VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

August

149 talar er haldne i august


1942

Kronprins Olav
70 år
Tale i anledning Kong Haakon VIIs 70-årsdag
London - NRK radio, 3. august 1942


1940

Haakon 7
Om Regjeringens og Kongens avreise fra Norge
London Radio, 26. august 1940


Helge Krog
Erling Falk
Ved Erling Falks båre
Stockholm, 5. august 1940


1939

Halvdan Koht
Slepp ikkje krigen laus!
NRK radio, 25. august 1939


Carl Joachim Hambro
Resolusjoner og realiteter
Oslo, 17. august 1939


1937

Nordahl Grieg
Rettferdighet for Spania!
Göteborg, 29. august 1937


1936

Johan H. Andresen
Rikets grunnvold
Olsokstevne
Tolga, 2. august 1936


1930

Ole Hallesby
Hvorved skal vi seire? (etter originalmanus)
Indremisjonsforbundets landsvennestevne
Stiklestad, 14. august 1930


Ole Hallesby
Hvorved skal vi seire? (restaurert versjon)
Indremisjonsforbundets landsvennestevne
Stiklestad, 14. august 1930


1928

Fridtjof Nansen
Et nytt Norge
Fedrelandslagets stevne
Tønsberg, 26. august 1928


1921

Gunnar Knudsen
Den jevne, sikre vei til større folkelykke
Valgkampforedrag
Skien, 21. august 1921


1918

Ole Olsen Lian
Vi kommer ikke utenom staten
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, debatt om forbundets organiasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Richard Hansen
Reformister i det praktiske arbeide
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Alfred M. Nielsen
Reformistisk og revolutionær paa samme tid
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Alfred M. Nielsen
Arbeiderklassen maa staa paa egne ben
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, Debatt om forbundets organisasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Elias Volan
Arbeidernes direkte deltagelse
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, Debatt om forbundets organisasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Alfred M. Nielsen
Stol paa Eder selv, ikke paa andre!
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, Debatt om forbudets organisasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Gunnar Knudsen
Venstres program
Foredrag i Skien
25. august 1918


1915

Johan Scharffenberg
Underklassens stilling til fædrelandets forsvar
Lillestrømmen , 8. august 1915


1914

Gunnar Knudsen
Fuldkommen nøitralitet
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortinget, 8. august 1914


Søren Tobias Årstad
Også nøitralitetspolitikk krever ofre
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortinget, 8. august 1914


1911

Olav Andreas Eftestøl
En seig, passiv motstand
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 10. august 1911


Axel Andreas Thallaug
Kun en kort utsættelse
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 10. august 1911


Jens Bratlie
Ro og resignation
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 10. august 1911


Edvard Hagerup Bull
Politisk indsigt vindes kun ved politisk indflydelse
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 10. august 1911


Anders Buen
Tale som en mand, peke som en skarv
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 10. august 1911


Gunnar Knudsen
Radikalismens seierstog
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 10. august 1911


Ole Beyer Høstmark
At ikke vilde bade, før man har lært at svømme
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 10. august 1911


Wilhelm Christian Suhrke
Et pust i bakken
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 10. august 1911


Aasulv Olsen Bryggesaa
Alle skal være med og sige sit ord
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 10. august 1911


1905

Anders Hovden
Flagget talar til oss
Preken i anledning folkeavstemningen om oppløsning av unionen.
Krødsherad Kirke, 13. august 1905


1899

Martha Tynæs
Hvorfor staar kvinderne saa sløve og ligegyldige overfor arbeiderbevægelsen?
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania, 27. august 1899


1898

Ludvig Meyer
Unionsspørsmaalet og det militære spørsmaal
Arbeiderpartiets landsmøte
Fredrikstad, 6. august 1898


1896

Johannes Seiersted
Til Glæde for dem selv, til Gavn for Videnskaben, til Hæder for vort Land
Hyldest af Fridtjof Nansen og hans Mænd ved Hjemkomsten til Norge
Trondheim, 31. august 1896


1891

Ole Anton Qvam
Venstres Valgprogram
Trondjems liberale Forening / Trondhjems Arbeiderforening
Trondheim, 17. august 1891


Johannes Steen
Tillidens og Mistillidens Veje
Lillestrøm, 16. august 1891


Ragna Nielsen
At faa menneskenes sind og tanker reformeret
Innledningsforedrag ved diskussion om kvindesagen ved mødet i i Norsk Kvindesagsforening
Seljord, august 1891


1883

Hagbard Emanuel Berner
En liberal Fællesforening for det hele Land
Akershus Amts Fællesforenings møte
Kløfta, 25. august 1883


1880

Bjørnstjerne Bjørnson
Han gav os Selvtillid
Ole Bulls begravelse
Bergen, 23. august 1880


1879

Aasta Hansteen
Kvindesagen set fra Folkehøjskolens standpunkt
Foredag holdt ved Folkemødet paa Sagatun
9. august 1879


1870

Anton Christian Bang
Det sidste Farvel
Aasmund O. Vinjes begravelse
Gran, 6. august 1870


1860

Carl 4
Guds Velsignelse over Norges Land
Kongens tale til Stortingets deputasjon ved kroningen
Trondhjem, 4. august 1860


Georg Prahl Harbitz
Velsigne de Konger, der agte Folkets Frihed
Stortingspresidentens tale til Carl 4. ved kroningen
Trondhjem , 4. august 1860


1857

Johan Sverdrup
Den eneste Rettergangsform, der kan forsones med et frit Folks Forfatning
Debatt om juryordningen
Stortinget, 20. august 1857


1856

Johan Sebastian Welhaven
Den store Folkefordærver og Landeplage
Årsmøte i Den norske Forening mod Brændeviinsdrik
25. august 1856


1851

Anton Martin Schweigaard
Magten maa være i gode Hænder
Tre innlegg i debatten om utvidelse av den kommunale stemmerett
Stortinget, 23. august 1851


Anton Martin Schweigaard
Det, som maa mødes med Bly og Jern
Stortinget, 23. august 1851


1850

Marcus Thrane
Skal vi være moderate eller radikale?
Arbeiderlandsmøtet
Bygdø, Christiania, 1. august 1850


1848

Oscar I
Freden er bevaret
Tale ved Stortingets oppløsning, fremført av stattholder Løvenskiold
26. august 1848