VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Et pust i bakken

av Wilhelm Christian Suhrke, ,
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Innlegg i Stortinget | Kvinnesak, Stemmerett, Kvinner

Som det vil fremgaa av indstillingen, er der i konstitutionskomiteen en minoritet bestaaende av de herrer H. Hanssen, Thallaug og mig, som ikke finder fortiden at kunne gaa med paa almindelig statsborgerlig stemmeret for kvinder. Vi anerkjender selvfølgelig, at det principielle spørsmaal om statsborgerlig stemmeret for kvinder maa ansees for avgjort allerede ved grundlovsbestemmelsen av 14de juni og 1ste juli 1907, saa vi forsaavidt kun mener, at det er et tidsspørsmaal, naar man senere skal gaa til almindelig stemmeret. Vi tror imidlertid, at det foreløpig ialfald er godt at gjøre et litet pust i bakken.

Det er jo ikke længere end siden 1907, at begrænset statsborgerlig stemmeret for kvinder blev indført, det har været prøvet kun ved et valg, og man kan vel egentlig ikke sige, at man derav allerede skulde ha høstet saadan erfaring, at man nu skulde behøve at gaa til en saa vidt stor utvidelse, som dette vilde bli. Den utvidelse, man gik til i 1907, gav en utvidelse av ca. 64 pct. av de stemmeberettigedes antal; en utvidelse til almindelig statsborgerlig stemmeret for kvinder vilde yderligere øke antallet med ca. 32 ½ pct. Naar man ser hen til, hvorledes man har gaat frem med hensyn til utvidelse av stemmeretten for mænd, saa vil man se, at man der har gaat ganske annerledes forsigtig tilverks, end vi mener, det her vil ske, hvis man allerede nu gaar paa almindelig stemmeret for kvinder. I 1884 gik man til en noksaa stor utvidelse av stemmeretten for mænd, men ikke før i 1898, altsaa 14 aar efter, og efterat man allerede hadde prøvet 4 valg med den utvidede stemmeret, gik man til almindelig stemmeret for mænd. Jeg synes derfor, at der her er fuld grund til at avvente endnu en tid, før man tar dette skridt.

Vi tror ogsaa derigjennem at være mest i overensstemmelse med grundlovens aand og tanke. § 112 i grundloven siger: «Viser erfaring, at nogen del av denne kongeriget Norges grundlov bør forandres, skal forslag derom» o.s.v. Den siger altsaa, at man bør høste erfaring. Og det vil vel ingen kunne paastaa, at man har høstet nogen erfaring, som skulde gaa i den retning, at der nu bør foretages nogen forandring? Jeg mener derfor som sagt, at man foreløbig bør gjøre et pust i bakken og bli staaende ved den stemmeret for kvinder, vi nu har, ialfald endnu en tid.

Kjelde: Stortingstidende 1911, s. 2608-2609.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen