VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Februar

182 talar er haldne i februar


1958

John Lyng
Aldri har så få hatt så stor makt over så mange
Trontaledebatt (3)
Stortinget, 4. februar 1958


Nils Hønsvald
Stabil vekst, full sysselsetting og store sosiale reformer
Trontaledebatt (2)
Stortinget, 4. februar 1958


Emil Løvlien
Et rundstykke med strøsukker på
Trontaledebatt (1)
Stortinget, 4. februar 1958


1950

Einar Gerhardsen
Gjenreisingen er fullført
NRK radio, 10. februar 1950


1949

Halvard Lange
Atlanterhavspakten (2)
Arbeiderpartiets landsmøte
19. februar 1949


Halvard Lange
Atlanterhavspakten (1)
Arbeiderpartiets landsmøte
19. februar 1949


Einar Gerhardsen
Tilslutning til NATO
DNAs landsmøte, 17 (?) februar 1949
Oslo, februar 1949


1948

Einar Gerhardsen
Friheten og demokratiet i fare (Kråkerøytalen) (utdrag)
Kråkerøy, 29. februar 1948


1943

Toralv Øksnevad
Mobilisering av arbeidslivet - mot bolsjevismen
London Radio, 24. februar 1943


Vidkun Quisling
Til forsvar mot den røde fare
Innføringen av alminnelig arbeidsplikt
Klingenberg Kino, Oslo, 22. februar 1943


Arne Ording
Tysklands stilling etter katastrofen ved Stalingrad
London radio, 9. februar 1943


Vidkun Quisling
Bolsjevikenes mål
Årsdagen for den nasjonale regjerings utnevnelse
Klingenberg kino, Oslo, 2. februar 1943


1942

Gulbrand Lunde
Fra 17. mai 1814 til 1. februar 1942
Festmøte i anledning "statsakten" på Akershus slott
Nationaltheatret i Oslo, 1. februar 1942


Vidkun Quisling
Den virkelige folkeviljen
Akershus slott, Oslo, 1. februar 1942


1941

Jacob Stenersen Worm-Müller
Amerika kommer
London Radio, 20. februar 1941


Eivind Berggrav
Religion og rett
Juristforeningen i Oslo
5. februar 1941


1936

Bertram Dybwad Brochmann
Kvaksalveri
Trontale- og finansdebatt (replikk til Nygaardsvold)
Stortinget, 15. februar 1936


Johan Nygaardsvold
Tungetale
Trontale- og finansdebatt (replikk til Brochmann)
Stortinget, 13. februar 1936


Bertram Dybwad Brochmann
Fanden skifter klær
Trontale- og finansdebatt
Stortinget, 13. februar 1936


1934

Carl Joachim Hambro
Til forsvar av freden
Palais des Beaux-Arts, Brussel, 17. februar 1934


Carl Joachim Hambro
Folkeforbundet idag
Kongressen «pour la défense de la paix et la Société des Nations»
Brussel, 16. februar 1934


Carl Joachim Hambro
Angst mellem folkene
Konferancen til forsvar for freden og Folkeforbundet
Brussel, 15. februar 1934


1933

Johan Nygaardsvold
Innlegg i finansdebatten (del 2)
Stortinget, 23. februar 1933


Johan Nygaardsvold
Innlegg i finansdebatten (del 1)
Stortinget, 23. februar 1933


1928

Olav Scheflo
Arbeiderklassens regjering
Debatt om Hornsruds regjeringserklæring
Stortinget, 7. februar 1928


Johan Ludwig Mowinckel
Mistillit
Debatt om Hornsruds regjeringserklæring
Storinget, 7. februar 1928


Christopher Hornsrud
Vi har ikke villet være en lydig regjering
Stortinget, 7. februar 1928


Joakim Lehmkuhl
Fedrelandslaget
Redegjørelse for Fedrelandslagets Råd på det konstituerende møte
3. februar 1928


1927

Ola Thommessen
Tidens guder
Unge Frisinnedes møte
Oslo, 16. februar 1927


1925

Nicolai Rygg
Den nærmeste opgave er at hindre kronens fald og faa den i opadgaaende retning igjen.
Sentralbanksjefens årstale
Norges Bank, Oslo, 16. februar 1925


Johan Egeberg Mellbye
Eit ord for dagen
Tale ved bygdemøta
7. februar 1925


1924

Nicolai Rygg
Den vei man maa gaa ligger klar
Sentralbanksjefens årstale
Norges Bank, Kristiania, 19. februar 1924


Jens Hundseid
Eit ord for dagen
Bygdemøte
9. februar 1924


1923

Peder Furubotn
Verdensrevolutionens parti (2)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 27. februar 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (1)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (2)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Oslo, 26. februar 1923


Einar Gerhardsen
En følelse av ufrihet
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Peder Furubotn
Verdensrevolutionens parti (1)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Martin Tranmæl
Kristiania-forslaget
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


Nikolai Bucharin
En generalstab for verdens organiserte arbeidere
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


Olav Scheflo
Tillid til Internationalen
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


Nicolai Rygg
Vidnesbyrd om god vilje til at stride gjennem den haarde tid
Sentralbanksjefens årstale
Norges Bank, Kristiania, 19. februar 1923


1922

Nicolai Rygg
Vanskelige økonomiske forhold
Sentralbanksjefens årstale
Norges Bank, Oslo, 21. februar 1922


1914

Fridtjof Nansen
Norges forsvar
27. februar 1914


Martin Tranmæl
Den direkte aktions linje
Det Norske Studentersamfund, Kristiania, 21. februar 1914


Georg Brandes
Ungdom og Fornuft
Studentersamfundet i Kristiania, 18. februar 1914


1912

Jens Bratlie
Ministerkrisen
Stortinget, 10. februar 1912


Wollert Konow (SB)
"Den sak, som sterkest har baaret det norske folk frem"
Stortinget, 10. februar 1912


1909

Wollert Konow (SB)
Valgprogrammerne og Aarets Stortingsvalg
Logen, Bergen, 12. februar 1909


Wollert Konow (SB)
Vor økonomiske og sociale Politik
Logen, Bergen, 6. februar 1909


Wollert Konow (SB)
Flertals- og Stortingsstyret
Logen, Bergen, 3. februar 1909


1905

Michael Hansson
Ud af Unionen
Studentersamfundet i Kristiania, 4. februar 1905


Gunnar Heiberg
Georg Stang - en tale
Artikkel
februar 1905


1903

Bjørnstjerne Bjørnson
Tro mod de lange Maal
Private liberale Klub, Kristiania, 6. februar 1903


1892

Bjørnstjerne Bjørnson
Professor Ernst Sars
Kristiania, 7. februar 1892


1888

Ludvig Meyer
Almindelig stemmeret!
Studentersamfundet (og Kristiania Arbeidersamfund, 4. mars samme år), 11. februar 1888


1887

Olaug Løchen
Om Renhed og Blufærdighed
Foredrag i Kvindesagsforeningen
Trondhjem, 14. februar 1887


1886

Viggo Ullmann
Støtte til private og kommunale Bestræbelser
Studentersamfundet, Kristiania, 6. februar 1886


Jacob Aall Bonnevie
Den offentlige Lavmaalsskole
Studentersamfundet, Kristiania, 6. februar 1886


1885

Christopher Bruun
Kjærligheden til Landsmaalet
Studentersamfundet, Christiania, 28. februar 1885


Nils Christian Egede Hertzberg
Suksessiv Udvikling i Retning af større Norskhed
Studentersamfundet i Kristiania , 28. februar 1885


1884

Jacob Otto Lange
Skyldig - i god tro
Riksrett mot regjeringen Selmer (4)
Kristiania, 27. februar 1884


Iver Steen Thomle
En urigtig, uretfærdig og landsskadelig Dom
Riksrett mot regjeringen Selmer (3)
Kristiania, 27. februar 1884


Andreas Guttormsen Egge
Folket har den fulde Suverænitet
Riksrett mot regjeringen Selmer (2)
Kristiania, 27. februar 1884


Christopher Hansteen
Alle Nationens forstandigste Mænd
Riksrett mot regjeringen Selmer (1)
Kristiania, 27. februar 1884


1882

Andreas Olsen Hølaas
Lad alle meninger mødes her i frihed!
Fest i Kristiania Arbeidersamfund
Kristiania, 19. februar 1882


1880

Jørund Telnes
Til Minnefesten fyr Fedranne
Seljord, 14. februar 1880


1873

Johan Sverdrup
Motiveret Dagsorden
Stortinget, 17. februar 1873


1869

Bjørnstjerne Bjørnson
Til Fædrenes Minde
Studentersamfundet, 16. februar 1869


1851

Johan Sverdrup
Et sandt nationalt Foretagende
Debatt om bygging av den første norske jernbane
Stortinget, februar 1851


1848

Oscar I
Tillid og Samvirken
Trontale, opplest av stattholder Løvenskiold
9. februar 1848


1845

Oscar I
Trontale
Stortinget, 19. februar 1845


1836

Carl Johan
En stedse gradviis stigende Velstand og Lykke
Trontale, opplest i Stortinget av statsminister Løvenskiold
Stortinget, 10. februar 1836


1830

Jonas Anton Hielm
Publicitets-Principet i vores Statsforfatning
Stortinget , 12. februar 1830


Ludvig Mariboe
Offentlighed er Aanden af vor Constitution
Stortinget, 12. februar 1830


1822

Peter Motzfeldt
Menneske, Nordmand, Ven - tilfulde
Minnetale for Jonas Rein, framført i selskapsklubben Quodlibet
Bergen, 18. februar 1822


1821

Ole Olsen Aaset
Pengetrangens Afhjælpelse
Stortinget, 12. februar 1821


Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Gud bevare Kongen og Hans Riger!
Presidentens tale ved åpningen av Stortinget
8. februar 1821


Carl Johan
Min Hæder er uadskillelig fra Eders Frihed
Trontale, "ved Statsraad Sommerhjelm oplæst"
Stortinget, 8. februar 1821


1814

Claus Pavels
Vi svore at hævde Norges Selvstændighed
Preken ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Aggerhuus Slotskirke, Christiania, 25. februar 1814


Søren Tybring
En skjøn og blidere Fremtid imøde
Drammens Hovedkirke, 25. februar 1814


Johan Nordahl Brun
Jeg forkynder dig dette til Glæde
Etter en preken om "overvældende Bedrøvelse"
Domkirken i Bergen, 21. februar 1814