VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Min stilling til hærbudgettet

av Anna Rogstad, ,
Det aller første innlegg fra en kvinnelig stortingsrepresentant
Innlegg i Stortinget | Forsvarspolitikk

Jeg vil gjerne faa gjøre en kort bemerkning om min stilling til hærbudgettet. Jeg er fredsven og holder paa voldgift, og jeg haaber, at krig og krigsvæsen engang vil gaa ut av verden, likesom næveretten har maattet vike for lov og ret.

Men derfor kan jeg ikke stemme mot et ordinært hærbudget, bygget op paa selvforsvar. Saalænge fredsarbeidet ikke er naadd længere, end det er, kan vi ikke opgi vort forsvar - det er jo selvsagt - og jeg har den tillid til regjering og militærkomite, at de forslag, som her er fremlagt, i det væsentlige er det, man maa gaa til for at faa et forsvar av nogen betydning.

Jeg ønsker dog at ha betonet, at jeg særlig vil støtte det forslag, som gaar ut paa at beskytte de nordlige landsdele, Tromsø stift. Paa de kanter av vort land staar vistnok forsvaret adskillig tilbake.

Med det samme vil jeg faa lov til at uttale, at jeg er uenig med dem, som mener, at Norge skulde være et saa litet land, at det ikke skulde kunne være med at gaa i spidsen for fred og voldgift. Jeg haaber, at vort land ogsaa i denne store sak maa komme til at høre til de banebrytende.

Men jeg vil altsaa i alt væsentlig nu stemme for det fremlagte hærbudget.

Kjelde: Stortingstidende 1911, s. 764.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen