VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Frihet og trygghet

av Harald 5, ,
Åpning av det 157. Storting
Åpningstale, Trontale | Regjeringen, Storting

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gavn for fedrelandet.

Regjeringens mål er å gi mennesker i Norge frihet og trygghet, frihet til å leve meningsfulle liv og trygghet for jobb, egen økonomi og solide velferdstjenester. Regjeringen bygger sin politikk på at et sterkt fellesskap gir individuell frihet til flest.

Regjeringen vil arbeide for et samfunn preget av åpenhet, toleranse og mangfold, og for at mennesker i hele Norge skal få utvikle egne evner, skape virksomheter og utvikle landets rike muligheter.

Vi lever i et Europa som er preget av økonomisk ustabilitet, sosial uro og høy arbeidsledighet. Mens våre naboland sliter, opplever vi i Norge lav ledighet, nyskaping i næringslivet og høy yrkesdeltakelse.

I Norge er det små forskjeller mellom folk. Vi har tillit til hverandre og til fellesskapet. Regjeringen vil arbeide for at det forblir slik.

Regjeringen vil sikre arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Samtidig vil Regjeringen investere i framtida, i lærernes kompetanse, i forskning og i fellesskolen over hele landet.  Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. Rikdommen fra olje og gass skal fortsatt komme alle i Norge til gode.

Regjeringen vil videreføre den norske velferdsmodellen som kombinerer jevn inntektsfordeling, solid økonomisk vekst, høy yrkesaktivitet og makroøkonomisk stabilitet. Den enkeltes arbeidsinnsats er med og betaler for vår felles velferd. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet. Arbeid til alle er den viktigste forutsetningen for å unngå fattigdom.

Regjeringen følger utviklingen i arbeidsmarkedet nøye, og vil videreføre arbeidet mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. Regjeringen vil iverksette et forsøk med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne.

Regjeringen vil fremme lovforslag med tiltak mot misbruk av velferdsordningene.

Regjeringen holder fast ved den langsiktige investeringsstrategien for Statens pensjonsfond, også i perioder med uro i finansmarkedene. Bred oppslutning om forvaltningen av fondet gir stabilitet og dermed gode forutsetninger for at petroleumsinntektene kan komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. I meldingen om Statens pensjonsfond vil Regjeringen gjøre rede for forvaltningen av fondet.

Regjeringen vil følge opp 22. juli-kommisjonens arbeid og vil legge fram en melding til Stortinget om dette. Det skal øves mer, og det skal øves bedre. Regjeringen har startet arbeidet med å etablere et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo. Forsvarets evne til å bistå politiet i beredskapssituasjoner skal styrkes. Fra januar neste år skal den militære helikopterberedskapen på Rygge kunne yte håndhevelsesbistand til politiet. Arbeidet med å sikre objekter som kan være spesielt utsatt for angrep, skal styrkes.

Regjeringen vil sikre gode helsetjenester for folk og vil følge opp samhandlingsreformen. Regjeringen legger stor vekt på kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene og vil fremme elektronisk samhandling. Regjeringen vil legge fram meldinger til Stortinget om dette.

De som trenger omsorgstjenester skal ha mulighet til å mestre egen hverdag og oppleve livskvalitet og trygghet. Regjeringen vil legge fram en melding om innovasjon og ny teknologi i omsorgstjenestene. Regjeringen vil få utarbeidet en ny kreftstrategi.

Regjeringen vil fortsatt satse på utdanning og forskning. Det er nødvendig for å trygge velferdssamfunnet og møte de store utfordringene vi står overfor både nasjonalt og globalt. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om forskning. Meldingen vil framheve samspillet mellom utdanning, forskning og nyskaping i samfunns- og næringsliv.

Regjeringen har store ambisjoner for norsk skole. Elever er forskjellige og lærer på ulike måter. Derfor må skolen gi muligheter for alle til å lære mer. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om videre utvikling av kvaliteten i grunnopplæringen.

Regjeringen vil fremme kvalitet i barnehagene og vil legge fram en ny melding om framtidens barnehage.

Regjeringen vil styrke kompetansen og kapasiteten i det kommunale barnevernet ytterligere. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til endringer i barnevernloven.

Regjeringen vil legge til rette for at kommunesektoren kan videreutvikle kommunale tjenester og styrke velferden til sine innbyggere.

Regjeringen vil i samarbeid med kommunene styrke boligbyggingen og vil legge fram en melding om boligpolitikken.

Regjeringen vil legge fram en melding om distrikts- og regionalpolitikken. Meldingen skal omhandle politikk for verdiskaping og utvikling i hele landet.

Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk over hele landet og satse på områder der vi har særlige forutsetninger for å skape verdier. Regjeringen vil legge fram en ny strategi for mineralnæringen og en handlingsplan for kultur og næring. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket og vil utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen.

Regjeringen vil fortsatt arbeide for å gjennomføre forenklinger som sparer næringslivet for administrative utgifter.

Regjeringen vil legge fram en melding om Digital Agenda for Norge. Den vil drøfte hvordan IKT kan utnyttes til fortsatt vekst og velferd.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om hvordan verdiskapingen i norsk sjømatnæring kan økes langs kysten gjennom kunnskapsbasert forvaltning og miljømessig bærekraftig produksjon.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget med en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen med Skagerrak. Regjeringen vil da ha lagt fram forvaltningsplaner for alle de norske havområdene.

Regjeringen vil føre en politikk for bærekraftig utvikling. Norge skal være en pådriver for en ambisiøs klimaavtale med bindende forpliktelser for alle land.

Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om de forventede konsekvensene av klimaendringene for Norge og en politikk for å tilpasse oss de utfordringene og mulighetene et endret klima gir.

Regjeringen vil arbeide videre med å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko.

Regjeringen vil i petroleumspolitikken legge opp til en parallell satsing på tre områder - øke utvinningen fra eksisterende felt og utbygging av drivverdige funn, fortsette en aktiv utforskning av åpnet areal og gjennomføre åpningsprosessene for Jan Mayen og Barentshavet Sørøst.

Regjeringen vil fortsatt legge til rette for utbygging av fornybar energi. El-sertifikatordningen, nettpolitikken og en aktiv konsesjonspolitikk vil bidra til økt utbygging av vann- og vindkraft og til bedre forsyningssikkerhet for strøm.

Et velfungerende transportsystem er viktig for økt verdiskaping og livskvalitet, og for å ta hele landet i bruk. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag om å endre lovgivningen om forberedelser til terrorhandlinger og om organisert kriminalitet.

Regjeringen vil oppnevne et utvalg som skal vurdere straffelovens regler om utilregnelighet og hvordan sakkyndige skal brukes i straffesaker der det er tvil om gjerningsmannens tilregnelighet.

På utlendingsområdet vektlegger Regjeringen en effektiv og rettssikker returpraksis. Det er et mål for Regjeringen at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet skal returneres raskt, helst frivillig, men om nødvendig med tvang.

Målet for integreringspolitikken er like muligheter, rettigheter og plikter for innvandrere og barna deres til å delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv. Regjeringen vil legge fram en melding om integrering.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for likestilling mellom kjønnene og vil legge fram en melding om likestilling. 

Regjeringen gjennomfører Kulturløftet. Kulturløftet bidrar til at flere får delta i kulturaktiviteter, i frivillige lag og foreninger.

Regjeringen vil sluttføre arbeidet med kirkeforliket i samsvar med Stortingets forutsetninger.

Regjeringen gjennomgår forsvarssektorens kompetanseutfordringer og vil legge fram en melding om dette. Regjeringen vil følge opp arbeidet med å fase inn nye F-35 kampfly.

Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder en sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU.  

Nordområdene vil fortsatt være Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med Russland og markere 20-årsjubileet for Barentssamarbeidet i Kirkenes i juni 2013.

EU er Norges største økonomiske samarbeidspartner. Regjeringen vil føre en aktiv Europa-politikk og arbeide målrettet for å ivareta norske interesser overfor EU. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om samarbeidet med EU.

Regjeringen vil legge fram melding til Stortinget om demokrati, rettferdig fordeling og økonomisk vekst i utviklingsland.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 157. Storting for åpnet.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen