VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Nordmandens urokkelige Troskab

av Johan C. H. Wedel-Jarlsberg, ,
Stortingspresidentens hilsen til kongen
Innlegg i Stortinget

Naadigste Konge!

Den uskrømtede Glæde, som besjæler det Norske Folk hver Gang det skuer D. K. M. inden gamle Norges Landemærker, gjør det til en behagelig Pligt for Kongeriget Norges nu, ifølge D. K. Majestæts Kaldelse, forsamlede overordentlige Storthing, herved underdanigst at fremstille sig i den Hensigt at tolke D. K. Majestæt Folkets og dets Repreæsentanters Følelser!

Af Hjertets Fylde takke vi det algode Forsyn som har holdt sin beskjærmende Haand over D. K. Majestæt og det hele Kongelige Huus, og som har skjænket D. K. Majestæt Sundhed og Kraft til at kunne, uden Hensyn til Aarstidens Ublidhed eller Reisens Besværlighed, ved personlig Nærværelse grandske Norges Anliggender, og igjen forvisse Sig om det Kjærligheds- og Hengivenheds-Baand, som uopløseligen knytter det Norske Folk til D. K. Majestæt og Deres Kongelige Æt, samt om Nordmandens urokkelige Troskab mod den hellige Pligt, som til fælleds Sikkerhed og Lykke forener den Scandinaviske Halvøes 2de Folk.

Hver Gang D. K. Majestæt viser Sig blandt os, vinde disse Baand, om mulig, nye Styrke.

Vi beklage, at D. K. Majestæt ikke denne Gang ledsagedes af den Kongelige Familie, og at de derfor under Opholdet her vil savne de huuslige Glæder, som Forsynet med rund Haand har tildeelt D. K. Majestæt. - Vi paaskjønne imidlertid taknemmeligen den ømme Omsorg for Norges Vel, som bevæger D. K. Majestæt til denne Opofrelse, og vi nedbede Himlens Velsignelse over D. K. Majestæt og det Kongelige Huus, i det vi underdanigst anbefale os i D. K. Majestæts Yndest og Bevaagenhed. 

Kjelde: "Storthings Forhandlinger i Aaret 1828", s. 45 - 47.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen