing på frivillighet og på kulturlivet.

Dette er områder som bidrar til deltakelse og styrker muligheten til frie ytringer. 
Kulturløftet var det første løftet regjeringspartiene la fram. 
Og det har vært en suksess. Norsk kulturliv blomstrer.   
Innen 2014 skal kulturens andel av statsbudsjettet være på 1 prosent.  
Vi har fulgt opp. Overføringene til kulturformål har økt med 3,8 milliarder siden 2006.

Og vi trapper opp frivilligheten.  
Opptrappingen mot en milliard kroner i momskompensasjon er den største satsingen på statsbudsjettet til frivillig sektor noen sinne.  
For neste år er det foreslått 627,5 millioner kroner til denne ordningen.

For det tredje har vi gjennomført endringer i valgloven.

- Valglokalene kan ha oppe en time lenger. (MRK: Det kunne de også før 2002)

- Vi har gjort det enklere å kreve valg over to dager.

- Og det er gjennomført forsøk med elektroniske valg og med stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunevalget nå i høst.

Dette er tiltak for å forsøke å få mer demokrati, for å øke valgdeltakelsen og gjøre det enklere å delta.

For det fjerde slår vi ring om pressestøtten og allmennkringkastingen.  
Dette bidrar til mer mangfold, mer åpenhet og gir gode vilkår for en kritisk og kompetent presse.  
Vi har økt pressestøtten med 43,7 millioner kroner (MRK: nominelt).  
Avisenes nullsats på moms utgjør en støtte fra det offentlige på over 2 milliarder kroner.  
Dette er gode ordninger for å sikre et avislesende folk en mangfoldig og god presse.

Og for det femte har vi forbedret innsynsmulighetene i regjeringens og forvaltningens arbeid ved å innføre offentlig elektronisk postjournal.  
Også dette bidrar til mer åpenhet.

Dette, president, er alt sammen tiltak som regjeringen har gjennomført som bidrar til mer åpenhet og mer demokrati.  
Vi er ikke i mål.  
Men vi er godt i gang.  
Som jeg understreket i mitt første innlegg, handler imidlertid åpenhet og demokrati om langt mer enn lover, bevilgninger og vedtak.

Derfor er ansvaret for at vi er et åpent og demokratisk samfunn noe vi alle må ta i fellesskap.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen