VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

AFP skal videreføres!

av Roar Flåthen, ,

Kjære alle sammen!

 

Som LO-leder er jeg glad for å være her i Årdal 1. mai.

 

Gratulerer med dagen!

 

Det heter at vi skal være stolte, men ikke fornøyde.

 

I dag vil jeg legge mest vekt på det første:

 

- Som LO-leder er jeg stolt over LO i Årdal og Gudbrand (Ingolfson)

- Som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet er jeg stolt over kommunepartiet og Arild Ingar (Lægreid)

 

Dere har bidratt til et lokalsamfunn hvor det er godt å leve:

 

- Et samfunn med sterkt fellesskap

- Et samfunn med tro på framtida

- En rød kommune!

 

Årdal er et viktig stykke Norge dere kan være stolte av!

 

Kjære venner!

 

Det er en myte at det er motsetninger mellom offentlig og privat sektor.

 

Tvert imot:

 

- Det er en sterk sammenheng

- De deler skjebnefellesskap

 

Årdal er et av landets beste eksempler på det!

 

Gjennom historien har industrien gitt gode skatteinntekter til lokalsamfunnet.

 

Samtidig har det offentlige sikret gode velferdstilbud til alle.

 

For oss som tilhører arbeiderbevegelsen handler det om å skape og dele.

*********.

Min rolle er LO-leder. Men jeg er også far - og ikke minst bestefar.

 

Derfor er jeg glad for at dere har valgt parolen "Alle barn har rett til utdanning og lek".

 

Jeg er opptatt av at vi må ha en skole der alle har like muligheter.

 

Det er fellesskapsløsningene som sikrer oss trygghet, uansett alder.

                              *********.

  "Samhold må til" er slagordet på et bilde fra 1. mai-markeringen på Årdalstangen i 1957.

 

Det er samhold som har gitt:

 

- LO innflytelse

- Arbeiderbevegelsen makt

- Gjort Årdal og Norge til velferdssamfunn

 

De som samlet seg til 1. mai-markering i 1890 kunne umulig forestille seg hvilket samfunn vi skulle ha i dag.

 

Men jeg er sikker på at:

 

- De så framover

- De hadde drømmer

- De tenkte stort

 

Samtidig var de opptatt av å løse små og store oppgaver.

 

De bidro til endre og bygge samfunnet, gjennom små og store skritt.

 

Heller ikke vi som står her i dag kan forestille oss hvordan samfunnet vil være om hundre år.

Men vi må gjøre som de gjorde for 117 år siden:

 

- Vi må se framover

- Vi må ha drømmer

- Vi må tenke stort      

*********.

Dere har grunn til å være stolte!

 

Dere i Årdal har klart omstillingsjobben.

 

Det er nok et eksempel på hvor riktig den norske modellen er for å løse utfordringer.

 

Hvor viktig det er med fagligpolitisk samarbeid.

 

Dere har etablert ca 210 nye industriarbeidsplasser og at det kan skapes ytterligere 400 innen 2010.

 

- Dere fikk en enorm utfordring

- Dere tok den

- Og dere løste den

 

Det er etter min mening ikke annet enn imponerende!

 

Jeg vil si som arbeiderkjempen Haakon Lie sa på Hydro-konserten i Oslo i april i fjor.

 

- Dette er et veldig godt bevis på at Årdal i høyeste grad lever - og fremedels skal gjøre det lenge framover!

*********.

 

I et intervju med Aftenposten 23. mars advarte Høyre-leder Erna Solberg LO mot å knytte seg for tett til Arbeiderpartiet.

 

- Det kan skape problemer for fagbevegelsen etter et regjeringsskifte i 2009, advarte Solberg.

 

Jeg vil berolige Erna Solberg: Vi skal ikke ha noe regjeringsskifte i 2009!

 

Vi har ikke glemt hvordan det var sist hun og høyrepartiene satt i regjering.

 

Dere har sikkert heller ikke helt glemt Erna Solberg og Høyre.

 

Er dere usikre, så kan jeg minne dere om at det var hun som mente at å etablere en dørfabrikk i Årdal er som å møte seg selv i døra.

 

Hadde Jens Stoltenberg lyttet til henne og Høyre, hadde trolig den nye fabrikken til Dooria havnet i Finland.

*********.

 

I år er det hundre år siden den første landsomfattende tariffavtalen ble i inngått i Norge.

 

Den ble til etter lang tids kamp og strid.

 

Men: I jubileumsåret ber Norges nest største parti, Fremskrittspartiet, om tilslutning fra norske arbeidstakere på blant annet motstand mot landsomfattende lønnsavtaler.

*********.

 

LO har nesten 840.000 medlemmer.

 

Siv Jensen beskylder oss for å ikke ivareta interessene til medlemmer som stemmer Frp.

 

Jeg vil si til partiformannen:

 

- Ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve avvikling av sentrale lønnsoppgjør og tariffavtaler

- Ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve et svekket stillingsvern og kutt i dagpengeordningen

- Ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve fjerning av fagforeningsfradraget

 

Nei, Siv Jensen, det er du som svikter dine velgere som er LO-medlemmer!

 

Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det: LO skal ivareta interessene til alle arbeidstakere, uavhengig av om de stemmer Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet.

*********.

 

Ved stortingsvalget i 2005 sa LO at vi ønsket oss en regjering som jobber med oss, ikke mot oss.

 

Det har vi fått.

 

Allerede halvveis på veien har regjeringen levert på tre av fire saker som er viktig for oss som arbeidstakere.

 

Jeg skal ikke ramse opp alle disse, men bare kort nevne:

 

- Økt bevilgningene til kommunene og stoppet privatiseringen

- Berget arbeidsmiljøloven

- Iverksatt flere tiltak mot sosial dumping

*********.

 

Min rolle er imidlertid ikke å ivareta interessene til regjeringspartiene.

 

Min rolle er å ivareta interessene til medlemmer!

 

Målene er klare:

 

- Vi få et mer likestilt samfunn

- Vi få et mer inkluderende samfunn

- Vi få et mer miljøvennlig samfunn

 

Nå må solidariteten komme flere til gode: Vi skal gjøre hverdagen bedre for mennesker.

 

Selv om Norge er et godt land å bo i, så er det noen som står utenfor fellesskapene:

 

- Mange er utenfor arbeidslivet

- Noen faller utenfor i skolen

- Mange opplever ensomhet og isolasjon

 

Dette skal vi gjøre noe med!

 

Alle skal med!

*********.

 

Gode venner!

 

Jeg er glad for det sterke engasjementet som er lokalt over hele landet for å forsvare AFP-ordningen.

 

Fagbevegelsens melding til politikere og arbeidsgivere i dag er klar: AFP skal videreføres!

 

Med bakgrunn i kongressens vedtak skal vi gå inn i prosessen.

 

Vi må ha en ordning som gir en verdig avgang for de som ønsker å gå av, eller for de som ikke har en jobb å gå til etter fylte 62 år.

 

Men det er ikke slik at AFP-ordningen er sikret uten videre.

 

Vi har vi fått politiske pensjonsforlik på Stortinget som også fanger partier som før var motstandere av AFP. Men Frp står utenfor. Nå skal også arbeidsgiverne på plass.

 

AFP er en kampsak for LO. Ordningen står sterkt hos våre medlemmer. Det er vi som har kjempet fram AFP. Det har skjedd gjennom tariffoppgjørene og i et tett fagligpolitisk samarbeid. Det er vi som må være den fremste forsvarsmuren for å slå ring rundt AFP-ordningen.

 

Denne kampen skal vi vinne!

 

AFP skal videreføres!

*********.

 

I høst er det kommunevalg.

 

Etter valget må vi ha flere rødgrønne kommuner som bidrar til å nå Soria Moria.

 

En av de klareste skillelinjene i dagens politiske Norge går mellom de som mener vi skal bygge på fellesskapsløsningene, og de som mener vi skal la markedet styre.

 

Disse skillelinjene er også i lokalpolitikken.

*********.

 

På arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag, vil jeg som mann rette en spesiell takk til kvinnene!

 

Det er en hederstittel som ruver i historien: Arbeiderkvinne!

 

Jeg sa at arbeiderbevegelsens pionerer for hundre år siden neppe kunne forestille seg hvordan dagens samfunn skulle se ut.

 

Men jeg er også sikker på at de som lever om hundre år ikke vil forstå at det ikke var full likestilling mellom kvinner og menn i 2007.

 

Reell likestilling har vi først når:

 

- Alle kvinner har en lønn å leve av

- Kvinner har like mye makt som menn på alle arenaer

- Vi har fått lik ansvars- og arbeidsfordeling i hjemmet

- Og: Når ingen kvinner føler utrygghet på grunn av at de er kvinner

 

Kadra skal trygt kunne si sine meninger.

 

Kvinner skal kunne kle seg som de vi l- uten å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep.

 
Nå - kun måneder før kommunevalget - vil jeg utfordre spesielt kommunepolitikerne: Gi likestillingen et løft!

 

Jeg vil nevne ti punkter:

 

- Få flere kvinner inn i kommunestyrene og kommunale maktposisjoner

- Utarbeid lokale likestillingsplaner for hele kommunen og for kommunen som arbeidsgiver

Opprett nærings- og sysselsettingsplaner med vekt på arbeidsplasser for kvinner, spesielt innvandrerkvinner i større kommuner

- Gi alle retten til heltidsstillinger og få flere over på faste stillinger

- Rydd opp i helseskadelige arbeidstidsordninger

- Opprett læreplasser for helsefagarbeidere

- Bidra til forsøk med sekstimersdag / 30 timers uke

- Bidra til møteplasser for innvandrerkvinner og arbeidslivets parter

- Sikre krisesentertilbud og bidra til voldtektsmottak

- Innfør gratis SFO-timer og sikre full barnehagedekning

*********.

 

"Det skal bo folk i husan", syng Kari Bremnes.

 

Og jeg vil legge til: I hele landet.

 

LO har stilt krav til regjeringen:

 

- Ta i bruk større deler av olje- og gassressursene innenlands og satse på fornybar energi

- Sikre industrien stabile og forutsigbare kraftleveranser og priser

- Et mer aktivt og målrettet statlig eierskap

*********.

 

Det har oppstått uro rundt Opplysningen 1881 igjen.

 

Selskapet representerer viktige kvinnearbeidsplasser i distriktene.

 

Det er derfor viktig at Telenor, som et statlig selskap, fortsetter på eiersiden.

 

Nå forventer vi en god og konstruktiv prosess som skaper ro og trygghet for de ansatte ved alle selskapets avdelinger.

*********.

I løpet av de nærmeste årene vil gamle kraftkontrakter utløpe for store deler av industrien.

 

Ett av LOs krav til regjeringen er å få på plass et nytt industrikraftregime.

 

Den kraftkrevende industrien må få forutsigbare og levelige betingelser.

 

Dette vil jeg ta opp med olje- og energiministeren torsdag.

 

Nå er Hydro villig til å investere i fornyet - og enda mer moderne og miljøvennlig produksjon - blant annet her i Årdal.

 

Investeringsprosjektene er imidlertid avhengig av langsiktige og forutsigbare kraftavtaler.

*********.

 

En av dagens paroler, er "Vern det globale miljøet - start klimadugnad nå".

 

Noen har forsøkt å framstille det som om at LO ikke er opptatt av miljø- og klimaproblemer.

 

Det er feil.

 

Men jeg innser at det ikke bare holder å si at andre tar feil.

 

Bevisbyrden ligger på oss.

 

Derfor skal vi nå vise at LO ikke bare er landets største arbeidstakerorganisasjon, men også en viktig pådriver for et bedre miljø.

 

Jeg vil slå fast: Dere kan regne med LO i miljøkampen!

 

Her i Årdal vet dere mer enn mange andre hva forurensning kan føre til.

 

Død granskog og beitende sau med blåsvarte tenner, har vært en del av virkeligheten.

 

Men bevissthet, handling og ny teknologi har gitt resultater.

 

Det har blitt sagt at: "Framtiden kommer av seg selv, men framskrittene må man gjøre selv".

 

Derfor har LO tatt initiativ til et samarbeid med myndighetene, Innovasjon Norge og NHO om et større løft for å fremme utvikling av miljøteknologi.

 

Vi er i gang med å utarbeide en klimastrategisk plan.

 

Vi ønsker økt samarbeid med miljøbevegelsen for å fremme samarbeid framfor konfrontasjon.

 

Vi må bruke folks økende miljøbevissthet til å styrke norsk industri.

 

La Norge bli et foregangsland i miljøteknologi!

 

La oss forene miljø og arbeidsplasser!

*********.

 

Jeg er glad for at dere har satt kampen mot rasisme på dagsorden i dag.

 

Rasisme er en ekstrem form for diskriminering og undertrykkelse.

 

Vi skal aldri akseptere verken rasisme, diskriminering eller intoleranse!

 

Våre forfedre tok opp kampen for sin tids underklasser.

 

Vi må ta opp kampen for de som i dag står i fare for å bli en ny underklasse.

 

Mange innvandrere er i faresonen:

 

- Flere er uten jobb enn i resten av befolkningen

- De har vanskeligere for å få bolig, og de sliter mer i skolen

- Og mange jobber i yrker hvor lønna er lav

 

La meg gjøre det klart: Vi aksepterer ikke nye klasseskiller!

 

Vårt samfunn skal gi fellesskap, frihet og rettferdighet for alle.

 

Våre nye landsmenn er en ressurs for Norge.

 

Historien vil dømme oss hardt om vi svikter her!

*********.

 

Kjære venner!

 

På arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag, må vi løfte blikket over de bratte fjell å se ut mot verden.

 

Martin Tranmæl sa at vi måtte ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover.

 

Det er det som gjør meg stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen.

 

Vi er ikke alene.

 

Over hele verden er det mennesker som deler våre verdier og våre drømmer!

*********.

 

På 1. mai i fjor satte LO i gang en stor solidaritetsdugnad for Palestina.

 

Også i år markerer vi vår støtte til Palestina og våre palestinske kamerater.

 

Fred skapes ikke gjennom å bygge mur og okkupere land. Fred skapes gjennom dialog og kjennskap mellom folkeslag.

 

Vi skal forstå og støtte Israels behov sikkerhet, men det er palestinerne som er arbeidsledige, sulter og okkuperes. Det er palestinerne som er den svake part i konflikten. Og de fortjener vår solidaritet og vår støtte.

 

Jeg lar deres kamp også være et symbol på andre undertrykte menneskers kamp over hele verden, om det er i Colombia, Zimbabwe eller andre steder.

 

De skal vite at de ikke er alene.

 

De skal vite at vi er allierte i kampen for menneskerettigheter og demokrati.

 

Ha en fin 1. mai-feiring!

 

Takk for oppmerksomheten!

Kjelde: http://www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen