VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1814

71 talar er frå dette året


februar

Johan Nordahl Brun
Jeg forkynder dig dette til Glæde
Etter en preken om "overvældende Bedrøvelse"
Domkirken i Bergen, 21. februar 1814


Søren Tybring
En skjøn og blidere Fremtid imøde
Drammens Hovedkirke, 25. februar 1814


Claus Pavels
Vi svore at hævde Norges Selvstændighed
Preken ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Aggerhuus Slotskirke, Christiania, 25. februar 1814


mars

Frederik Schmidt
Maatte vort elskede Norge vorde dette lykkelige Land!
Tale ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Egers Hovedkirke, 4. mars 1814


Fredrik Wettergreen
Kraft til at opfylde vore Pligter og udholde vore Trængsler
Borre Hovedkirke, 4. mars 1814


Jonas Rein
Norges Selvstændighed
Tale og bønn ved avleggelse av eden til Norges selvstedighet
Bergen, 11. mars 1814


Ulrik Frederik Bøyesen
Norges Troskab er urokkelig
Tale ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Lærdal, 18. mars 1814


Ulrik Frederik Bøyesen
Norges Sag er den gode Sag
Preken ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Lærdal, 18. mars 1814


Severin Løvenskiold
Ubestikkelig Retskaffenhed og inderlig Fædrelands Kiærlighed
Åpning av valgtinget for Bratsberg amt Fossum
23. mars 1814


Peter Thams Buschmann
Kongeriget Norges gamle frygtelige Løve er vaagnet
Tale ved avleggelsen av eden til Norges selvstendighet
Hareids Anner-Kirke, Hareid, 25. mars 1814


april

Christian Frederik
Trontale
Åpning av riksforsamlingens forhandlinger
Eidsvoll, 11. april 1814


Nicolai Wergeland
Vi ere alene i Besiddelse af Nationens Suverænitet
Debatt om folkets takkeadresse til Christian Frederik
Eidsvoll, 12. april 1814


Christian Magnus Falsen
Nationens Mening
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 18. april 1814


Nicolai Wergeland
Vi ere Folket og Fædrelandet
Riksforsamlingens debatt om utenrikskomiteen
Eidsvoll, 19. april 1814


Jonas Rein
Vor Beslutning er taget
Riksforsamlingens debatt om utenrikskomiteen
Eidsvoll, 19. april 1814


mai

Georg Burchard Jersin
Vi maae ville Midlerne
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 3. mai 1814


Peter Motzfeldt
Vi frygte ingen Fiende, ingen Opofrelse
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 3. mai 1814


Arnoldus von Westen Sylow Koren
Strøe-Tanker
Til debatten om konstitusjonskomiteens grunnlovsutkast
Eidsvoll, 4. mai 1814


Wilhelm F. K. Christie
Jøder og Jesuiter udelukkede fra Adgang til Riget
Riksforsamlingens debatt om Grunnlovens § 2
Eidsvoll, 4. mai 1814


Nicolai Wergeland
Aldrig mere dansk!
Debatt om grunnlovsutkastet
Eidsvoll, 5. mai 1814


Hans Jacob Grøgaard
Titlers og Ordeners uægte Glands
Riksforsamlingens debatt om adel og ordensvesen
Eidsvoll, 7. mai 1814


Christian Magnus Falsen
Jeg vil intet have forud for mine Medborgere
Riksforsamlingens debatt om adel og ordensvesen
Eidsvoll, 7. mai 1814


Hans Christian Ulrik Midelfart
Mangel paa duelige Subjecter
Riksforsamlingens debatt om borgerrett og stemmerett
Eidsvoll, 8. mai 1814


Jacob Aall
Den videnskabelige Dannelse er ikke stor i Landet
Riksforsamlingens debatt om borgerrett og stemmerett
Eidsvoll, 8. mai 1814


Ole Elias Holck
Bondestandens Skyts-Gud
Riksforsamlingens debatt om odelsretten
Eidsvoll , 11. mai 1814


Georg Sverdrup
Frihed og Selvstændighed
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 13. mai 1814


Christian Magnus Falsen
Ville vi Hensigten, saa maae vi ville Midlerne
Riksforsamlingens debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Christopher Frimann Omsen
Selvstændighed er ingen Blindhed
Riksforsamlingens debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Liighed i Pligter, Liighed i Rettigheder!
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Jonas Rein
Jeg opofrer indtil den sidste Rest
Riksforsamlingens debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Carl Stoltenberg
Vi ville jo være norske?
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Jens Rolfsen
Lader os ikke forskrække os selv
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Frederik Schmidt
Haand i Haand om Fædrenelandets Alter
Riksforsamlingens debatt om finanskomiteens instilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Diderich Hegermann
Ægte nordisk Kraft
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Anders Rambech
Forsynets ledende Haand
Riksforsamlingens debatt om kongevalget
Eidsvoll, 17. mai 1814


Alexander Christian Møller
Det elskte Fædernelands favreste blandt Dage
Riksforsamlingens debatt om kongevalget
Eidsvoll, 17. mai 1814


Christian Frederik
Edsavleggelse
Kongevalget
Eidsvoll, 19. mai 1814


Georg Sverdrup
Norges gamle Kongestol
Avslutning av Riksforsamlingens forhandlinger
Eidsvoll, 20. mai 1814


Jens Schow Fabricius
Enige og troe indtil Dovre falder!
Avslutning av Riksforsamlingens forhandlinger
Eidsvoll, 20. mai 1814


Christian Magnus Falsen
Friehedens hellige Ild
Kongevalg i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 20. mai 1814


Matthias Sigwardt
Saadan en Konge have vi
Takke- og bedefest i anledning kongevalget
Christiania, 22. mai 1814


Johan Nordahl Brun
Den Lyd, som forsamler Mængden
Bergen, 29. mai 1814


juni

Johan Ernst Welhaven
Herre! gjør vel mod vort Land, vor Konge og vor Slægt!
Takke- og bønnefest i anledning grunnlovsverket og kongevalget
Hospitalkirken, Bergen, 5. juni 1814


Jonas Angell
Han skal have vor Lydighed
Takke- og bønnefest i anledning grunnlovsverket og kongevalget
Trondhjem, 5. juni 1814


Jens Skancke Garmann
Hvad have vi som Christne at gjøre i disse Farens Dage?
Aftensang
Vor Frelsers Kirke, Christiania , 26. juni 1814


september

Johan Nordahl Brun
Kaster ikke eders Frimodighed bort!
Korskirken i Bergen, 18. september 1814


Peter Olivarius Bugge
Trøstegrunde for Norges sande Venner
Videnskabernes Selskab, Trondhjem, 18. september 1814


oktober

Christian Frederik
Kongens Tale ved Storthingets Aabning
Kongens avskjedstale ved Storthingets Aabning
Christiania, 7. oktober 1814


Niels Stockfleth Schulz
Rigtig Kundskab
"Tale i Anledning af det fremsatte Forslag om at nedsatte en Committee for at handle med de svenske Commissarier om Foreningsvilkaarene."
Stortinget, 14. oktober 1814


Hans Christie Reiersen
Truende Vaaben ei frygtes af Nordmænd
Unionsforhandlingene med Sverige
Det første overordentlige Storthing, Christiania, 20. oktober 1814


Søren Georg Abel
Hvo der tilgiver, ham skal tilgives
Det første overordentlige storting
Christiania, 20. oktober 1814


Niels Treschow
Lader os ei være bange for noget Spøgelse
Unionsforhandlingene med Sverige
Stortinget, 20. oktober 1814


Jacob Hersleb Sodemann
Et Blik ind i Fremtiden
Unionsforhandlingene med Sverige
Stortinget, 20. oktober 1814


Lorentz Lange
Ærefulde og sikrende Vilkaar
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Denne Stat vilde være et Ospeløv
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Niels Hertzberg
Til Vaaben!
Unionsforhandlingene med Sverige
Det første overordentlige Storting, Christiania, 20. oktober 1814


Søren Tybring
Tidsomstændighederne byder Foreningen
Det første overordentlige Storting
Christiania, 20. oktober 1814


Christen Tidemand
Modent Overlæg bør lede os
Unionsforhandlingene med Sverige
Det første overordentlige Storthing, Christiania, 20. oktober 1814


Arnoldus von Westen Sylow Koren
En vis Fader anser begge Nationer for Brødre
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Frederik Schmidt
Den eneste Udvei
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Jørgen Aall
Mit Liv er ei det største Offer
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Christian Sørenssen
Omstændighederne er ublide
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Niels Stockfleth Schulz
Norges gamle Heder maa reddes
"Tale forinden Overveielserne om Forandringer i Grundloven fandt Sted i Anledning Norges og Sverigs Forening."
Stortinget, 25. oktober 1814


August Konow
Mere og mere eftergivende
Debatt om unionsvilkårene: Grunnlovens § 25, om kontroll over de væpnede styrker
Det overordentlige storting, Christiania, 25. oktober 1814


Peter Motzfeldt
Ikke uden Storthingets Samtykke
Debatt om unionsvilkårene: Grunnlovens § 25, om kontroll over de væpnede styrker
Det overordentlige storting, Christiania, 25. oktober 1814


november

Niels Stockfleth Schulz
Vi staae Nationen til Regnstab
"Tale i Anledning af de kongelige svenske Commissariers Dictat til Protocollen, og Sammes Contra-Propositioner betræffende Norges Land- og Søemagt".
Stortinget, 1. november 1814


Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Hvad Naturens Herre forenede
Tale på vegne av Stortingets deputasjon etter valget av Karl XIII som norsk konge.
Fredrikshald, 7. november 1814


Wilhelm F. K. Christie
Tvillingrigets fælles Konge
Overlevering av kongens skriftlige ed på Grunnloven til Stortingets president
Det overordentlige Storting, 10. november 1814


Carl Johan
At regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love
Overlevering av kongens skriftlige ed på Grunnloven til Stortingets president.
Det første overordentlige Storthing, Christiania, 10. november 1814


Fredrik Julius Bech
Fredens og Foreningens varige og velgjørende Frugter
Vor Frelsers Kirke, Christiania, 13. november 1814


Carl Johan
Enighed og Orden
Oppløsning av det overordentlige storting
Stortinget, 26. november 1814


Personar fødde eller døde i 1814