VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Et kommunistisk masseparti

av Erling Falk, ,
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Innlegg | Kommunisme, Sosialisme

Stewart har gjentat den beskyldning, som temmelig ofte er blit reist, at flertallet i det norske parti ikke ønsker nogen central myndighet, at vi ønsker selvstændighet for de nationale partier, fuldstændig frihet indenfor bevægelsen, for hver lokal gruppe, og fuldstændig frihet for ethvert medlem av partiet. Dette er ikke rigtig. Tvertimot, vi ønsker en saa sterk ledelse som mulig, en saa sterk international organisation som mulig. Det er ingen meningsforskjel med hensyn til dette spørsmaal. Spørsmaalet er hvorledes det forønskede resultat kan bli opnaadd.

Vi har salt om eiendommeligheter i den skandinaviske bevægelse, vore uttalelser er blit latterliggjort som provinsiel tankegang. Naturligvis, hvis det virkelig var blit paastaat at forholdene i Norge helt og holdent er forskjellige fra hvad de er andetsteds, saa vilde det ha været en provinsiel andskuelse.

Jeg vil paany henlede opmerksomheten paa endel kjendsgjerninger, som jeg ogsaa tidligere har gjort opmerksom paa. I Danmark er det et parti paa omtrent 400 medlemmer; i Sverige er det kommunistiske parti forholdsvis stort, men det utgjør dog en liten minoritet blandt arbeiderne. I Norge omfatter det kommunistiske parti arbeidernes store flertal. I denne omstændighet ligger partiets eiendommelighet. Spørsmaalet er hvordan vi i Norge, i motsætning til i Sverige og særlig i Danmark, skal kunne bevare partiet som masseparti. Vi henleder opmerksomheten paa den omstændighet, at de økonomiske forhold i Norge er saa temmelig de samme som i Sverige og Danmark, og at det er en fare tilstede for at vi i Norge skal faa de samme resultater som i Sverige eller Danmark. Vi tror at det norske parti er et masseparti netop av den grund at det ikke har fulgt de samme retningslinjer som partierne i Sverige og Danmark. Vi tror ikke at forskjellen beror paa en særlig utpræget radikalisme hos de norske arbeidere. Vi tror at det er meget liten forskjel mellem dem og de svenske og danske arbeidere. Aarsaken er at finde i den særlige politik som det norske parti har fulgt - en politik som tok sin begyndelse med en række reservationer før partiet traadte ind i den 3. Internationale. Kommunisterne i Norge traadte ikke ind i den 3. Internationale som en slags kommunistisk sekt, men paa betingelser, som gjør det mulig at holde den store masse av arbeidere indenfor organisationen. Av denne grund er det norske parti et masseparti. Denne egenskap ved partiet kan bli forspildt og det norske parti kan bli et parti som det svenske, eller endog som det danske, hvis man ikke er forsigtig.

Med hensyn til Scheflos erklæring ønsker jeg at si, at et parti hverken blir holdt sammen eller splittet gjennem slike erklæringer. De faktorer som splitter eller holder et parti sammen, er de handlinger som dag efter dag blir foretat, og de handlinger som holder et parti sammen eller splitter det, kan ikke ændres gjennem erklæringer. De er kun manøvrer som ikke endrer realiteter som ligger bak.

Som svar paa denne erklæring vil den norske delegations flertal si: "Den enstemnmige resolution paa det norske landsmøte om forholdet mellem Internationalen og det norske parti, hadde som forutsætning at partistriden var bragt til ende gjennem landsmøtets beslutninger. Flertallet har lojalt overholdt beslutningerne. Men partistriden er nu, paa dette eksekutivmøte, blit tat op igjen i sin helhet, og det er i øieblikket umulig at forutse følgerne. Situationen er i alle tilfælder blit vanskeligere end den før var; og vi henleder den utvidede Eksekutivs opmerksomhet paa dette forhold."

Vi tror at det er helt nødvendig hvis det norske parti skal bevare sin enhet og sin egenskap av masseparti, at partiets forhold til Internationalen blir et andet end det har været i det forløpne aar, og vi tror fremforalt at det ikke maa tillates at Internationalens autoritet blir spillet ut, slik som tilfældet har været i det sidste aar.

Vi tror, at det vil staa til Scheflo og hans fraktion at avgjøre - ved handlinger og ikke ved sine erklæringer - om partiet skal beholde sin enhet eller ikke.

[...]

Kjelde: Åsmund Egge og Vadim Roginskij (red): "Komintern og Norge". Oslo 2006, s. 431-432
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen