VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Europaforum

av Jonas Gahr Støre, ,
Møte i nasjonalt Europaforum
Åpningstale | EU

Venner,

Jeg vil ønske dere alle hjertelig velkommen til dette første møte i et nasjonalt Europaforum.

Vi er på et litt utradisjonelt - og ikke minst et spennende sted - Oslos første trafostasjon, her hvor den første elektrisiteten til byen kom fra Hammeren kraftverk. Og som mange av dere er klar over vant Norsk Design- og Arkitektursenter for et par uker siden Statens Byggeskikkpris.

En trafostasjon, ved Akerselva, som arena for norsk europadiskusjon - det gir assosiasjoner, for meg, til noe kraftfullt, utviklende, energi, god design, "gnister" og "gjenbruk" og "nyvinning" - det er bra!

Jeg har sett frem til å sette i gang dette Europaforum. Ideen kan flere ta ansvar for - den kom som ønske om å kunne løfte blikket i diskusjonen om Europa sammen - inspirert fra erfaringer i andre land - men utformet for norske forhold.

I Soria Moria - erklæringen er Regjeringens plattform tydelig:

Basert på vår nåværende tilknytningsform ønsker vi at Norge skal være en aktiv bidragsyter for å skape et solidarisk og trygt Europa.

Vi vil utnytte felles muligheter, ta vår del av et europeisk ansvar, og markere våre verdier om fellesskap og solidaritet.

Regjeringen vil føre en aktiv, tydelig og åpen europapolitikk. Vi vil - offensivt - ivareta norske interesser overfor EU.

I Stortingsmelding nr 23 om gjennomføring av europapolitikken - som i disse dager behandles i Utenrikskomiteen - kommer det klart frem at Regjeringen ønsker mer debatt og styrket kompetanse om europeiske spørsmål i det norske samfunn.

Åpenhet og dialog er stikkordene - og en forutsetning for en aktiv europapolitikk.

Europa-debatten har lenge kretset rundt to ord - ja eller nei. Det er ikke uvesentlig. Men vi må videre og dypere, få en samtale om hva endringene i Europa betyr for oss - og hva vi kan bety for Europa.

Vi ønsker å trekke alle med i Regjeringens løft i norsk politikk overfor Europa. Et nasjonalt Europaforum er ett av flere svar på denne utfordringen.

I dette forum er imidlertid jeg, statssekretær Stubholt - og mine medarbeidere i departementet - mer tilrettelegger enn premissleverandør. Vi skal invitere til og ikke styre debatten.

Europaforum kommer med andre ord i tillegg til våre faste konsultasjoner, blant annet med arbeidslivets parter, med organisasjoner, ekspert- og forskermiljøer, regionale myndigheter og med Sametinget. 

Vår tanke er at dette bør bli et forum for aktuell politikk der mange synspunkter kan brynes mot hverandre. Sentrale europeiske utviklingstrekk - og virkninger for Norge - både nasjonalt og i en bredere europeisk sammenheng.

I motsetning til den årlige Europakonferansen, skal Europaforum ha en mindre krets - for å muliggjøre en enda mer aktiv diskusjon. Målet er ikke å konkludere eller bli enige. Min ambisjon er å få til en nyansert og konstruktiv debatt og økt kunnskap.

I dag er vi i Oslo med denne kretsen. Så vil kretsen og stedsvalg variere. Vi tar sikte på å organisere et nasjonalt Europaforum andre steder i landet - i samarbeid og med arrangører i miljøer med særlig kunnskap om og interesse for tema, fra år til år.

I dag er to temaer satt på dagsorden: Energi - som jo passer godt i denne tidligere trafostasjonen - og det likeså høyaktuelle temaet migrasjon.

For det første:

Energisikkerhet, energiforsyning og energiavhengighet er alle kjernepunkter også i dagens utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Gasskonflikten mellom Russland og Ukraina førte til at EU har satt søkelys på energitilførsels-problematikk, på bakgrunn av Russlands dominerende posisjon innen gassleveranser til mange medlemsland. Energipolitikk er på toppen av EUs dagsorden.

For det andre: Migrasjon.

Også her er det mange viktige innfallsvinkler. Norge har, i likhet med EU, lagt vekt på en helhetlig tilnærming til utfordringene når det gjelder både migrasjon og flyktninger. For det er viktig å ha med seg de positive effektene av migrasjon - de økonomiske og samfunnsmessige perspektivene, fordelene - både for hjemland og vertsland - men utfordringene er der også, de er reelle.

Både energi og migrasjon er emner som vil engasjere og stimulere til debatt. Ved neste korsvei, og med lengre planleggingshorisont, ønsker jeg innspill fra dere til temaer for Europaforumet.

Formen på Europaforumet er heller ikke hugget i stein. Vi skal alle være med å utvikle forumet til en god arena for diskusjon. Jeg har lagt vekt på en god spredning på deltakelsen i dette første møtet. Enkelte representanter vil trolig være hyppige deltakere, mens andre vil "skiftes ut" og variere i tråd med de emner som settes på dagsorden. Jeg har sett etter naturlige kontaktpunkter i valget av representanter for blant annet arbeidslivets parter, regionale og lokale myndigheter, europaforskere og frivillige organisasjoner.

For eksempel har vi overlatt til Norsk Forening for europaforskning å plukke ut tre representanter. Representantene fra arbeidslivets parter er valgt av formannen i Konsultativ komité. Bakgrunnen for denne utvalgsmetoden har vært å skape størst mulig frihet til miljøene selv. Partigruppene på Stortinget har plukket ut to representanter hver. Media og andre interesserte er også invitert til å følge debatten, i den grad plassen tillater, fra gang til gang.

Men - når jeg ser meg rundt her nå - slår det meg - ikke ta det ille opp - at vi må engasjere de unge bedre. Det er Europas og Norges fremtid dette i bunn og grunn handler om. Jeg har selv noen ideer om en mulig arena, men tar med glede også imot innspill fra dere.

Igjen, til dere alle, velkommen til dette første "historiske" møtet i Nasjonalt Europaforum i Norge.

Kjelde: http://www.odin.dep.no/ud/norsk/aktuelt/taler/minister_a/032171-090705/dok-bn.html
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen