VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Fuldkommen nøitralitet

av Gunnar Knudsen, ,
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortingstale, Innlegg i Stortinget | Norsk historie, Første verdenskrig, Norge, Nøytralitet

De forviklinger, som i løpet av faa dage har bragt største delen av Europa i krigstilstand, har ogsaa for vort lands vedkommende nødvendiggjort, at regjeringen uten Stortingets uttrykkelige samtykke har fundet at maatte foreta ekstraordinære militære forføininger sigtende til at bevare og i tilfælde forsvare landets nøitralitet. Ogsaa paa det rent økonomiske omraade har omstændigheterne medført, at ekstraordinære forføininger har maattet sættes igang. Krigstilstanden og frygten for krig har lammet verdenshandelen og derhos skræmt en stor del av almenheten til at foreta skridt, som har vanskeliggjort pengeforholdene. Dette har ogsaa bragt forvirring i landets forsyning av den slags levnetsmidler og fornødenhetsartikler, hvorav Norge maa i stor utstrækning faa sin forsyning fra utlandet. Usund spekulation har foranlediget urimelige prisforhøielser paa de nødvendigste livsfornødenheter, saasom mel og korn samt kul og koks.

For saavidt mulig at avbøte de skadelige virkninger herav har regjeringen fundet at maatte i henhold til grundlovens § 17 istandbringe ordninger, som tilsigter institutionsmæssig at regulere tilførsel og salg av de vigtigste levnetsmidler og fornødenhetsartikler.

Endvidere har regjeringen i samraad med repræsentanter for forretningsverdenen foranlediget utstedt 1 maaneds moratorium og stansning av den paagaaende uttagning av guld fra Norges bank.

Om alle disse foranstaltninger vil der for Stortinget bli forelagt utførlige meddelelser, hvor der nærmere redegjøres for nødvendigheten og rækkevidden av de trufne forholdsregler.

Forholdene har allerede medført megen arbeidsledighet, og da det er at befrygte at arbeidsstans vil indtræde i mange bedrifter, har regjeringen fundet det nødvendig at opnævne en komite, som har til opgave at træffe forføininger til at mildne virkningerne av den truende arbeidsløshet.

Vort land har hittil været holdt utenfor de krigerske forviklinger, som har sat Europa i brand, og det har været og er regjeringens vigtigste opgave ogsaa fremdeles at holde vort land utenfor samme. Om dette vil lykkes, faar fremtiden vise. For tiden kan alene siges, at det er regjeringens sikre haab, at saa vil ske.

Ved kundgjørelse av 4de dennes er det besluttet for Norges vedkommende at iagtta fuldkommen nøitralitet. En lignende kundgjørelse om Norges nøitralitet var blit utfærdiget den 1ste dennes i anledning av den da utbrutte krig mellem Serbien og Østerrike-Ungarn. I Danmark og Sverige er samtidig lignende kundgjørelser utfærdiget.

Under de alvorlige forhold, hvori landet befinder sig og gaar imøte, har regjeringen fundet at burde foranledige Stortinget sammenkaldt for at gi meddelelse om de hittil av regjeringen trufne forføininger, for at gi nationalforsamlingen anledning til at uttale, hvorvidt den billiger de skridt, som regjeringen har fundet det nødvendig at foreta, samt for at faa Stortingets bemyndigelse til at anvende de midler, som omstændigheterne senere maatte kræve.

Regjeringen føler sig forvisset om, at alle landets borgere er besjælet av ønsket om og viljen til at bevare landets frihet og selvstændighet i tillid til, at forsynet, som holdt sin naadige haand over Norges land og folk for 100 aar siden, ogsaa iaar vil lede begivenheternes gang saaledes, at landet maa kunne gaa uskadt gjennem alle vanskeligheter.

Jeg skal i tilknytning hertil referere et kommuniké, som idag blir offentliggjort baade her og i Sverige, om en avtale mellem begge riker, som har været under behandling i nogen dage og som idag har faat sin avslutning. Dette kommuniké er saalydende:

«I anledning av at krig er utbrutt mellem flere fremmede magter, har den norske og den svenske regjering gjensidig erklært som sin bestemte hensigt under den saaledes opkomne krigstilstand, hver for sig til det yderste at opretholde sin nøitralitet overfor alle de krigførende magter. De to regjeringer har desuten utvekslet bindende forsikringer med sigte paa at utelukke muligheten av, at krigstilstanden i Europa skulde kunne føre til, at det ene rike træffer fiendtlige forføininger mot det andet».

Endelig har jeg den ære at overbringe følgende kgl. proposition: 1) om godkjendelse av en del efter landbruksdepartementets foranstaltning trufne forføininger og 2) om bemyndigelse for regjeringen til at anvende indtil 10 millioner kroner til ekstraordinære foranstaltninger.

Kjelde: Stortingstidende 1914, s. 2891-2892.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen